Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jan  2018 09

Proračun občine Jesenice za leto 2018

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine -ocena prihodkov.

V skladu z Zakonom o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2018 je jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2018. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. V sprejetem proračunu je upoštevan v oktobru prejet izračun dohodnine, ki pripada občinam, in temelji na dogovorjeni povprečnini v višini 551,00, pri čemer za leto 2018 še vedno velja določba , da občinam pri katerih prihodki od dohodnine, izračunani na podlagi 14.člena ZFO – 1, presegajo primerno porabo, ti pripadajo samo do višine 85 % primerne porabe. Do finančne izravnave pa v prihodnjem letu, glede na izračun, nismo več upravičeni.

Prihodki iz naslova dohodnine ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Obveza Vlada Republike Slovenije, da bo zagotovila ustrezne prihranke z uvedbo zakonodajnih sistemskih sprememb, ki bodo občinam znižale stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine, še ni izpolnjena. Povprečnina bi se morala približati dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog občin

Poleg tekočih prihodkov se znižujejo tudi prihodki za vlaganje v premoženje, tako kapitalski prihodki iz naslova prodaje premoženja, kot tudi prihodki za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in sredstev EU.
Zaradi znižanja prihodkov občine nam tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev. Za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj je v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v okviru zakonsko možne višine.

Prebrano 3698 krat