Obvestila za javnost

jan  2019 24

Poročilo z 2. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 24. januar – Na današnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetniki obravnavali 17 točk dnevnega reda, med njimi je bila tudi potrditev predlogov občinskih priznanj. Naziv častnega občana je prejel Peter Papić, prejemniki plakete Občine Jesenice pa so mag. Martina Valant, Anton Justin in Andrej Černe.  

 

Občinski svetniki so sprejeli tri predloge odlokov v prvi obravnavi. Prvi je bil predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice, ki določa postopek odmere nadomestila stroškov lokacijske preveritve ter način in višino plačila nadomestila stroškov, ki jih Občina Jesenice zaračuna pobudniku v postopku lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je namreč nov institut lani sprejetega Zakona o urejanju prostora, ki v zakonsko določenih primerih omogoča odstopanje prostorskega načrtovanja od ureditve v sprejetih občinskih prostorskih aktih. V prvi obravnavi so svetniki sprejeli tudi predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice. Tudi ta predlog Odloka se nanaša na lani sprejet Zakon o urejanju prostora, določa pa postopek za vložitev pobude, višino in način plačila takse, ki jo Občina Jesenice zaračuna pobudniku za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice. Tretji predlog odloka, ki je bil sprejet v prvi obravnavi pa je bil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice. Predlog sprememb in dopolnitev odloka se nanaša na nekatere spremembe, za katere sta med izvajanjem odloka in dodeljevanjem pomoči pristojni oddelek za gospodarstvo in strokovna komisija ugotovila, da potrebne za učinkovitejše izvajanje odloka (nanašajo se na bolj natančno opredelitev oziroma pojasnitev določenih pojmov oziroma določil, podaljšanje roka za dopolnitve vlog vlagateljev, natančnejša opredelitev določenih stroškov, razširitev določenih ukrepov ipd.).

Na seji so člani Občinskega sveta podali tudi soglasje k predlogu uskladitve poteka meje občine Jesenice z mejami parcel sosednje občine Žirovnica ter občine Kranjska Gora. V določenih primerih so namreč v registru prostorskih enot meje med občinami potekale po sredini parcel, s predmetnim soglasjem pa Občina Jesenice, skladno z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin, potek teh mej usklajuje s parcelnimi mejami.

Člani Občinskega sveta so sprejeli tudi predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice. Zakon o političnih strankah določa, da pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Glede na število prejetih glasov je razvidno, da so do pridobitve sredstev iz proračuna občine Jesenice upravičene naslednje politične stranke: SD – Socialni demokrati, SDS – Slovenska demokratska stranka, SMC – Stranka modernega centra, LMŠ – Lista Marjana Šarca, Levica, DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, SLS – Slovenska ljudska stranka in NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati. Neodvisne liste, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2018, do financiranja iz proračuna občine Jesenice niso upravičene.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. S predlagano dopolnitvijo se predvideva prodaja delov petih zemljišč zasebnim kupcem ter enega praznega poslovnega prostora. Občinski svet je potrdil tudi 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019, s katero Občina Jesenice načrtuje nakup nepremičnin, na katerih bo zgrajena ali že stoji javna infrastruktura (cesta, pločnik, vrtina za vodo in vodno zajetje).

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta obravnavali 4 točke, in sicer so kot predstavnike Občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice imenovali Sonjo Tušar, v Svet lokalnih skupnosti pri CSD Gorenjska Slavko Brelih, v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pa dr. Boruta Stražišarja, mag. Vojka Otoviča, mag. Iva Ščavničarja in Ksenijo Noč. S tajnim glasovanjem so imenovali tudi člane Nadzornega odbora občine Jesenice za mandatno obdobje 2018–2022, in sicer Simono Štravs, Mirjam Noč, Stanislava Pema, Barbaro Habe Sintič, Mirana Ozebka, Žigo Jereba in mag. Rino Klinar.

Na zadnji seji Občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, svetniki in svetnice praviloma potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Na današnji seji so tako za častnega občana potrdili Petra Papića, inovatorja v Železarni Jesenice, dolgoletnega prostovoljca v Športnem društvu TVD Partizan Javornik–Koroška Bela ter enega od ustanoviteljev društva invalidov Jesenice. Za prejemnike plakete Občine Jesenice so bili potrjeni ravnateljica Glasbene šole Jesenice mag. Martina Valant, predsednik Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora Anton Justin ter dolgoletni in vidni član jeseniške ljubiteljske kulture Andrej Černe.

Svetniki so na seji podali še soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za obdobje štirih let, in sicer bo (po potrditvi Občinskih svetov vseh občin članic) to funkcijo naslednja štiri leta opravljal Mark Toplak. Soglasje so podali tudi k programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019 s finančnim načrtom, ki ga je predstavila predstavnica Razvojne agencije Eldina Ćosatović, ter k spremembi pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Poleg tega programa dela so svetniki sprejeli tudi predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2019, v katerem je za omenjeno leto predvidenih 9 rednih sej občinskega sveta, med pomembnejšimi obravnavanimi točkami pa bosta sprejem zaključnega računa in rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2018 v marcu ter sprejem proračuna Občine Jesenice oktobra in novembra.

Na seji Občinskega sveta je predsednik Nadzornega odbora občine Jesenice v mandatu 2014–2018 mag. Vojko Otovič svetnike seznanil še s poročilom o opravljenem nadzoru projekta Pohodništvo v občini Jesenice v letu 2017 in s poročilom o delu Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014–2018.

Prebrano 1181 krat Nazadnje urejano na četrtek, 24 januar 2019 21:08

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave