Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2010 - 2014

nov  2010 15

Poslovnik o delu Občinskega sveta

Občinski svet dela in odloča na sejah. Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami zakona, tega statuta in poslovnika občinskega sveta, ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, vendar najmanj štirikrat na leto. Župan za vodenje seje občinskega sveta lahko pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.


Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Glas je opredeljen, če se glasi "ZA" ali "PROTI".

Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim v skladu z zakonom podrobno uredi način dela, postopek odločanja, razmerja do drugih organov občine ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta. Občinski svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava. Župan o izvrševanju odločitev poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.

Strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov, zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi.

Seje občinskega sveta so javne. Javnost dela občinskega sveta se zagotavlja v skladu z določili tega statuta. Če to terja javni interes, lahko občinski svet sklene, da se javnost izključi. Postopek za izključitev javnosti opredeljuje poslovnik občinskega sveta.

 

Prebrano 7388 krat Nazadnje urejano na sreda, 08 junij 2011 12:18