Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

apr  2023 14

Poročilo s 4. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 4. redni seji.

Svetniki in svetnice so najprej obravnavali in sprejeli predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev. Realizacija vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov je bila 95-odstotna, odhodki pa so bili realizirani 75-odstotno. Prihodki in prejemki so bili lani realizirani v višini 20,7 milijona evrov, odhodki in izdatki pa v višini 21,6 milijona evrov. Za investicije je občina sicer namenila 5,8 milijona evrov, oziroma 51 % načrtovanih odhodkov. Realizacija investicijske porabe je nižja od predvidene za 5,5 milijonov, saj se je za več projektov dinamika izvedbe oziroma financiranja zamaknila v leto 2023. Sredstva za te projekte so bila vključena v proračun letošnjega leta že pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2023, ki je bil sprejet konec prejšnjega meseca. Med najpomembnejšimi projekti v letu 2022 je bilo nadaljevanje investicije v Ruardovo graščino, kjer se izvedba podaljšuje zaradi nadaljnjih ukrepov v povezavi s sanacijo obsežene okuženosti z lesno gobo. Pričeli sta se tudi izvedba obnove in nadzidave telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja ter obnova objekta Hrušica 55/a, ki se bosta nadaljevali in zaključili v letu 2023. Stanje sredstev na računu proračuna se je v letu 2022 – v primerjavi s preteklim letom – znižalo za 1,1 milijon evrov, in sicer je novo stanje sredstev na računu proračuna konec leta 2022 znašalo 4 milijone evrov.

Svetniki in svetnice so sprejeli Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022. Ta je sestavljen iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022, vključujoč zemljišča, dele stavb (stanovanja, poslovni prostori) in zemljišča s stavbami ter ostalimi objekti, in načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022. Predstavlja podlago za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice v letu 2022. Načrt razpolaganja je bil v letu 2022 dopolnjen štirikrat, načrt pridobivanja pa trikrat.

V drugi obravnavi so dokončno potrdili predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice. Gospodarsko javno službo opravljanja dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice trenutno izvaja podjetje Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Kranj. Koncesijska pogodba je bila leta 2017 podpisana za obdobje petih let, tj. do 30. 6. 2022, nato pa z dodatkom podaljšana še za obdobje enega leta, torej do 30. 6. 2023. S predlaganim odlokom se določata organizacija in način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice za naslednje obdobje. Hkrati je zaradi ekonomičnosti v odlok vključena tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti, in sicer organizacija in način izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok (t. i. šolski prevozi). Avtobusne linije z voznim redom oziroma s predvideno frekvenco se bodo določile v postopku podelitve koncesije, na podlagi javnega razpisa in ponudbe koncesionarja. Koncesijska pogodba se bo na podlagi omenjenega odloka sklenila za obdobje 5 let.

Po skrajšanem postopku so svetniki in svetnice sprejeli predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil sprejet v letu 2011, z njim pa so bili določeni predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice. Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bila v letu 2011 sklenjena koncesijska pogodba z veljavnostjo do leta 2012, Občina Jesenice pa je nato v letih 2012 in 2013 sklenila nekaj najemnih pogodb s posameznimi najemniki za zaprti del Tržnice, ki so konec leta 2013 prenehale. Občina Jesenice po letu 2013, kljub večkratnim javnim razpisom za podelitev koncesije, ni našla ustreznega koncesionarja, zato Občina Jesenice pravno formalno ureja prenehanje veljavnosti odloka. Upravljanje tržnice trenutno na podlagi pogodbe izvaja Zavod za šport Jesenice, kar je bila začasna rešitev, za Tržnico Jesenice pa se s prenehanjem veljavnosti omenjenega odloka poskuša najti ustrezna ureditev za upravljanje in vzdrževanje, in sicer naj bi se ta dejavnost uredila preko javnega podjetja JEKO d.o.o., ki je to dejavnost opravljal pred letom 2011 na takratni lokaciji tržnice.

V povezavi z omenjenim je bil zato pripravljen in na seji sprejet tudi predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. Z njim se določa, da bo upravljanje mestne tržnice prevzelo javno podjetje in da se gospodarska javna služba ne bo več izvajala na podlagi podeljene koncesije zasebnemu podjetju. Pred tem bo potrebno to področje nadalje urediti tako, da bo Občinski svet sprejel sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, sprejel nov odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice ter potrdil pogoje in cene izvajanja dejavnosti.

