Obvestila za javnost

sep  2016 23

Poročilo s 15. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice

Jesenice, 23. 9. 2016 – Na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 14 točk dnevnega reda. Osrednji točki dnevnega reda sta bila Lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 in Strategija razvoja športa v občini Jesenic eza obdobje 2017 – 2020. Občinski svet je obravnaval tudi predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice v drugi obravnavi, predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice, novelacijo Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice v drugi obravnavi, premoženjsko pravne zadeve ter spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019. Dano je bilo poroštvo javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Jesenice ter soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske.

Občinski svet Občine Jesenice je na včerajšnji seji v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice, ki kot novost prinaša podelitev priznanj župana občine Jesenice odličnim dijakom in študentom za njihove uspehe v času šolanja.

V drugi obravnavi je Občinski svet potrdil tudi Novelacijo Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016 – 2019. Dokument je bil pripravljen z namenom, da bi na osnovi prostorskih danosti v občini, potreb in želja občanov, trenutnega stanja otroških igrišč ter razpoložljivih finančnih sredstev Občine Jesenice, pridobili temeljni dokument za prostorsko načrtovano, ekonomsko upravičeno in vsebinsko smiselno gradnjo otroških igrišč v prihodnje.

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice, s katerim se določa pogoje za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika in ureja ostale dejavnosti v zvezi z izvajanjem lokalne turistične vodniške službe. Na podlagi prejetih predlogov in pripomb bodo strokovne službe le-te preučile do druge obravnave odloka in ga nato predlagale Občinskemu svetu v končno potrditev.

V prvi obravnavi sta bila sprejeta tudi Lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 in Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020. Lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki postavlja prioritete občinske kulturne politike in neposredno odgovarja na ključne probleme posameznih področij kulture. Dokument izhaja iz zgodovinskega položaja in razvoja kulture na tem območju, upošteva njene prednosti in slabosti ter zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kulture in njenih lokalnih posebnosti glede na nevarnosti in priložnosti, s katerimi se bo v naslednjem obdobju ta soočala. Glavni namen Strategije razvoja športa pa je določiti usmeritve in srednjeročne cilje za razvoj športa v občini Jesenice ter z njimi pričakovane rezultate, vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu posameznega obdobja mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev.

Svetniki in svetnice so na včerajšnji seji potrdili dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016, dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016 ter predlog za izvzem tržnega stanovanja iz seznama tržnih stanovanj ter vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj.

Na seji je bila sprejeta uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019. Občina Jesenice je bila ob sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Zdravstvenim domom Jesenice uspešna na javnem razpisu Ministrstva za zdravje. Dne 15. 9. 2016 je Občina Jesenice s strani Ministrstva za zdravje prejela obvestilo o informativnem izračunu dodeljenih sredstev z navodilom, da prijavitelji lahko na tej podlagi izvedejo ustrezne postopke v zvezi z javnim naročanjem ter da mora biti investicija zaključena do 30. 11. 2016. Vire za investicijo predstavljajo sredstva sofinanciranja Ministrstva za zdravje ter Osnovnega zdravstva Gorenjske, v ta namen pa je potrebno v NRP Občine Jesenice vključiti nov projekt "Nakup terminalov za RP - NMP ZD Jesenice".

Potrjene so bile tudi tri spremembe Načrtov razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019. Sprembe NRP so bile sprejete zaradi sprememb dinamike financiranja v okviru projekta Cesta odlagališče Mala Mežakla in zaradi spremembe vrednosti financiranja v okviru projekta Odvoz odpadkov, ki se v letu 2016 spreminja za več kot 20% vrednosti ter spremenjene dinamike financiranja omenjenega projekta. V skladu z oddajo načrta porabe Občine Jesenice za koriščenje deleža sredstev občine za leto 2016 za sofinanciranje investicij in v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin, kateri je bil oddan v februarju 2016 na pristojno ministrstvo, se spreminja finančna konstrukcija tudi za projekt Obvoznica Lipce, za katero se vključuje višina sofinanciranja za vrednost 23. člena ZFO-1 za leto 2016.

Občinski svet občine Jesenice je na 15. redni seji dal soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske. Občinski svet soglaša z imenovanjem Jožeta Veternika, univ. dipl. ekon., za direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske za mandatno obdobje 5 let (2016 – 2021). Ravno tako pa je Občinski svet dal tudi soglaje k izdaji poroštva javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Jesenice. Javni zavod GARS Jesenice bo za opravljanje gašenja in reševanja kupil dve vozili: gasilsko avtocisterno in gasilsko vozilo za nevarne snovi. Za navedeni investiciji bo najet kredit v višini 500.000 EUR za obdobje 6 letih, ki se bo odplačeval iz sredstev požarne takse in delno iz lastnih sredstev javnega zavoda. Občina Jesenice bo kot solidarni porok in plačnik jamčila za vse obveznosti iz naslova kreditne pogodbe za nakup navedenih dveh gasilskih vozil.

Prebrano 1745 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave