Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

maj 2023 26

Poročilo s 5. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 5. redni seji.

Svetniki in svetnice so najprej obravnavali in sprejeli predloge odlokov o spremembi odlokov o ustanovitvi OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, Vrtca Jesenice in Glasbene šole Jesenice. Razlog za spremembo odlokov je uskladitev aktov z določbami veljavne zakonodaje, in sicer v delu, ki se nanaša na sestavo sveta javnega zavoda. Z uveljavljeno spremembo svet šole tako sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole (prej trije) in trije predstavniki staršev. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice se dodatno spreminja tudi v delu, ki se nanaša na lokacije izvajanja dejavnosti, in sicer se namesto do sedaj oblikovanega dislociranega oddelka v občini Žirovnica oblikuje podružnica Glasbene šole Jesenice v občini Žirovnica.

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice. Predmet odloka je obseg in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice, ki jo bo opravljalo javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice. V razpravi podane pripombe bo občinska uprava obravnavala in na podlagi le-teh ustrezno pripravila predlog odloka v drugi obravnavi.

V nadaljevanju je bil sprejet predlog Pravilnika o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v občini Jesenice. Pravilnik ureja postopke za uveljavljanje pravice do povračila prevoznih stroškov ter način in višino povrnitve prevoznih stroškov, med drugim tudi za učence, pri katerih je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je ogrožena njihova varnost na poti v šolo, kar do sedaj veljavni pravilnik iz leta 2016 ne ureja (nevarne poti).  Predlagani pravilnik usklajuje tudi višino oziroma kilometrino in pogoje povračila stroškov z višino in pogoji, kot so določeni s strani pristojnega ministrstva, ki na podlagi 81. člena ZOFVI zagotavlja povračilo prevoznih stroškov za starše otrok, ki obiskujejo razvojne oddelke vrtcev in ki obiskujejo prilagojeni program predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

S sprejemom pobude in sklepa za pristop Občine Jesenice v Združenje občin Slovenije je Občina Jesenice pristopila v omenjeno združenje. Občina Jesenice bo s tem postala 117. občina članica združenja.

Svetniki in svetnice so sprejeli 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023. Predmet dopolnitve je pridobitev dela nepremičnine v katastrski občini Prihodi, na kateri stoji vodohran oziroma objekt gospodarske javne infrastrukture, ter še ene nepremičnine v isti katastrski občini, prek katere namerava Občina Jesenice zgraditi nov most čez potok Jesenica na Žerjavcu.

Sprejeli so tudi 3. dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja. Dopolnitev se nanaša na nabavo LCD prikazovalnika (zaslona), ki bo nameščen na Trgu Toneta Čufarja, natančneje na strehi lokala Teater.

Vezano na zgornjo točko so svetniki in svetnice sprejeli tudi predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026. Znotraj tega projekta Občina Jesenice načrtuje postavitev LCD prikazovalnika na Trgu Toneta Čufarja Jesenice, ki bo namenjen oglaševanju občinskih in ostalih prireditev, ki so trenutno oglaševane s pomočjo navadnega panoja za lepljenje plakatov, hkrati pa bosta z LED zaslonom omogočena tudi prenos oziroma predvajanje določenih za Občino Jesenice pomembnih dogodkov.

Sprejeto je bilo tudi poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022.

V nadaljevanju so svetniki in svetnice obravnavali še predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vodo, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo. Sprememba cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uveljavi s 1. junijem 2023. Sprememba cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, odlaganje komunalnih odpadkov ter  oskrbo s pitno vodo se prav tako uveljavi s 1. junijem 2023, za zbiranje komunalnih odpadkov pa s 1. januarjem 2023.

Volitve in imenovanja

Svetniki in svetnice so mag. Almina Gorinjaca razrešili kot direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice in za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Gabra Šorna.

Anito Drvoderić so zaradi njene odstopne izjave razrešili s funkcije članice Nadzornega odbora Občine Jesenice

Podali so pozitivno mnenje k imenovanju Roberta Kerštajna za ravnatelja OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in mag. Martine Valant za ravnateljico Glasbene šole Jesenice.

Snežano Nuždić so predlagali za kandidatko za predstavnico uporabnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice.

Informacije in poročila

Svetniki in svetnice so se seznanili s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2022, ki ga je predstavil direktor podjetja Enos OTE d.o.o. Robert Pajk.

Seznanili so se tudi s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2022, ki ga je predstavil direktor poslovnega razvoja Arriva d.o.o Iztok Štrukelj.

Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice Igor Arh je predstavil poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022 in predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023, direktor javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o. Jesenice Uroš Bučar pa informacijo o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022 in informacijo o Poslovnem načrtu JEKO d.o.o. Jesenice za leto 2023.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.  

Prebrano 432 krat Nazadnje urejano na torek, 30 maj 2023 08:46

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave