Obvestila za javnost

dec  2015 23

Poročilo z 10. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 23. 12. 2015 – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 10. redni seji obravnaval 20 točk, med katerimi je bila zagotovo najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2016. Ta je bil tudi letos sprejet z večino – od 27 prisotnih svetnikov jih je 26 glasovalo za predlog proračuna in le eden proti.

Člani Občinskega sveta občine Jesenice so na 10. redni seji najprej sprejeli predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice (v drugi obravnavi). Obravnavali so tudi nekaj točk s področja komunale, in sicer so sprejeli predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, ki spreminja delež osnovnega kapitala družbe in skladno s tem tudi število glasov posamezne ustanoviteljice v osnovnem kapitalu, soglašali s prenosom deleža zadrževalnega bazena deževnih voda z Občine Žirovnica na Občino Jesenice, ter potrdili predlog prilagoditve cen omrežnine in vodarine oskrbe s pitno vodo in predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.

Občinski svet občine Jesenice je na 10. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice obravnaval tudi proračun občine Jesenice za leto 2015 v drugi obravnavi. Na pripravljen predlog proračuna je bilo vloženih je bilo 16 amandmajev, od katerih je bilo 7 amandmajev sprejetih, 8 nesprejetih, eden pa je bil na podlagi dodatne razlage strokovnih služb umaknjen. Proračun je bil ob koncu obravnave sprejet z večino, saj je od 27 prisotnih svetnikov le eden svetnikov glasoval proti, ostali pa so predlog proračuna podprli.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2016, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2016, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2016 in predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2016. Predlogi vseh programov so bili sprejeti.

Predlagana in sprejeta je bila tudi 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2016. Predmet 1. dopolnitve načrta razpolaganja je zemljišče, ki v naravi predstavlja makadamsko površino na območju Fiprom in ga Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, izkazan pa je interes po nakupu, ter zemljišča, na katerih stoji stavba, katere zahodni del predstavlja industrijski objekt, tj. Lužilnica Jesenice. Ker predmetnih nepremičnin Občina Jesenice ne uporablja oziroma ne potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in ker je bil izkazan interes za nakup le-teh, bo Občina Jesenice izvedla postopek prodaje predmetne nepremične v skladu s predpisi, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem oseb javnega prava.

 Svetniki so na seji sprejeli predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava. Občina Jesenice vodi postopek razpolaganja z nepremičnino s parc. št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava. Navedena nepremičnina je nastala s parcelacijo parcele št. 720/2 k.o. 2176 Blejska Dobrava, pri kateri se je posebej odmerilo zemljišče, ki v naravi predstavlja opuščeno pot. Glede na to, da na tem območju poteka občinska cesta po drugi trasi, za občino parc. št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava predstavlja zemljišče, ki ni potrebno za opravljanje njenih nalog, prav tako ni pogojev, da bi zemljišče ohranilo status javnega dobra.

Na seji sta bila v prvi obravnavi obravnavana in potrjena tudi dva odloka s področja družbenih dejavnosti, in sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim. S prvim je predlagano, da se vlagateljem, ki na področju športne dejavnosti delujejo manj kot dve leti, omogoči prijavo na javni razpis, in sicer pod pogojem, da ima vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu, razširjajo pa se tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, in sicer da ima vlagatelj možnost za kandidiranje na program kakovostnega športa tudi v primeru, če ima vlagatelj športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu. S spremembami in dopolnitvami Odloka želimo podpreti in spodbujati izvajalce športnih programov, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in obenem nastopajo na tekmovanjih višjega ranga ter omogočiti pogoje za razvoj in ohranjanje športne dejavnosti na višjem (vrhunskem) nivoju, kar smo se zavezali tudi v Strategiji razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2013 – 2016. S spremembami in dopolnitvami Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim pa zasledujemo dva pomembna cilja, in sicer omogočiti sofinanciranje preventivnih projektov, ki se izvajajo v Otroškem letovišču Pinea – Novigrad v Republiki Hrvaški, ki je v lasti Občine Jesenice, in spodbuditi mlade za delo v društvih oz. nevladnih organizacijah na območju občine Jesenice in jih temu primerno nagraditi.

Obravnavan in sprejet je bil tudi predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji. Cilj predlaganega novega pravilnika je podrobneje določiti pravila o povrnitvi prevoznih stroškov otrok s posebnimi potrebami, še posebej v delu, kjer je Zakon o osnovni šoli nedorečen, ter pravila o povrnitvi prevoznih stroškov za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji.

Svetniki so na seji potrdili tudi predlog kandidatov za za člane Sveta Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti – Območna izpostava Jesenice v sestavi Andrej Černe, Barbara Toman in Anže Košir, predlog poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta za mandatno obdobje 2014 – 2018 in predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2015 (http://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/zasedanja-os-2014-2018/item/13889-10-redna-seja-os-2010-2014#Tocka_17). 

Prebrano 1623 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 21:19

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave