Občinski proračun

mar  2020 06

Zaključni račun proračuna občine Jesenice leto 2019 Izpostavljeno

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2019, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Prebrano 711 krat