Obvestila za javnost

sep  2018 28

Poročilo z 29. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 28. september – Na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice, na predvidoma zadnji redni seji trenutnega mandata, so svetnice in svetniki obravnavali 20 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda sta bila predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 ter predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 v drugi obravnavi. Oba dokumenta sta bila sprejeta.

 

Občinski svetniki so pri sprejemanju dnevnega reda najprej sprejeli sklepa, da se predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice ter predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice umakneta z dnevnega reda 29. seje Občinskega sveta občine Jesenice.

V nadaljevanju seje Občinski svet občine Jesenice potrdil predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018, s katerim se prihodki in drugi prejemki za leto 2018 glede na veljavni plan 2018 znižujejo za 589.006,85 €, planirani odhodki in drugi izdatki pa se glede na veljavni plan znižujejo za 2.732.749,72 €. Na pripravljen predlog rebalansa proračuna je bil vložen amandma župana, ki pa po razpravi ni bil potrjen.

V drugi obravnavi je Občinski svet občine Jesenice obravnaval Proračun občine Jesenice za leto 2019. Na pripravljen predlog proračuna je bil vložen in potrjen amandma, s katerimi so se zagotovila dodatna sredstva za pomoč pri sporazumevanju z Albanci (podaljšanje zaposlitve prevajalke iz albanskega jezika preko Ljudske univerze Jesenice). Proračun je bil ob koncu obravnave sprejet, potrdilo ga je 20 od 21 prisotnih svetnikov in svetnic.

Na seji je bil potrjen Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela. V obeh primerih gre za zemljišči, na katerih v zemljiški knjigi še ni vpisana lastninska pravica v korist Občine Jesenice, ampak je lastnina vpisana kot javno dobro.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019 ter predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2019. Predlogi vseh letnih programov so bili sprejeti. Sprejet pa je bil tudi predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Meril je odprava pomanjkljivosti pri sofinanciranju trenerjev, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Občinski svet je v nadlajevanju potrdil 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. S predlagano dopolnitvijo Načrta se predvidevata prodaja dela zemljišča ob transformatorski postaji pri vrtcu na Koroški Beli ter del nepremičnine, ki v naravi predstavlja transformatorsko postajo Španov vrh. Občinski svet je potrdil tudi 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019, s katero pa Občina Jesenice načrtuje nakup dveh nepremičnin  za potrebe ureditve (razširitve) kopališča Ukova.

Na predlog Javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice je Občinski svet obravnaval predlog za potrditev cene 24–urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice. Svetniki so po razpravi potrdili ceno za 24–urno dežurno pogrebno službo v občini Jesenice v višini 250,28 EUR/pokojnika, medtem ko novega cenika storitev pokapališke dejavnosti v občini Jesenice niso sprejeli. Potrjena cena za 24–urno dežurno pogrebno službo v občini Jesenice bo veljala od 1. 1. 2019 dalje.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti ter članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleksandru Pozveku, Žarka Štrumbla in Valerijo Klemenc so imenovali za predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, Boruta Žigona pa so imenovali za novega člana Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018–2022.

V zadnjem delu seje je bilo predstavljeno tudi nekaj poročil, med drugim Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice (poročilo je predstavil član Nadzornega odbora Franc Rožič), Poročilo – Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice (predstavila ga je direktorica Centra za socialno delo Jesenice Anita Bregar), ki je je sestavljeno iz poročil izvajalcev socialno varstvenih storitev, projektov in programov ter izvajalcev javnih pooblastil, ki delujejo na območju občine Jesenice, Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018 ter Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta za mandatno obdobje 2014–2018.

Župan Tomaž Tom Mencinger se je ob zaključke zadnje seje v tem mandatu svetnicam in svetnikom zahvalil za aktivno delo ter za njihov doprinos k razvoju in ugledu občine Jesenice.

Prebrano 1227 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave