Obvestila za javnost

maj 2017 19

Poročilo z 20. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 19. 5. 2017 – Na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 23 točk dnevnega reda. Občinski svet je v drugem branju obravnaval spremembo Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, v prvem branju pa spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice. Občinski svet je sprejel tudi Celostno prometno strategijo občine Jesenice v drugi obravnavi, spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020, spremembo višine subvencije v javnem mestnem prometu ter spremembo cene za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov. Svetniki so na seji potrdili mandat novi članici Odbora za proračun in finance ter dali soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijski sistem toplote na geografskem območju občine Jesenice. Občinski svet se je seznanili s poročili Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, koncesionarja za oskrbo s toploto na območju Jesenice ENOS OTE, d.o.o., koncesionarja za izvajanje javnega mestnega prometa in šolskih prevozov Alpetour d.d. ter Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta. Ob koncu seje pa so bila predstavljena še poročila Občinskega štaba Civilne zaščite občine Jesenice, Policijske postaje Jesenice ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016.

Občinski svet Občine Jesenice je na včerajšnji seji v drugi obravnavi dokončno potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki na novo urejajo razmerje med občinami ustanoviteljicami skupne občinske uprave. Predlagano novo razmerje namreč ne temelji več na številu stalnih prebivalcev po občinah, temveč na analizi dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva v obdobju 2009-2016. V prvi obravnavi je s predlogi iz razprave Občinski svet potrdil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice. S spremembami in dopolnitvami Odloka se želi predvsem razširiti krog registriranih dejavnosti po standardni klasifikaciji, da bo Vrtec Jesenice, poleg svoje glavne dejavnosti, ki je vzgoja in izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok v občini Jesenice, lahko opravljal tudi različne druge dejavnosti, ki so prav tako pomembne za kvalitetno delovanje Vrtca Jesenice.

Svetnice in svetniki so v drugi obravnavi sprejeli Celostno prometno strategijo občine Jesenice, katere namen je prispevanje k razvoju urbane mobilnosti in pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema, cilj izdelave strategije pa je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sprejem akcijskega načrta za njihovo izvedbo.

Svetniki so se v nadaljevanju seje obravnavali predlog za 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017 ter predlog za 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017. S predlagano dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja se načrtuje nakup zemljišča na območju Hrenovice, skupaj z otroškim igriščem ter odkup dveh nepremičnin, ki sta v lasti fizičnih oseb ter v naravi predstavljata dela kategorizirane občinske ceste v Planini pod Golico ter nepremičnin, ki so v lasti Železarne Jesenice d.o.o. in v naravi predstavljajo dele kategorizirane občinske ceste. Poleg tega je predviden tudi odkup nepremičnine, po kateri poteka dostop do novo zgrajene zaplavne pregrade na Čopovem grabnu. V načrt je vključena tudi pridobitev zemljišča, ki v naravi predstavlja cestni svet – brežino pod novo dovozno cesto Lipce – Črna vas. S predlagano dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje prodaja zemljišča na Cesti Toneta Tomšiča ter prodaja zemljišča, na katerem se predvideva izgradnja nove transformatorske postaje za potrebe posodobitve/nadgradnje obstoječega distribucijskega omrežja na območju Blejske Dobrave.

Občinski svet občine Jesenice je na seji obravnaval spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 za projekt OŠ Tone Čufar – Energetska sanacija strehe in fasade. Predlagana sprememba, poleg potrebne uskladitve virov sofinanciranja in predvidenega črpanja sredstev na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), predstavlja tudi podlago oz. pogoj za sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem del, ki bi prednostno pričel s sanacijo strehe, ki zamaka. Z investicijo (obnovo strehe) bi Občina Jesenice v skladu s predvidenim terminskim planom pričela v mesecu juniju 2017 (s pričetkom poletnih počitnic) ter jo dokončno izvedla (ureditev fasade) v času poletnih počitnic v letu 2018.

Na majski seji je Občinski svet soglašal s predlogom cen ravnanja s komunalnimi odpadki za ostale povzročitelje vključenje v GJS (ki niso gospodinsjtva). Po novem bo cena za 80 l zabojnik znašala 7,6655 EUR (brez DDV) in za 120 l zabojnik 11,4983 EUR (brez DDV).

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta zaradi odstopne izjave potrdili  prenehanje mandata članu Odbora za proračun in finance Vladanu Loviću, namesto njega pa so v Odbor imenovali Ireno Košir.

Na seji je bilo predstavljeno tudi nekaj poročil, med drugim poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 s finančnim poročilom ter predstavitev projekta Coworking Jesenice (obe poročili je predstavil je direktor Razvojne agencije mag. Stevo Ščavničar), poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2016 (predstavila ga je vodja tržnega sektorja pri podjetju Alpetour d.d. Damijana Marn) ter poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2016 (predstavil ga je direktor podjetja ENOS OTE Robert Pajk).

Občinski svet je na majski sejoi potrdil tudi predlog Sklepa o spremembi sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice, na podlagi katerega se uvaja pomembna novost, in sicer se spreminja dosedanji način zagotavljanja plačila šolskih prevozov, ki je v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za t. im. gorske prevoze (Javorniški Rovt, Planina pod Golico) določen pavšalno. Sprejem in izvajanje predlaganega sklepa ne bo imelo vpliva na skupno višino sredstev, ki so predvidena za subvencijo mestnega prometa in šolske prevoze, razen v primeru, da se bo bistveno povečalo število prepeljanih potnikov oziroma povečalo število vozovnic za šolske prevoze.

Občinski svet je v nadaljevanju seje dal soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijski sistem toplote na geografskem območju občine Jesenice, ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema.

V zadnjem delu seje so bili svetnicam in svetnikom predstavljeni še poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice, poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016 ter Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016 (slednji poročili je predstavil Gregor Jarkovič), poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2016 (predstavil ga je komandir jeseniške policijske postaje Robert Račman), poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2016, skupaj s predlogom programa dela za leto 2017 (predstavil ga je poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite občine Jesenice Igor Arh) in poročilo župana o realizaciji dosedanjih sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018.

Prebrano 2003 krat Nazadnje urejano na petek, 19 maj 2017 08:57

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave