Obvestila za javnost

avg 2019 09

O dosedanjih aktivnostih v zvezi z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v CERO Mala Mežakla

Občina Jesenice vztraja, da Ekogor sanira stanje na občinski parceli ob CERO Mala Mežakla (vir: Ekogor, z dne 2. 8. 2019) Občina Jesenice vztraja, da Ekogor sanira stanje na občinski parceli ob CERO Mala Mežakla (vir: Ekogor, z dne 2. 8. 2019)

Republika Slovenija je leta 2014 z Uredbo o odlagališčih odpadkov predpisala, da je vse mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališčih treba mehansko in biološko obdelati v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Pri tem nastajata dva produkta – t. i. težka frakcija, ki se po ustrezni obdelavi normalno odloži na odlagališče, ter t. i. lahka frakcija, katere edina možnost za njeno dokončno oskrbo je sežig, a država te oskrbe ni zagotovila, kljub temu, da je bila leta 2004 sprejeta Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki Vladi Republike Slovenije že od 1. 1. 2009 dalje nalaga zagotovitev ustrezne infrastrukture in obvezno izvajanje državne gospodarske javne službe sežiganja odpadkov. V Sloveniji sicer je nekaj termičnih objektov oziroma sežigalnic, a njihove zmogljivosti ne zadoščajo za vse potrebe na trgu, zato so centri za ravnanje z odpadki odvisni od prevzemnikov v tujini oziroma njihovih cen.

Gospodarsko javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov koncesionar, podjetje Ekogor d.o.o., izvaja v Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla, ki je lociran ob Odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla (s katero upravlja javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice). Znano je, da koncesionar na območju Male Mežakle brez ustreznega pravnega naslova (najemne pogodbe ali pogodbe o podelitvi stavbne pravice) odpadke skladišči tudi na bližnji nepremičnini v lasti Občine Jesenice. Posledica so nakopičene smeti, ki – če niso primerno obdelane in zbalirane – povzročajo tudi dodatne emisije smradu. Občina Jesenice se problematike vsekakor zaveda in jo, na čelu z županom, obravnava kot prioritetno. Poleg nenehnega kontakta s koncesionarjem, ki ga Občina Jesenice redno poziva k ravnanju v skladu s koncesijsko pogodbo in prejetim okoljevarstvenim dovoljenjem, je bilo v zadnjem času je bilo tako izvedenih kar nekaj aktivnosti, s katerimi Občina Jesenice želi pospešiti reševanje problematike. V nadaljevanju na kratko povzemamo pomembnejše med njimi:

april 2018:

Župani občin Zgornje Gorenjske so preko koordinacije županov naslovili skupen poziv Vladi k ukrepanju oziroma čim hitrejši rešitvi izrabe lahke frakcije;

april 2019:

Občina Jesenice je preko Skupnosti občin Slovenije slovenskim občinam poslala poziv za skupni nastop občin, ki imajo sorodne težave z odpadki, do države. Občine so se odzvale, nato pa je Občina Jesenice kot dosegla, da se je preko Skupnosti občin Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor ter na Vlado Republike Slovenije naslovilo pismo, da je potrebno takoj pristopiti h kratkoročnim ukrepom za končno izrabo lahke frakcije;

marec 2019:

Občina Jesenice je pri zunanji revizijski hiši naročila revizijo gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Poročilo bo vsebovalo tudi možne ukrepe, ki jih Občina Jesenice pravno veljavno lahko sprejme in izvede;

maj 2019:

Na podlagi sklepa Občinskega sveta župan imenuje delovno skupino za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla; sestavljena je iz predstavnikov Občinskega sveta občine Jesenice, občinske uprave, podjetja Ekogor in podjetja JEKO. Naloga delovne skupine je, da spremlja stanje v CERO Mala Mežakla, predlaga županu ukrepe za izboljšanje stanja na odlagališču Mala Mežakla ter o svojih aktivnostih redno poroča na sejah Občinskega sveta občine Jesenice;

junij 2019:

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je izdal novo odločbo, s katero je podjetju Ekogor zaradikopičenja odpadkov na občinski parceli izrekel globo;

17. junij 2019:

Podjetje Ekogor je na lokacijo CERO Mala Mežakla preselil balirko, s katero so začeli s pospešenim baliranjem odpadkov, ki so bili prosto naloženi na kupih in povzročali dodatne emisije smradu;

24. junij 2019:

Zaradi dodatnega poslabšanja razmer na CERO Mala Mežakla je Občina pozvala koncesionarja k takojšnjem sprejetju in izvedbi ukrepov za izboljšanje stanja in mu naložila poročanje o izvedenih aktivnostih do 28. junija 2019. Tega dne je občina prejela obsežno poročilo o izvedenih in načrtovanih ukrepih za izboljšanje stanja, z vsebino katerega so bili seznanjeni vsi svetniki Občinskega sveta Občine Jesenice;

1. julij 2019:

Ekogor je v okviru zgoraj navedenih ukrepov prekinil sodelovanje s podjetjem Salomon, ki je dovažalo okoli 17 % vseh mešanih komunalnih odpadkov, ki so veljali za najbolj problematične;

2. julij 2019:

Na pobudo Občine Jesenice je bil na Ministrstvu za okolje in prostor sklican sestanek, na katerem so potekali dogovori o kratkoročnih rešitvah. Nakazano je bilo, da obstoječe sežigalnice nameravajo razširiti svoje kapacitete, kar bi v nekem doglednem roku lahko pomenilo rešitev. Dana sta bila tudi predloga, da bi se v zvezi s problematiko kopičenja odpadkov občinam dale neke spodbude ter da bi država sama pristopila k mednarodnemu razpisu in poiskala koncesionarja izven države za ureditev te problematike;

3. julij 2019:

Na pobudo Občine Jesenice je bila problematika, s poudarkom na CERO Jesenice, obravnavana na 20. redni seji Državnega sveta RS, ki je sprejel sklep, da naj Vlada takoj pristopi k ukrepom za izboljšanje stanja na tem področju. Vlada bi morala o svojih ukrepih v 30 dneh poročati Državnemu svetu, a o morebitnem odzivu zaenkrat še nismo bili obveščeni;

22. julij 2019:

Občinski svet občine Jesenice se je sestal na izredni seji, kjer so svetniki obravnavali tudi temo odpadkov. Na podlagi poročila delovne skupine, ki jo je župan imenoval za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla, ter predlogov njihovih sklepov, je Občinski svet občine Jesenice sprejel več sklepov (zapisnik s sklepi je dosegljiv na: https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/20214-1-izredna-seja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022). Eden od teh sklepov je bil tudi, da občinska uprava na podlagi lastnih ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila o opravljeni notranji reviziji GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v sodelovanju s koncesionarjem pristopi k izvedbi ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo, pristopi k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo omogočale učinkovit nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter zahteva plačilo odškodnine za neupravičeno rabo zemljišča izven območja CERO Mala Mežakla;

26. julij 2019:

Na podlagi sklepa Občinskega sveta je Občina Jesenice na Ministrstvo za okolje in prostor (ter v vednost Računskemu sodišču, pristojnemu odboru Državnega zbora Republike Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije) poslala ponovni poziv, hkrati pa ministra povabila na Jesenice na terenski ogled trenutnih razmer. Odgovor še pričakujemo;

23. julij 2019:

Na podlagi poročila delovne skupine na izredni seji Občinskega sveta, iz katerega je izhajalo, da se odpadki skladiščijo prosto v kupih (ne v balah), je župan ponovno pozval koncesionarja, naj odpadke ustrezno obdela oziroma zbalira;

6. avgust 2019:

Župan si je, skupaj z direktorjem občinske uprave, stanje ponovno ogledal osebno, ogled pa kaže, da je dobršen del prosto odloženih odpadkov na občinskem zemljišču res zbaliran, kar bistveno zmanjšuje morebiten pojav smradu. Dejstvo pa je, da se število bal še vedno povečuje, zato je potrebno še naprej vztrajati, da država pristopi k rešitvam za končno izrabo lahke frakcije. Koncesionarja smo ponovno pozvali k odstranitvi odpadkov z občinske parcele.

Na Občini Jesenice trenutno pričakujemo končno poročilo revizijske službe v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Na podlagi tega poročila, ki bo pripravljeno predvidoma do septembra 2019, bomo pristopili k izvedbi nadaljnjih ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo ter k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo omogočale učinkovitejši nadzor nad izvajanjem omenjene dejavnosti.

Prebrano 1074 krat Nazadnje urejano na petek, 09 avgust 2019 15:02

1 komentar

 • Komentiraj povezavo 0, 14.08.2019 21:28 od Vlado

  Objavljamo odgovor in naše poglede, na zapis objavljen na spletni strani občine glede izvajanja aktivnosti za urdeditev stanja na Mali Mežakli.

  V svetniški skupini Levice – Jeseniški Alternativi ne moremo mimo tega, da se nebi odzvali na zapis župana objavljenega na spletni strani Občine Jesenice. Iz zapisa, ki se nanaša na ravnanje in obdelavo odpadkov je namreč ponovno poudarjeno, kaj vse je kriva država, da prihaja do stanja kakršno je tudi na Mali Mežakli in kaj vse bi država morala storiti, da bi se stanje kot je na Mali Mežakli normaliziralo. Vendar pa nikjer iz zapisa ni razvidno, kot je bilo poudarjeno v dopisu Ministrstva za okolje, da država ni sodelovala in da ni podpisnik koncesijske pogodbe, ki jo je sklenila Občina Jesenice z koncesionarjem, podjetjem Ekogor d.o.o., ki je odgovorno za nevzdržno stanje na Mali Mežakli. Vse dejavnosti župana in občinske uprave kot je bilo to že večkrat izpostavljeno na sejah občinskega sveta so usmerjene le v reševanje vsesplošnega problema s smetmi v državi ne pa spoštovanju podpisane koncesijske pogodbe.
  Kot pa lahko zasledimo iz že objavljenih razprav in preberemo, pa s te iste strani (župan, občinska uprava) ni izveden ali predlagan niti en ukrep, ki bi izboljšal stanje na Mali Mežakli. Tudi mi se zavedamo, odgovornosti države do ravnanja s smetmi in pritiskom na državo, kot jo izvaja župan in občinska uprava. Pri tem pa se nam ponovno že tolikokrat izpostavljeno postavlja vprašanje, kaj so nam občanom in občankam Jesenic prizadevanja katera poudarja župan doprinesla za kvaliteto življenja. V objavljenem zapisu ni čisto nič novega, česar nebi že ničkolikokrat slišali in nebi vedeli.
  Ob vsem tem pa se opravičeno sprašujemo zakaj župan v zapisu poleg vseh naštevanj aktivnosti, ki jih navaja ni poudaril oziroma se opredelil do pojasnil ministerstev in ostalih pristojnih služb na katera so bila že poslana vprašanja in zakaj ni naštetih sprejetih ukrepov. Pa pojdimo po točkah, kot so jih zapisali:

  1. Dejavnosti v mesecu Aprilu sta bili dve pismi, eno za poziv vladi naj uredi razmere z odpadki, ki so jo nanjo naslovili župani občin Zgornje Gorenjske in drugo, ki so jo poslali preko skupnosti občin Slovenije. In kakšni so odgovori? To je samo del odgovora ministerstva poslan meseca Aprila.

  Sklep 1: Državni svet se je seznanil s problematiko lahke frakcije odpadkov, ki se je začela kopičiti na centrih za ravnanje z odpadki, ker za njeno končno rabo v Sloveniji na ravni države ni rešitve.

  Sklep 2: Vlada Republike Slovenije naj čim prej pristopi k aktivnemu reševanju problematike kopičenja lahke frakcije odpadkov in pri tem sledi predlogom županj in županov slovenskih občin ter slovenske stroke.

  STANJE NA MALI MEŽAKLI SE PO TEH
  AKTIVNOSTIH NI IZBOLJŠALO!

  2. Marca je bila naročena revizija koncesijske pogodbe. Župan je večkrat izpostavil pomembnost revizije in mnenja revizijske komisije. Pri tem lahko poudarimo, da gre le za pregled koncesijske pogodbe, zato ne verjamemo, da nam bo revizija predlagala ukrepe, kot so to zapisali v poročilu o aktivnostih v zvezi z odpadki, temveč predlagala morebitne spremembe in dopolnitve koncesijske pogodbe.

  STANJE NA MALI MEŽAKLI SE PO TEH
  AKTIVNOSTIH NI IZBOLJŠALO!

  3. Maja je bila ustanovljena komisija za spremljanje stanja CERO na Mali Mežakli. Skupina je bila ustanovljena na zahtevo svetniške skupine LEVICA – Jeseniška Alternativa, in smo jo morali zahtevati kot sklep na seji OS, ker sam župan ni videl smisla v ustanovitvi take skupine. Zato se s tem ne more hvaliti da je ustanovitev komisije del ukrepov, ki jih navaja. In še pojasnilo glede pristojnosti komisije. Komisija je svetovalni organ, ki nima pooblastila niti pravice koncesionarju nalagati kakršne koli ukrepe ali se vtikati v koncesijsko razmerje, temveč županu in OS poroča o svojih ugotovitvah in županu lahko predlaga ukrepe. Sprejem ukrepov pa je odvisno od župana ali predloge in ukrepe sprejme ali ne. Vse to je bilo zelo jasno poudarjeno in razloženo na sklicani 1. izredni seji v mesecu Juliju in župan svoje odgovornosti ne more prelagati na ustanovljeno komisijo.

  STANJE NA MALI MEŽAKLI SE PO TEH
  AKTIVNOSTIH NI IZBOLJŠALO!

  4. Mesec Junij. Tako imenovane aktivnosti v zvezi z odpadki. V tem delu se edino strinjamo, da je del aktivnosti prijava inšpektoratu. Glede premika balirnice pa je bila to obljuba lastnika Ekogorja d.o.o., še preden je novi župan prevzel krmilo občine. Zato to ni del izvajanja ukrepov tega župana.
  Zaradi dodatnega poslabšanja stanja na CERO Mala Mežakla na katerega smo zopet opozorili svetniki LEVICE in na našo zahtevo in zahtevo našega člana delovne skupine se je posredovalo pri koncesionarju. Odgovori, zakaj je do poslabšanja stanja prišlo, pa mislim da so vam znani. Pa bom enega vseeno navedel. Koncesionar se je izgovarjal na nedovoljen in nenapovedan dovoz večje količine odpadkov. O kakšnem obsežnem poročilu poslanem s strani koncesionarja pa ne vemo nič. Lahko da je bilo poslano na Občino, vendar svetniki s takim poročilom nismo seznanjeni,.

  STANJE NA MALI MEŽAKLI SE JE PO TEH
  AKTIVNOSTIH ŠE POSLABŠALO!