V nadaljevanju so svetniki in svetnice potrdili predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje. Ker je dolg zdaj že pokojnega dolžnika iz naslova najemnin za neprofitno stanovanje Občine Jesenice neizterljiv, so svetniki in svetnice odpisali dolg v višini dobrih 4.000 €.   

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023. Predmet dopolnitve je prodaja nepremičnin, ki v naravi predstavljata pas zemljišča v bližini krožišča na Hrušici ter dvorišče med stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem na Koroški Beli.

Sprejet je bil predlog za vzpostavitev sistemskega pristopa k urejanju mestnih središč. V sklopu predloga je Občinski svet podprl pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Jesenice, za zgodovinska mestna središča. Namen pobude je spodbuditi pristojne institucije, da v okviru medresorskega pristopa takoj pristopijo k sistemski ureditvi zgodovinskih mestnih središč oziroma starih mestnih jeder, da bodo omogočala kakovostno okolje za bivanje in privlačno okolje za zasebne in javne investicije ter podjetniške dejavnosti.

Svetniki in svetnice so se seznanili z Letnim poročilom družbe Ekogor d.o.o. za leto 2022, ki ga je predstavil direktor družbe Igor Petek. Podjetje je v letu 2022 poslovalo s pozitivnim rezultatom, problematika začasnega skladiščenja lahke frakcije ob lokaciji CERO Mala Mežakla pa je z zaključkom leta 2022 rešena, saj je zemljišče v lasti Občine Jesenice izpraznjeno in očiščeno, je pa še nekaj začasno skladiščene lahke frakcije iz predmetnega zemljišča znotraj območja CERO Mala Mežakla, ki pa je v fazi obdelave. Koncesionar je tudi v letu 2022 zagotovil pogoje za končno oskrbo lahke frakcije in izvajal oddajo lahke frakcije iz sprotne obdelave mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2020 je koncesionarju uspelo zagotoviti prevzemnika za dodatno obdelano lahko frakcijo za obdobje do konca leta 2022 v količini 8.000 ton/leto, kar zadošča za odvoz sproti nastajajočih količin. V letu 2021 je zagotovil prevzemnike tudi za začasno skladiščeno lahko frakcijo. V letu 2022 je bilo tako odpeljanih 6.189,58 ton tekoče nastale lahke frakcije ter 9.712,40 ton zalog.

V nadaljevanju so svetniki in svetnice obravnavali še predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Predlaganega povišanja cene storitve javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov za 17 % niso sprejeli, so pa na predlog Odbora za finance ter Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe sprejeli 7-odstotno povišanje. Prav tako so na predlog odborov sprejeli sklep, da naj družba Ekogor d.o.o. takoj pristopi k pripravi novega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z upoštevanjem vseh podatkov iz revidiranega letnega poročila družbe za leto 2022.

Volitve in imenovanja

Svetniki in svetnice so Tino Repovž zaradi njenega odstopa razrešili kot članico Sveta javnega zavoda Vrtec Jesenice, namesto nje pa imenovali Ružico Leskovar. V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska so kot predstavnico Občine Jesenice imenovali Tino Siega. Za koordinatorico za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih so imenovali Jasno Sarhatlić.

Imenovali so tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice. Tega sestavljajo predstavniki Arrive, javnega komunalnega podjetja JEKO, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, OŠ Poldeta Stražišarja, Policijske postaje Jesenice, Vrtca Jesenice, ter en predstavnik vseh osnovnih šol in dva predstavnika vseh krajevnih skupnosti. Kot člani so bili tako imenovani naslednji člani: Ivo Ščavničar in Ivan Demšar (predstavnika krajevnih skupnosti), Doris Globočnik (predstavnica OŠ Poldeta Stražišarja), Miroslav Volmajer (predstavnik Policijske postaje Jesenice), Adel Numanović (predstavnik JKP JEKO, d.o.o., Jesenice), Tomaž Košir (predstavnik Arrive d.o.o.), Martina Šorn (predstavnica osnovnih šol), Irena Perko (predstavnica Vrtca Jesenice) in Aleš Koželj (predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva).

Podali so tudi pozitivno mnenje k imenovanju Sande Zupan za ravnateljico Osnovne šole Koroška Bela.

Informacije in poročila

Načelnik Policijske postaje Jesenice Milan Radonjić je predstavil informacijo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2022, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič pa poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2022 ter oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022. Svetniki in svetnice so se seznanili s programom dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2023, ki ga je predstavila predsednica Nadzornega odbora mag. Darja Radić, s poročilom o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2022, ki ga je predstavila direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar, ter s poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022–2026.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Prebrano 196 krat Nazadnje urejano na petek, 14 april 2023 15:55

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave