Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jul  2022 21

Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2022

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 26. redni seji, dne 23.6.2022, sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2022, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke
občine za leto 2022.

Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun, je občinski svet Občine Jesenice sprejel spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

Med odhodki, ki se s predlogom rebalansa povečujejo za 0,9 milijona evrov, se dodatna sredstva namenijo za izvedbo namenskega vodovodnega jaška in obnove odseka vodovoda na zajetju Peričnik, zaradi višjih stroškov surovin in gradbenega materiala pa za Obnovo in nadzidavo telovadnice na OŠ Polde Stražišar. V Načrt razvojnih programov se vključuje projekt ureditve balvanske plezalne stene na tržnici, za katero bo občina pridobila sredstva sofinanciranja. Obnova objekta Ruardova graščina se zaradi kompleksnosti izvedbe in uskladitve projekta s prijavo na razpis za sredstva sofianaciranja, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, z rebalansom nadaljuje v dveh fazah. Delno se v prihodnje leto zamika financiranje investicije Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a, v celoti pa projekt Celostna prenova stavbe na Cesti maršala Tita 78a. Do zamika financiranja obeh projektov prihaja zaradi spremenjenih terminskih planov izvajanja. Svetniki z rebalansom dodatna sredstva namenjajo še za tekoče vzdrževanje občinskih cest in višje stroške ogrevanja in elektrike v javnih zavodih.

Prebrano 1066 krat