Obvestila za javnost

okt 2011 12

Odločba za ukinitev statusa javnega dobra nepremičninam


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Datum:  12.10.2011
Številka: 478-141/2008-1

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

  1. Nepremičninam s parc. št 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 vse k.o. 2172 - Hrušica, se ukine status javnega dobra.
  2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:
    Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
    EMŠ: 5874335000, v deležu – do celote (1/1).
  3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Po stanju zemljiške knjige Okrajnega sodišča na Jesenicah je pri nepremičninah s parc. št.  193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica vknjiženo javno dobro. Predmetne nepremičnine na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice (Ur. list RS št. 73/2006) – v nadaljevanju Odlok, predstavljajo del trase daljinske kolesarske povezave št. 910200, MMP Rateče-MMP Obrežje skozi Občino Jesenice, katere nosilec in investitor, v imenu Republike Slovenije, je Ministrstvo za promet RS, Direkcija RS za ceste.

Glede na navedeno in glede na dejansko stanje nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica niso v funkciji javnega dobra, za katerega so bile ustanovljene. Predmetne nepremičnine tako ne izpolnjujejo pogojev za obdržanje statusa javnega dobra lokalnega pomena.

Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda upravni organ, ki ji je status podelil. (1. odstavek 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1).

Občinski svet Občine Jesenice je iz zgoraj navedenih razlogov, na svoji 10. redni seji, dne 29.9.2011 odločil (sprejem sklepa), da se nepremičninam s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 vse k.o. 2172 - Hrušica ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80/2011, dne 11.10.2011, in je pričel veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave, Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal to odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice navedenih nepremičnin na ime in v korist Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, EMŠ: 5874335000, v deležu – do celote (1/1).

Stroški postopka niso zaznamovani.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice. Rok za pritožbo je 15 dni od dneva preteka roka za objavo te odločbe na oglasni deski Občine Jesenice. Pritožba se vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice. Ob vložitvi pritožbe je potrebno plačati upravno takso, po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 106/10 - ZUT-UPB5), v znesku 16,81 EUR.

Matej Smukavec, univ. dipl. prav.
VIŠJI SVETOVALEC I

Prebrano 3137 krat Nazadnje urejano na sreda, 12 oktober 2011 22:57

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave