Obvestila za javnost

nov  2015 19

Poročilo z 9. redne seje Občinskega sveta

Jesenice – Občinski svet občine Jesenice je danes na svoji 9. redni seji obravnaval 17 točk, ena pa je bila na predlog župana umaknjena z dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, potrdil.

 

Svetniki in svetnice so 9. redno sejo začeli z umikom točke Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Umik je predlagal župan zaradi potrebe po predhodni ureditvi razmerij med Občino Jesenice in Občino Žirovnica (ustanoviteljici javnega podjetja), predlog odloka pa bo ponovno dan na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta.

Sprejeta sta bila tudi Statut občine Jesenice v drugi obravnavi in Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi, hkrati pa so svetniki po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Sprememba Odloka razširja področje delovanja Ljudske univerze Jesenice oziroma dopolnjuje seznam njihovih dejavnosti, cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Odloka pa je pravno formalna ureditev podlag za kandidiranje na razpisih za črpanje sredstev sofinanciranja iz razpisov Republike Slovenije in drugih razpisov, ki omogočajo sofinanciranje programov in projektov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Na seji so bili potrjeni tudi Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016 v višini 0,001484 €, Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2016, ki znaša 865,51 €, ter Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica. V naravi so na nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o 2172 - Hrušica urejeni vrtički, za katere Krajevna skupnost Hrušica s posameznimi interesenti vsako leto sklene zakupne pogodbe. Glede na navedeno predmetna nepremičnina ni v funkciji splošne rabe, zato ne izpolnjuje pogojev za ohranitev statusa javnega dobra. Razlog ukinitve statusa javnega dobra na predmetni nepremičnin je predvsem zagotovitev pravno-formalnega pogoja za sklenitev  ustreznih pravnih poslov za oddajo vrtov v zakup. Potrjen je bil tudi predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja.

Svetniki so obravnavali tudi predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2015 in predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015. Pri načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine so svetniki obširneje razpravljali o Kurirskem domu v Javorniškem Rovtu, na koncu pa so sprejeli sklep, da se Kurirski dom iz načrta razpolaganja izvzame. Tako načrt pridobivanja kot razpolaganja načrt razpolaganja za leto 2016 sta bila sicer (z omenjeno spremembo) sprejeta.

Predlagana in sprejeta je bila tudi 3. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015. Predmet te dopolnitve so nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 1223/1, 1223/3, 1223/6 vse k.o. Jesenice, ki jih Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, izkazan pa je interes po prenosu nepremičnin. Nepremičnine v naravi predstavljajo objekt Srednje šole Jesenice ter pripadajoče funkcionalno zemljišče. Ustanovitelj Srednje šole Jesenice je Republika Slovenija, v imenu katere vse aktivnosti v zvezi s Srednjo šolo Jesenice vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristopilo k aktivnostim za obnovo Srednje šole Jesenice, zato je potrebno urediti tudi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Nepremičnine z omenjenimi parcelnimi številkami se bodo neodplačno prenesle na Republiko Slovenijo, da bo lahko pristopila k obnovi Srednje šole Jesenice.

Svetniki so sprejeli tudi predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018. Gre za projekt »Izdelava celostne prometne strategije«. Z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov se bo lahko Občina Jesenice prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki ga razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo. Celostna prometna strategija in potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo bo predstavljal obvezno podlago, na kateri se bo lahko občina potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije s strani države predstavlja 85 % upravičenih stroškov njene izdelave.

Najpomembnejša točka dnevnega reda včerajšnje seje je bila zagotovo prva obravnava predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2016. Po trenutnem predlogu proračuna bo Občina Jesenice v letu 2016 največ sredstev namenila za področje izobraževanja, in sicer 22,62 % (3,9 mio €), sledita pa mu področji prometa, prometne infrastrukture in komunikacij s 18,97 % (3,3 mio €) in področje kulture, športa in nevladnih organizacij z 12,11 % (2,1 mio €). Med največjimi načrtovanimi investicijami v letu 2016 so obvoznica Lipce v višini 419.000 € , kanalizacija Cesta v Rovte–Trebež v višini 365.000 €, cesta do deponije Mala Mežakla v višini 169.000 €, kanalizacija Šmidova ulica v višini 169.000 € in cesta Betel v višini 155.000 € (poleg sredstev iz proračunske rezervacije o katerih so svetniki odločali na prejšnji seji Občinskega sveta). Izkazan primanjkljaj v proračunu za leto 2016 se bo pokrival z že omenjenim zadolževanjem v višini 800.000 € ter z ocenjenim ostankom sredstev na računu iz leta 2015 v višini 1.378.203 €. 24 prisotnih svetnikov je predlog proračuna v prvi obravnavi s pripombami, danimi v razpravi, sprejelo s 14 glasovi za in 9 proti. Občinska uprava bo prejete pripombe proučila in jih v okviru zmožnosti vključila v predlog proračuna občine Jesenice za leto 2016 v drugi obravnavi.

Svetniki so na seji potrdili tudi predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju v sestavi Boris Grilc, Božena Ronner, Valko Oštir, Vojko Otovič, Sonja Zupanc, Mirjana Planinčič, Milana Kos Cetina, Jelka Kusterle, Anita Kosem, Tomaž Jekler, Ibrahim Smajić, Valentina Gorišek, Darka Rebolj, Rina Klinar, Božidar Pogačar, Anton Hribar in Polona Zidarević, izmed katerih bo predsednik višjega sodišča imenoval 9 sodnikov porotnikov, od tega 3 za mladoletniške postopke.

Na koncu so se seznanili še s Projektno nalogo »Žičnica Španov vrh – analiza stanja in pregled možnih usmeritev« (http://www.jesenice.si/images/OS/mandat_2014-2018/09_seja/TOCKA_17_01_Projektna_naloga_Zicnica_Spanov_vrh_analiza_stanja_in_pregled_moznih_usmeritev.pdf). V projektni nalogi, ki sta jo pripravila Zavod za šport Jesenice in Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice je predstavljena analiza sedanjega stanja, hkrati pa vključuje tudi predstavitev štirih različnih variant z oceno stroškov, viri financiranja in terminskim planom – varianta brez investicije v umetno zasneževanje, varianta z investicijo v umetno zasneževanje (umetno zasneževanje celotnega smučišča ali umetno zasneževanje preko dela smučišča z novo vlečnico) ter varianta z zaprtjem smučišča. V razpravi je bilo izraženih veliko idej in mnenj, med katerimi je bila tudi ideja o poletni dejavnosti na smučišču. Ob koncu obravnave te točke ni bilo sprejete nobene konkretne odločitve, temveč so se svetniki z informaciji le seznanili, bo pa občinska uprava možnost širše nadaljnje razprave o delovanju žičnice Španov vrh vsem zainteresiranim omogočila že ob javni obravnavi novelacije Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011–2025, ki je v tem trenutku v pripravi.

Prebrano 1648 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave