Obvestila za javnost

S 1. 3. 2022 prenehajo veljati Odloki o načrtu za kakovost zraka (v nadaljevanju odloki) za Ljubljano, Maribor, Mursko Soboto in Zasavje. V veljavi ostane le še odlok za Mestno občino Celje. Besedilo o prenehanju odlokov (Uradni list RS, št. 203/21) določa, da se postopki za dodelitev spodbud, ki so začeti v skladu z odloki in na dan 1. 3. 2022 še niso končani, končajo v skladu s prej veljavnimi odloki.

ensvet_logo

 • Naziv: Energetska svetovalna pisarna
 • Naslov: Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice
 • Energetski svetovalec: Andrej Svetina in Jožef Pogačnik
 • Tel. odzivnik: (04) 586 39 87
 • Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas pisarne

Po predhodnem dogovoru:

Torek: od 15:00 do 18:00

Četrtek: od 15:00 do 18:00

 

Občina Jesenice spodbuja občane k prijavi na nove razpise Ekosklada. Letos je Ekosklad naredil nekaj bistvenih sprememb, ki so dvignile višino nepovratnih sredstev za fizične osebe.

Eko sklad ima trenutno razpisanih 19 javnih pozivov za nepovratne finančne spodbude in ugodno kreditiranje občanov, podjetij, občin in ostalih pravnih oseb. V prispevku bodo obravnavani trije javni pozivi, ki so bili objavljeni v ULRS št.36/ 2019.

Pri načrtovanju določenih osebnih in družinskih naložb v obnovljive vire energije in za večjo energetsko učinkovitost so občanom zelo dobrodošle spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Možne so v obliki nepovratnih finančnih spodbud (subvencij) ali ugodnega kreditiranja naložb, lahko tudi obojega hkrati. V vseh pozivih velja, da je treba vlogo vložiti pred pričetkom del oz. vgradnje opreme.

Vsi javni pozivi Eko sklada so načeloma odprti do porabe namenjenih sredstev. V načrtih Eko sklada je predvidoma dovolj sredstev za neprekinjeno izvajanje javnih pozivov v letu 2017, medtem ko so v vsakem primeru zagotovljena sredstva, ki so po vložitvi vloge z odločbo že bila ali še bodo dodeljena.

Vsi pozivi vključno z razpisno dokumentacijo so dosegljivi na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi

Nekaj najbolj naravnega je dihanje, ki se nam zdi samoumevno in se ga skorajda ne zavedamo. Malo da ne, ko smo primorani dihati iztrošen, onesnažen ali zadimljen zrak. Pogosto ne opazimo pomena čistega, svežega in zdravega zraka za dihanje. Vsakomur pa je ugodno oditi ven na sveži zrak. Nenazadnje na izlete v naravo, v gozd ali hribe.

Stanovalce, hišnike in upravnike večstanovanjskih stavb, ki so priključene na sistem daljinskega ogrevanja in je že bila izvedena toplotna zaščita ovoja stavbe ( toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija stropa zgornje ogrevane etaže, vgradnja energijsko učinkovitih oken ) obveščamo, da je po 14. členu Splošnih pogojev za  dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice ( ULRS, št. 50/2012 ) možno obračunsko moč zmanjšati.

Smiselna vsebina 14. člena za zmanjšanje obračunske moči:

 1. Investitor ali odjemalec toplote, ki želi zmanjšati obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje.
 2. Obračunsko moč je možno zmanjšati enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vlogo za zmanjšanje potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vlogo za zmanjšanje obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganje za zmanjšanje obračunske moči prevzame odjemalec toplote.

Vsebina 35. člena:

1. Sprememba obračunske moči ni možna, razmer v primerih:

 • če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni postaji objekta,
 • če so v ali na objektu že izvedeni ukrepi, ki zmanjšajo porabo energije ob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.

2. Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi zmanjšanja obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

Da bo vloga uspešno rešena, je treba priložiti priloge, ki jih zahteva distributer toplote.

Vodstvu podjetja ENOS OTE d.o.o., se zahvaljujem za posodobitev kotlovnic, zmanjšanje priključnih moči in s tem zmanjšanje računov na položnicah za daljinsko ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, v katerih so bili izvedeni zahtevani pogoji.

Osnovne priloge so:

 • soglasje solastnikov,
 • dokazilo o lastništvu in
 • projektna dokumentacija, ki vsebuje:
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za staro stanje,
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za novo stanje.

Za izdelavo obeh elaboratov sta potrebna gradbeni načrt ( tloris in prerez stavbe ) ter projekt strojnih inštalacij.

Predlog:

Da ne bo podvajanja stroškov predlagam izdelavo ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE, ki že vsebuje:

 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe.

Ne spreglejte:

Termostatski ventili naj bodo izven kurilne sezone – v poletnem času odprti, da se razbremeni vzmet, ki je vgrajena v glavi termostatskega ventila.

AERO ( asistenca energetsko revnim občanom ) projekt, ki se izvaja v sodelovanju s centri za socialno delo ( CSD ). Občani, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč so upravičeni, ob izpolnitvi prijavnice, do paketa enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode.

V blokih, ki imajo toplotno izolirane zunanje stene in vgrajena energijsko učinkovita okna se pojavlja plesen na stiku zunanje stene in neizoliranega stropa zgornje ogrevane etaže. Plesen se tudi pojavlja na stiku zunanjih sten in neizoliranega stropa nad kletjo, še posebno takrat, kadar cokel ni toplotno izoliran.

Izkoritite možnost strokovnega, brezplačnega in neodvisnega energetskega svetovanja.

Proti plačilu izdelujemo in izdajamo tudi energetske izkaznice stavb.

Dodatne informacije se lahko dobijo v Energetsko svetovalnih pisarnah

mreže ENSVET ali po telefonu 04 5743 287.

Energetski svetovalec mreže ENSVET
Andrej Svetina

Z uporabo kamina v stanovanju ustvarjamo prijetno bivanje in toplotno ugodje. Lahko pa bivanje postane manj prijetno in tudi nezdravo, če se poraba kisika za dihanje in gorenje ne nadomesti v zadostni meri. S kurjenjem kamina oz. kurilne naprave, ki je nameščena v bivalnem prostoru in je odvisna od zraka v prostoru, se zelo poveča tveganje, da postane zrak preobremenjen z ogljičnimi oksidi.

Glavni vzrok neželene vlage na površini gradbenih konstrukcij je prekomerna vlažnost v prostoru, ki je lahko posledica bivalnih navad, nepravilnega prezračevanja in ogrevanja. Nadalje gre lahko za neugodno geometrijo stikov konstrukcij stavbe,  uporabo manj primernih materialov in podobno. Toda v praksi se običajno srečujemo s kombinacijami od nepravilne gradbene zasnove posameznih delov stavbe, napak pri gradnji, nepravilnega prezračevanja in ogrevanja do napak pri uporabi prostora.

V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta. Izkazalo se je, da je energija toplote, pridobljena iz kurilnega olja, najdražja, najcenejša pa je toplotna energija, pridobljena iz polen. Glede na to, da je še vedno v uporabi veliko peči na kurilno olje in je med njimi tudi precej zastarelih, se bomo ukvarjali z vprašanjem, ali je smiselno te oljne kotle zamenjati z drugimi kotli. Hkrati bomo odgovorili tudi na to, s katerim energentom bi bilo smiselno zamenjati drago kurilno olje.

 

Evgen Gömbös, energetski svetovalec mreže ENSVET

Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon. Pred zimo lahko nekatera enostavna dela opravimo tudi sami in postorimo še nekaj stvari, ki bodo pripomogle k čim bolj gospodarnemu ogrevanju in nas obvarovale pred izrednimi izpadi zaradi napak na opremi v času, ko jih najbolj potrebujemo.

mag. Damjan Korošec, energetski svetovalec mreže ENSVET

Izteka se prvi del akcije aktivne promocije ENSVET-a in Eko sklada na lokalnem nivoju, katere del ste bili tudi vi. Upam, da so naši mesečni promocijski paketi prinesli dovolj zanimivih in aktualnih informacij do vas in vaših občanov in da smo skupaj poskrbeli za boljšo informiranost ljudi na tem področju.  4. paket sledi v naslednjem tednu. Sicer pa so prvi rezultati res zelo spodbudni, saj v akciji aktivno sodeluje kar 30 občin (od 49 občin, s katerimi imamo podpisano pogodbo o vzpostaviti in delovanju ESP).

Pred nami pa je še tretja obljubljena aktivnost – organizacija lokalnega srečanja (npr. na občini, v kulturnem domu, na lokalni tržnici ipd.), kjer bi se obravnavala tematika učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v stavbah. Dogodek naj bi organizirali vi, skupaj s svetovalci vaše Energetsko svetovalne pisarne, v januarju ali februarju 2017. Energetski svetovalci, ki delujejo na območju vaše občine, se bodo predstavili in pripravili krajše interaktivno predavanje o določeni aktualni temi s področja URE in OVE v stavbah (lahko tudi z lokalnim pridihom), skupaj z možnosti pridobitve sofinanciranja oz. spodbud Eko sklada. Podrobnejšo vsebino srečanja, pa tudi lokacijo in termin izvedbe srečanja, določite s svetovalci, ki so pripravljeni na delo in že pričakujejo vaš klic.

Pri organiziranju srečanja poskrbite za prostor, kjer bi se predavanje izvedlo (ustrezna oprema prostora s stoli, računalnikom, projektorjem, platnom itd.), svetovalci pa bodo pripravili vsebino srečanja, prinesli promocijski material itd. Izkazalo pa se je, da je velik del uspešne izvedbe takega dogodka njegova promocija. Zato je nujno, da se občane povabi na ta dogodek. Najprej preko vseh poznanih promocijskih kanalov, npr: napoved srečanja s prikazano vsebino v lokalnih medijih (lokalni časopis, televizija in radio) in nato, nekaj dni pred srečanjem, razdelitev vabil po domovih kot opomnikov. V ta namen vam v priponki pošiljamo:
·        pripravljeno predlogo za oglas v tiskanih medijih ali na spletu, ki ga lahko prilagodite oz. dodate relevantno vsebino in
·        pripravljeno predlogo za vabilo na srečanje za razdelitev po domovih občanov, ki ga prav tako lahko ustrezno dopolnite.
V kolikor bi promocijski material želeli oblikovati sami, vam prilagamo tudi logotipe ENSVET-a in Eko sklada, vendar vas ob tem prosimo, da pred objavo oglas v tem primeru pošljete nam v pregled oz. potrditev.
V primeru vprašanj smo vam na voljo. Sicer pa vam želimo lep december,
Ekipa ENSVET-a: Katarina, Darja in Irena

V prilogi vam podajamo paket z naslednjo vsebino:
 
Ø  ENSVET oglas občine za objavo
Ø  Splošni letak Eko sklada za objavo
Ø  Sporočilo za medije v zvezi z novimi javnimi pozivi sklada
Ø  Novičko o tem, da je bil Eko sklad prisoten na sejmu v Komendi ter
Ø  Povzetek članka v zvezi s prezračevanjem.

Stanovalce, hišnike in upravnike večstanovanjskih stavb, ki so priključene na sistem daljinskega ogrevanja in je že bila izvedena toplotna zaščita ovoja stavbe ( toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija stropa zgornje ogrevane etaže, vgradnja energijsko učinkovitih oken ) obveščamo, da je po 14. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice ( ULRS, št.50/2012 ) možno obračunsko moč zmanjšati. Smiselna vsebina 14. člena za zmanjšanje obračunske moči:

 1. Investitor ali odjemalec toplote, ki želi zmanjšati obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje.

 2. Obračunsko moč je možno zmanjšati enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vlogo za zmanjšanje potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vlogo za zmanjšanje obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganje za zmanjšanje obračunske moči prevzame odjemalec toplote.

Smiselna vsebina 35. člena:

1. Zmanjšanje obračunske moči je možno:

 • če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni postaji objekta,
 • če so v ali na objektu že izvedeni ukrepi, ki zmanjšajo porabo energijeob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.

2. Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi zmanjšanja obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

Da bo vloga uspešno rešena, je treba priložiti priloge, ki jih zahteva distributer toplote.

Osnovne priloge so:

 • soglasje solastnikov,
 • dokazilo o lastništvu in
 • projektna dokumentacija, ki vsebuje:
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za staro stanje,
 •  elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za novo stanje

Za izdelavo obeh elaboratov sta potrebna gradbeni načrt ( tloris in prerez stavbe ) ter projekt strojnih inštalacij.

Predlog:

Da ne bo podvajanja stroškov predlagam izdelavo ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE, za isto ceno, ki že vsebuje:

 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe.

Ne pozabimo:

Termostatski ventili naj bodo izven kurilne sezone – v poletnem času odprti, da se razbremeni vzmet, ki je vgrajena v glavi termostatskega ventila.

Dodatne informacije se lahko dobijo v Energetsko svetovalnih pisarnah mreže ENSVET ali po telefonu 04 5743 287.

 

Energetski svetovalec mreže ENSVET

Andrej Svetina

V Uradnem listu RS št.18, ki je izšel 4.3.2016, EKO SKLAD objavlja Javni poziv 37SUB-OB16 nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Ukrepi se lahko začnejo izvajati po oddaji vloge.

Višina nepovratne finančne spodbude za en ukrep znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov pa do 30%.

V času kurilne sezone se v Sloveniji pogosto srečujemo s preseganji mejnih vrednosti PM10  v zunanjem zraku, ki jih je zaradi zaščite zdravja ljudi določila EU. Trdni delci, manjši od 10 mikronov, so eno od onesnaževal, ki ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal.

Do preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM10 prihaja izključno v zimskem obdobju leta. Vzrok za povišane koncentracije delcev so poleg emisij iz prometa in industrije predvsem emisije iz individualnih kurišč, svoje pa prispeva tudi meteorologija. V zimskem času prevladujejo v Sloveniji šibki vetrovi in stabilna atmosfera, kar ustvarja zelo neugodne razmere za razredčevanje emisij v zunanjem zraku.

Število gospodinjstev, ki za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode uporabljajo les, iz leta v leto narašča, saj je postala raba lesa za ogrevanje v zadnjih letih cenovno ugodnejša od rabe fosilnih goriv. Pri tem je potrebno spomniti, da je zelo pomembno, da se redno izvajajo  pregledovanja in čiščenja malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanja katranskih oblog in izvedbe protikorozijske zaščite, pregledovanje in čiščenje zračnikov ter izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (storitve, ki jih izvajajo dimnikarji).

Na večini malih kurilnih napravah je potrebno opraviti te storitve vsaj enkrat letno, pri kurilnih napravah na trdno gorivo pa potrebno pogosteje čistiti:

 • kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, je potrebno čistiti 1x v kurilni sezoni.
 • male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20 % toplotnimi izgubami z  dimnimi plini je potrebno čistiti 2x v kurilni sezoni
 • kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20 % toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, je potrebno v primorskih občinah očistiti 3x, v vseh ostalih delih Slovenije pa 4x v presledkih najmanj dveh mesecev.
Informacije glede priprave lesa kot goriva, izbire kurilnih naprav in kurjenja ipd. je možno dobiti tako neposredno pri proizvajalcih kot tudi v strokovni literaturi, objavah na številnih spletnih straneh itd. Informacije o lastnostih lesa kot goriva, pripravi drv, kurjenje z drvmi v malih kurilnih napravah do 50 kW itd. si lahko preberete v priloženih navodilih. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo zloženko o pravilnem kurjenju za izboljšanje kakovosti zraka in manjšo porabo drv v malih kurilnih napravah (na cenovno najbolj učinkovit način).

Več o tem v prispevku med priloženimi dokumenti in na:

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/zgorevanje_lesa.pdf

Glede na veliko ponudbo kurilnih naprav je optimalna izbira kurilne naprave najpomembnejši, najobsežnejši in najzahtevnejši del investicijskega procesa. Poleg zagotovitve ugodnih bivalnih in delovnih pogojev je treba pri učinkoviti rabi energije ter rabi obnovljivih virov energije upoštevati ekonomske in ekološke zahteve, hkrati pa je potrebno biti pozoren tudi na same lastnosti stavbe, saj dobra toplotna zaščitna ovoja stavbe omogoča izbrati kurilno napravo manjše moči.

Ker je kurilna sezona tik pred svojim vrhuncem, Občina Jesenice v sodelovanju z LEAG – Lokalno energetsko agencijo Gorenjske organizira predavanje o optimalni izbiri, nabavi, vgradnji, delovanju, vzdrževanju in razgradnji kurilnih naprav ter o primerih iz prakse. Predavanje, na katerega vljudno vabimo vse zainteresirane, bo v četrtek, 11. decembra 2014, ob 18. uri v sejni dvorani Zdravstvenega doma Jesenice (Cesta maršala Tita 78), vodil pa ga bo Andrej Svetina z ENSVET-a.

Razvoj oken je zelo hiter. Na tržišču so že okna, ki avtomatsko prezračujejo prostor. Pri sodobnih zrakotesnih oknih je prezračevanje nujno zato;

 • Da izmenjamo odpadni zrak v prostoru.
 • Da pozimi s suhim zrakom od zunaj zmanjšamo vlago v prostoru prostorih.
 • Da preprečimo tvorjenje plesni v ogalih.
 • Prezračevanje je zelo potrebno po zamenjavi oken v toplotno neizoliranih stavbah.
 • Relativna vlaga mora biti v prostorih med 45 in 75 % merjena z higrometrom.
 • Prezračevati moramo 2 – 3 krat na dan po 5 minut pri odprtem oknu na stežaj.

Pogoji za tvorjenje plesni so;

Toplotne neizolirane stene, temperatura notranje stene pod 16 stopinj Celzija, vlaga v prostoru in trosi v prostoru.

 • Vlago v prostoru povzroča; kuhanje, umivanje, tuširanje in rastline v prostorih. Ta se useda na podhlajene stene, običajno so to ogali – stikališče dveh sten.
 • Stara okna so se zaradi netesnosti pripir prezračevala samodejno. Pri vetru tako, da so celo zibale zavese.
 • Sodobna okna so popolnoma zrakotesna, zato je treba prostore pravilno zračiti – prezračevati.
 • Dolgotrajno zračenje na kip podhlaja prostor in povečuje porabo ogrevalne energije. Zato je neekonomično in se ne sme uporabljati daljši čas.
 • Najbolj učinkovito zračenje – prezračevanje je na prepih – odprta okna na stežaj, vendar je to kratkočasno 3 – 5 minut.

PREZRAČEVALNI SISTEM SODOBNIH OKEN – ZAKAJ ZRAČIMO ?

Svež zrak v prostorih je pomemben faktor zdravega bivanja. S prezračevalnim sistemom pri okno zagotovimo nadzorovan in varčni dotok svežega zraka v prostor, tudi pri zaprtih oknih.

V starih stavbah pri klasičnih lesenih oknih je bilo svežega zraka v prostoru dovolj. Zgradbe niso bile zrakotesne. Sodobne stavbe pa so zaradi učinkovite rabe energije – varčevanja vedno bolj tesne. Ta dobra stran pa ima slabost, tudi nekvaliteten zrak v prostorih pri pomanjkljivem zračenju ali brez. Izmenjava zraka skozi pripire in vlage ni več mogoča. Posledica je spremenjena klima v prostoru. To je koncentracija škodljivih plinov, vlage, CO2 ki ga izločamo pri dihanju. Onemogočena je naravna izenačitev.

Najbolj ugodni pogoji za bivanje so pri temperaturi med 18 – 22 stopinj Celzija povprečno 20,5 stopinj Celzija in pri relativni vlagi med 35 – 70 %. Previsoka vlaga je neprijetna za stanovalce. Prenizka relativna vlaga pomeni suh zrak, pospešuje nastanek lebdečega prahu v zraku in suši sluznice v človekovem organizmu. Zaznamo to kot suh zrak v prostoru.

ZRAČENJE PRI OKNU – SISTEMSKA REŠITEV

Ta sistem zračenja lokalno z oknom je prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z odpiranjem oken. Pri tem ohranja toploto odhajajočega zraka tudi do 86 % pri 100 % izmenjavi zraka v prostoru.

Poleg naravnega prezračevanja poznamo prisilno prezračevanje; lokalno ali centralno za nizkoenergijske in pasivne hiše.

Odpadni zrak predgreva v protitoku svež vstopni zrak. V rekuperatorju toplote se predgreje vstopni zrak. Mehansko prezračevanje je sodoben način, ki je energijsko učinkoviti z rekuperacijo odpadne toplote.

Varčno lokalno prezračevanje

Centralne prezračevalne naprave običajno obratujejo neprekinjeno v vseh prostorih z enako učinkovitostjo. Zahtevajo vzdrževanje – filtriranje zraka. Z lokalnim prezračevalnim sistemom dosežemo večjo prilagodljivost, saj lahko uravnavamo vlago in vonj v vsakem prostoru posebej. Potrebe po svežem zraku so različne, časovno in lokacijsko.

Zjutraj so bolj obremenjeni sanitarni prostori, opoldne kuhinje, zvečer pa dnevni prostor in spalnice. Kadilci še posebej obremenjujejo prostore. Lokalno prezračevanje je zato tudi učinkovito.

LOKALNO PREZRAČEVANJE

Je decentraliziran sistem prezračevanja pri novih in obstoječih stavbah z rekuperacijo toplote okoli 87 % pri 100 % izmenjavi zraka v prostorih z možnostjo regulacije vlage v prostorih.

Dovod in odvod zraka pri lokalnem sistemu prezračevanja je; dovod je nad oknom 0 – 30 m3/h. Zrak kroži po prostoru in se odvaja na prosto od 0 – 300 m3/h. Dovod in odvod zraka sta opremljena s pralnimi filtri, ki preprečujejo vstop mrčesa in prahu.

 

Daljinski sistem upravlja 4 stopnje prezračevanja / prednastavljene režime /. To je normalno obratovanje ali zračenje, intenzivno zračenje, vpihovanje zunanjega zraka, izsesavanje notranjega zraka. Dovod in odvod zraka lahko ročno zapremo in s tem zatesnimo stavbo. To je varčno pri močnem vetru.

Sistem prezračevanja je lahko opremljen s senzorjem za CO2 / VOC/ hlapljive organske snovi sestavine v zraku / ali s senzorjem vlage. Ta senzor vsakič vklopi sistem ko vrednosti narastejo ali padejo. Na ta način se kvaliteta zraka uravnava avtomatsko ali pa ročno vklop – izklop.

Dovodni ventilator sesa zunanji zrak nad oknom skozi vstopno rešetko in filter za zrak, potiska ga skozi prenosnik toplote iz propilena v prostor. Kapilarni rekuperator – prenosnik toplote ima dve dolžini standardni 595 in 850 mm, tako da se prilagaja za različne širine oken PVC.

Odvodni ventilator pa sesa topel zrak pod stropom in ga skozi filter na notranji strani in prenosnika toplote potiska na prosto. Pod stropom je zrak najtoplejši in tudi najbolj onesnažen.

S tem dosežemo;

izkoristimo odpadno toploto zraka, ki je nad 20 stopinj Celzija in odvajamo izrabljen zrak iz prostora.

VGRADNJA IN UPRAVLJANJE JE ENOSTAVNO

Prezračevalni sistem lahko vgradite v večino okenskih sistemov. Zaradi svoje enostavnosti in kompaktnosti je vgradnja enostavna. Ne potrebuje ne rešetk, kanalov za dovod in odvod zraka. Edini pogoj je okenske odprtine. Sistem je enostaven za vzdrževanje in upravljanje. S svojo avtomatiko skrbi za čist zrak v prostorih.

Priključek na električno omrežje je 230 V. Poraba električne energije je zaradi ventilatorjev z visokim izkoristkom zelo majhna. Moč naprave brez rekuperacije je 35 W z rekuperacijo centralni pa je 300 W. Velja za stanovanjsko hišo 150 m2 bivalne površine. Za tako hišo potrebujemo pet prezračevalnih enot.

PREZRAČEVALNI SISTEM - SESTAVNI DEL OKNA

Prezračevalni sistem prihrani ogrevalno energijo v stanovanjskih hišah. To je lokalni sistem prezračevanja, ker delovanje lahko prilagajamo za vsak prostor. Poleg tega zagotavlja z rekuperacijo  87 % prihranka toplote.

Na voljo sta dva sistema brez rekuperacije in z rekuperacijo odpadnega zraka. Izberemo lahko sistem brez rekuperacije ali dražje z rekuperacijo.

Prezračevalni sistem je lahko vgrajen tudi v okno, ki je prirejeno za to. lahko je vgrajeno v okenski okvir ali pa v ohišje roletne omarice. Pri menjavi oken ali novogradnji lahko vgradimo PVC okno z prezračevanjem. Izvedba je kompaktna, zato je primeren za vgradnjo v hiše, vrtce, šole, javne zgradbe, hotele in domove za dijake – ostarele.

Okno PVC mora biti zato prilagojeno za prezračevalni sistem, ki je montiran nad oknom.

 • Prezračevalni okenski sistem je lahko za večji in manjši pretok zraka.

Manjši sistem je;    10, 15 in 25 m3 /h

Priključna napetost V 230 / 12 W izvedba nizka napetost

Potrebna moč        6,17,21 W

Vračanje toplote  n1 do V %

Hrup – šumnost pri dušenju 8 Db v  25  30  35   prostoru

 

Večji sistem je;               40   80  in 120

Priključna napetost V    230  230    230

Potrebna moč W            26    60      120

Vračanje toplote

n1 do V %                    89    78      70

šumnost pri dušenju

8 db v prostoru               26     31     35

V hišah, stavbah se lahko prezračuje z lokalnim sistemom, kar pomeni 20 m3/h – 30 m3/h.

Prezračevanje se lahko vklopi ali izklopi lokalno za prostor po potrebi. To je glede na potrebe, število oseb v prostoru.

Vgradnja je enostavna prav tako upravljanje. Materiali so okolju prijazni in imajo dolgo dobo trajanja. Za delovanje okenskega sistema ne potrebujemo kanalov in rešetk za dovod in odvod zraka.

Edini poseg je okenska odprtina.

ZA KONEC

Brez prezračevalnega sistema  ni prihranka ogrevalne energije. Sistem lahko deluje brez rekuperacije ali z rekuperacijo, ki prihrani veliko energije. Sveži zrak se predgreva z odpadnim zrakom.

Prezračevalni sistem v okenskem okvirju ali v roletni omarici je cenejši sistem izvedbe. Vzdrževalni stroški so nizki. Prezračevalni sistem se nenehno izboljšujejo in razvijajo. Elektronska regulacija je zelo pripomogla k kvaliteti prezračevanja.

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. V stolpnici – pritličje levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž.

Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA ENSVET – JESENICE

ENERGETSKI SVETOVALEC: AVRELIJ RAVNIK

Ni jih malo, ki se na Gorenjskem belijo glave, kako najceneje ogrevati. Mnogi so se preusmerili na trdno gorivo bukova drva. Te dobavljajo podjetja pakirana v leseni embalaži po 1 m3 za ceno 65 EUR/m3 z dostavo na dom.

Priključeni na daljinsko ogrevanje na HRUŠICI in kotlovnice 1, ki uporablja za ogrevanje EL kurilno olje pa nekateri prehajajo na električno ogrevanje grelnik tople vode trgovsko ime PANTHERM. Elektrika je predragocen vir energije, ki se ne priporoča za osnovno  ogrevanje. To le samo v kombinaciji s toplotnimi črpalkami. Pri teh je pogonska električna energija racionalno izkoriščena, saj je grelno število teh visoko 3,4 za subvencijo TČ ZRAK / VODA.

Grelno število toplotne črpalke : E = Qo / Pk je razmerje med pridobljeno toploto Qo in vloženo energijo – mehanskim delom Pk. To bo po predlogu novele EZ-1 člen 331 edini dovoljeni način osnovnega ogrevanja stavb z električno energijo. Vsi ostali načini bodo prepovedani.

Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena. To je tudi zahteva EU, zato bo zakon kmalu stopil v veljavo. Vprašanje pa je kaj bo z obstoječim sistemom električnega ogrevanja, ki so v stavbah kjer ni druge možnosti.

Gradnja stavb se je v zadnjih letih zelo spremenila. Gradijo se nizkoenergijske hiše in pasivne hiše. Te so se zelo izpopolnile v zadnjih letih. Pilotni projekt pasivne hiše je razvil že leta 1991 dr. Wolfgang Feist iz Darmstadta pri Frankfurtu. Že v drugi polovici devetdesetih let je nastal standard pasivne hiše. V petnajstih letih se je gradnja teh zgradb razširila po Evropi in tudi v Sloveniji. V prvem desetletju je bilo v Nemčiji, Avstriji in Švici zgrajenih že več kot 10 000 pasivnih zgradb – hiš. Na Dunaju je zgrajeno največje naselje pasivnih hiš na svetu. Do 2010 je bilo zgrajeno 740 stanovanj, do leta 2017 pa se bo število povečalo na 1700. V njih bo bivalo 4000 – 5000 stanovalcev. Številne zgradbe se v zahodni Evropi sanirajo po pasivnih standardih. Vsem tem zgradbam pa je skupno sodobni sistem mehanskega prezračevanja. Po tujih nemških izkušnjah je pasivna hiša od 10 – 15 % dražja od nizkoenergijske hiše. Dolga obratovalna doba prezračevalne naprave v primerjavi s konvencialnimi ogrevalnimi napravami zelo zniža vzdrževalne stroške. V pasivni hiši je zrak vedno svež, za kar skrbi kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka. Preko prenosnika / rekuperatorja / prihaja v zgradbo svež zrak in se v proti toku ogreje s toploto izgubljenega zraka. Poleti sistem lahko hladi zgradbo, svež vstopajoči zrak od zunaj se ohladi z notranjim odpadnim. Pasivna hiša je sistem bodoče stanovanjske gradnje.

Uporabne povezave