Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

mar  2023 01

Proračun občine Jesenice v letu 2023: Kako zberemo finančna sredstva in čemu jih namenjamo? Izpostavljeno

Kako zberemo finančna sredstva in čemu jih namenjamo?

Z več kot 32 milijoni evrov skrbimo za dvig kakovosti življenja občanov.

PRORAČUNSKA BILANCA

PRORAČUNSKA BILANCA

Uravnoteženje proračuna

Občinski proračun obsega 23.733.757,52 € prihodkov in 31.571.316,15 € odhodkov, kar ustvarja proračunski primanjkljaj v višini 7.837.558,63 €. Primanjkljaj bo občina pokrivala s prenosom sredstev iz preteklega leta ter z novim dolgoročnim kreditom za investicije v višini 4.700.000,00 €. Občina bo v letu 2023 odplačala za 890.606,54 € dolga, tako da bo neto zadolževanje znašalo 3.809.393,46 €.

Zadolženost

Dolg občine se je v letu 2022 znižal na 3.762.427,07 € oz. 185 € na prebivalca. Ocenjena skupna zadolženost občine za konec leta 2023 znaša 7.585.018,02 € oz. 369 € na prebivalca, kar je pod državnim povprečjem (povprečni skupni dolg na prebivalca v RS je konec leta 2022 znašal 566 € na prebivalca).

PRIHODKI PRORAČUNA

PRIHODKI PRORAČUNA

Med prihodki proračuna so najpomembnejši davčni prihodki, med njimi prihodki dohodnine za leto 2023 znašajo 13.035.891,000 €. Država je za leto 2023 povišala povprečnino na 700,00 € na prebivalca občine, zato je prihodek iz dohodnine za 901.195,00 € višji od prvotno planiranega.

Občina načrtuje črpanje evropskih in državnih razvojnih sredstev, ki bodo obsegali 10 % vseh načrtovanih prihodkov. V največji meri gre za izvajanje naslednjih projektov: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ«, »Energetska sanacija pokopališke stavbe B. Dobrava«, »Ureditev parkirišč in postajališč v OJ«, »Živa dediščina«, »Seme preteklosti je seme prihodnosti«, »Otroški vadbeni park-'Medgeneracijski ŽIVŽAV'«, »Ruardova graščina« ter »Seme preteklosti je seme prihodnosti« 9.146,48 €, ter za »Obnovo OŠ Polde Stražišar«. 

ODHODKI PRORAČUNA

ODHODKI PRORAČUNA

 

Največji del proračuna (35 %) občina namenja za tekoče transfere oz. podporo občanom, 24 % pa za tekoče odhodke tj. vzdrževanje cest in javne razsvetljave, delovanje občine in krajevnih skupnosti ...

30 % proračuna je namenjenih investicijam v infrastrukturo občine (investicijski odhodki), za vzdrževanje in gradnjo cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo, za ravnanje z odpadki in odpadno vodo, za vzdrževanje vodovodnih sistemov, vročevodnih in plinovodnih sistemov, otroška igrišča ipd. 11 % proračuna predstavljajo sredstva za investicije javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, med njimi sta največji investiciji obnova in nadzidava telovadnice v OŠ P. Stražišar ter obnova objekta Ruardova graščina, razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena. Za investicijsko porabo je v proračunu za leto 2023 skupaj načrtovanih 41 % sredstev proračuna.

SKRB ZA OBČANE

Občina Jesenice bo v letu 2023 največ sredstev namenila za področje Izobraževanja in sicer 22,43 %, sledita področji Promet, prometna infrastruktura in komunikacije z 17,22 % ter Kultura, šport in nevladne organizacije s 14,6 % predvidene realizacije.

SKRB ZA OBČANE

Pomembnejše investicije v občini v 2023 po področjih

Pomembnejše investicije

ZA ŠE VIŠJO KAKOVOST BIVANJA

Poleg zakonsko opredeljenih nalog Občina Jesenice za zagotavljanje višje kakovosti bivanja financira tudi vrsto zakonsko neobveznih dejavnosti za različne ciljne skupine občanov:

 • Sofinanciranje storitve pomoči na domu v višini  81,52 %  (po zakonu min. 50%) / 596.900,00 € /
 • Sofinanciranje dodatnega kadra v osnovnih šolah / 182.846,00 € /
 • Sofinanciranje programa javnih del / 46.000,00 € /
 • Popusti pri plačilu vrtca (upoštevanje kreditov staršev, poletna rezervacija) / 44.000,00 € /
 • Pomoč staršem ob rojstvu otroka / 40.000,00 € /
 • Zagotavljanje logopeda v vrtcu izven cene programa / 34.244,54 € /
 • Izvedba programa pomoči pri sporazumevanju s priseljenci v okviru Ljudske univerze Jesenice / 15.180,00 € /
 • Brezplačni prevozi za starostnike / 8.800,00 € /
 • Lokalna akcijska skupina - LAS za preprečevanje odvisnosti / 1.230,00 € /

Sredstva razdeljujemo tudi na podlagi razpisov in pozivov za različne namene:

 • Sofinanciranje programov športa in športnih prireditev / 343.500,00 € /
 • Pomoči de minimis za malo gospodarstvo / 65.000,00 € /
 • Sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, zveze kulturnih društev in javnih kulturnih programov / 106.350,00 € /
 • Sofinanciranje humanitarnih projektov in programov / 36.000,00 € /
 • Sofinanciranje preventivnih projektov, namenjenih mladim, ter mladinskih projektov in programov / 43.386,00 € /
 • Sofinanciranje programov društev upokojencev / 12.313,00 € /
 • Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev / 20.000,00 € /
 • Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja / 22.700,00 € /
 • Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov / 7.000,00 € /
 • Sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena / 7.000,00 € /
 • Sofinanciranje turističnih programov / 6.000,00 € /
 • Študijske pomoči (sofinanciranje stroškov dijakov, študentov, izobraževanje občanov in brezposelnih oseb) / 5.000,00 € /
 • Prireditve tradicionalnih spominskih dogodkov in ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne / 4.000,00 € /

Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2023

Prebrano 900 krat