  5. V mesecu Juliju koncesionar prekine sodelovanje z podjetjem Salomon na okviru zgoraj navedenih ukrepov. Katerih ukrepov? Kje so zapisani ti ukrepi, ki so koncesionarja prisilili v prekinitev pogodbe z omenjenim podjetjem? Vsaj mi jih v teh zapisih ne najdemo.
  V nadaljevanju poročila pa smo zopet pri pismih naslovljenih na Ministerstvo za okolje in prostor, državni svet in vlado. Odgovorov z vlade in ministerstva nimamo in ne vemo ali so sploh na pisma odgovorili. Sklepe s strani Državnega sveta pa prilagam:

  Državni svet RS, na 20. seji 3. 7. 2019, sprejel dva sklepa k obravnavi problematike lahke frakcije odpadkov.
  Sklep 1: Državni svet se je seznanil s problematiko lahke frakcije odpadkov, ki se je začela kopičiti na centrih za ravnanje z odpadki, ker za njeno končno rabo v Sloveniji na ravni države ni rešitve.

  Sklep 2: Vlada Republike Slovenije naj čim prej pristopi k aktivnemu reševanju problematike kopičenja lahke frakcije odpadkov in pri tem sledi predlogom županj in županov slovenskih občin ter slovenske stroke.

  STANJE NA MALI MEŽAKLI SE PO TEH
  AKTIVNOSTIH NI IZBOLJŠALO!

  Na koncu pa se je zgodila tudi izredna seja, ki je bila sklicana na podlagi podpisov svetnikov občinskega sveta na predlog svetniške skupine LEVICA – Jeseniška Alternativa. Sklepi s te seje pa so znani.

  STANJE NA MALI MEŽAKLI SE PO TEH
  AKTIVNOSTIH NI IZBOLJŠALO!

  Sedaj pa tisto vprašanje, ki smo ga zastavili na začetku našega zapisa. KAJ PA SO TA PRIZADEVANJA POZITIVNEGA PRINESLA JESENICAM IN NJENIM OBČANOM? NIČ. V CELOTNEM POROČILU NI NAVEDENEGA ENEGA DOPISA ŽUPANA ALI OBČINSKE UPRAVE, NOBENEGA DATUMA SESTANKA, KI GA JE IMEL V TEM ČASU S KONCESIONARJEM , V ZVEZI S PROBLEMATIKO NEZAKONITEGA KUPIČENJA ODPADKOV NA OBČINSKI ZEMLJI, IN V KATEREM BI ZAHTEVAL UREDITEV RAZMER IN SPOŠTOVANJE KONCESIJSKE POGODBE. Vsakemu, ki spremlja dogajanja na Mali Mežakli je jasno da je problem, ki ga imamo v občini nedovoljeno odlaganje lahke frakcije na občinsko parcelo in smrad ki se od tam širi po mestu. Poziv župana koncesionarju pa, da naj odpadke ustrezno obdela in zbalira. Na sliki se lepo vidi kako koncesionar čisti nezbalirane odpadke, in nazaj odlaga bale zbaliranih odpadkov. ŽUPAN PA NE ŽELI PREPREČITI NEZAKONITEGA ODLAGANJA BAL NA OBČINSKO PARCELO. Res se bo smrad z baliranjem v veliki meri odstranil, vendar pa nam ostajajo ogromne količine zbalirane lahke frakcije, katere ovoje pa živali že v veliki meri trgajo. Kdor želi, si dejansko stanje lahko ogleda sam. Glede vsega skupaj pa v našem LO smatramo, da ŽUPAN Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM NE RAVNA KOT DOBER GOSPODAR IN DOPUŠČA DA SE OBČINSKO ZEMLJIŠČE NEZAKONITO UPORABLJA KOT SMETIŠČE OZIROMA ODLAGALIŠČE ZBALIRANIH SMETI, KATERIH POSLEDICA JE TUDI ONESNAŽENOST ZARADI IZCEDNIH VOD V TLA IN PODTALNICO. S TEM OGROŽA ZDRAVJE LJUDI IN ŽIVALI TER ONESNAŽUJE NARAVO. Zato razmišljamo , da bi podali kazensko ovadbo zoper župana zaradi OPUSTITVE DOLŽNEGA RAVNANJA.

  LOLEVICA Jesenice - Jeseniška Alternativa

  Prijavi

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave