Varstvo okolja in raba energije

Varstvo okolja Varstvo okolja Občina Jesenice

Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (opvo) za občino Jesenice

Občina Jesenice je začela v sklopu dejavnosti varovanja okolja pripravo Občinskega programa varstva okolja 2010 – 2020 (OPVO).

OPVO je dokument, v katerem so oblikovane strateške usmeritve občine na področju varstva okolja. Usmeritve temeljijo na izbranih strateških in operativnih ciljih ter specifičnih ukrepih, s katerimi se bodo strateški in operativni cilji dosegli.

Pri pripravi OPVO je sodelovala tudi javnost, saj je bila namera o pripravi OPVO ter javna obravnava osnutka tabele s strateškimi in okvirnimi cilji ter ukrepi za doseganje ciljev objavljena na spletni strani Občine Jesenice skupaj s pozivom za pripombe in pobude. Osnutek tabele s strateškimi in okvirnimi cilji ter ukrepi za doseganje ciljev se je obravnaval tudi na izvedeni javni obravnavi, ki je potekala 14.04.2010.

V sklopu OPVO je določenih pet (5) strateških ciljev, ki so naslednji:

  1. Vzpostaviti sistem celovitega ravnanj z odpadki,
  2. Zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo,
  3. Zagotoviti dobro stanje okolja na področju podnebnih sprememb, zraka, tal, hrupa in elektromagnetnega sevanja,
  4. Ohranjanje narave,
  5. Celovito okoljsko informiranje in ozaveščanje.

Za vse strateške cilje so bili v okviru priprave OPVO določeni operativni cilji in načrt ukrepov za dosego operativnih in s tem tudi strateških ciljev. Poleg tega so bili za posamezne ukrepe določeni nosilci izvedbe posameznega ukrepa, stroški in viri financiranja izvedbe posameznega ukrepa.

Za spremljanje in vrednotenje OPVO pri doseganju operativnih in strateških ciljev so bili določeni kazalci za spremljanje, ki se spremljajo in vrednotijo vsako leto v okviru občinskega sveta in natančneje tudi vsako peto (5) leto po izvedeni analizi trendov kazalcev. Na ta način je zagotovljeno stalno spremljanje napredka v doseganju operativnih in strateških ciljev OPVO.

Ker OPVO ni tog dokument, se bo program varstva okolja v procesu izvajanja lahko dopolnil z dodatnimi cilji in ukrepi, če se bo po tem pokazala potreba.

 

Predstavitev programa varstva okolja za občino Jesenice 2010-2020

 

Karta onesnaževalcev

 

* Če se vam zgornje okno ne prikaže, kliknite na spodnjo povezavo
jesenice.si/gis-varstvo-okolja