Občinski proračun

dec  2016 15

Proračun občine Jesenice za leto 2017

A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine -ocena prihodkov.

V skladu z Zakonom o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF)  in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2017 je jesenska napoved gospodarskih gibanj  Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2017. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi.). V mesecu oktobru smo prejeli predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi s strani Ministrstva za finance. Z novim izračunom dohodnine, ki pripada občinam in je upošteval dogovorjeno višino povprečnine za leto 2017 v višini 530,00 € ter nižje število prebivalcev občine smo še vedno upravičeni do finančne izravnave, ki pa je v letu 2017 nižja od finančne izravnave iz leta 2016. Za leto 2017 še vedno ostaja določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti pripadajo samo do višine primerne porabe.

Prihodki iz naslova dohodnine ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Obveza Vlada Republike Slovenije, da bo  zagotovila ustrezne prihranke z uvedbo  zakonodajnih  sistemskih  sprememb, ki bodo občinam znižale stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine, še ni izpolnjena.

Poleg tekočih prihodkov se znižujejo tudi prihodki za vlaganje v premoženje, tako kapitalski prihodki iz naslova prodaje premoženja, kot tudi prihodki za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in sredstev  EU.

Zaradi znižanja prihodkov občine nam  tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev. Za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj  je  v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v  okviru  zakonsko možne višine.

Prebrano 4461 krat