Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

Pišem županu - javne objave in odgovori Izpostavljeno

Pišem županu - javne objave in odgovori.

*OPOMBA: S klikom na posamezno vprašanje se razkrije posredovan odgovor.

POŠILJATELJ: Almin Gorinjac, DATUM: 29. 5. 2024, ZADEVA: Varnost kopališča Ukova -  nujno

Spoštovani župan,

v obvestilu občine Kopališče Ukova zaenkrat še zaprto, ki ste ga objavili na spletni strani dne 11.07.2023 ste javnosti pojasnili vzrok nezmožnosti polnitve bazena; zapisali, da ste tega dne skupaj s strokovnjaki za bazensko tehniko z vso previdnostjo ponovno pregledali bazenske naprave, ki sicer niso bile v uporabi dve leti in s tem tudi niso bile ustrezno vzdrževane. Ugotovili ste obstoj določenih nepredvidenih tehničnih pomanjkljivosti, ki predhodno niso bile znane. Dne 12.06.2023 ste pričeli z odpravljanjem teh tehničnih pomanjkljivosti.

V Poročilu o poslovanju kopališča Ukova v sezoni 2023 z dne 02.11.2023 je zapisano, da so bazen pričeli polniti 06.07.2023 in se je po nekaj dneh izkazalo, da bazenska školjka pušča toliko vode, da ga ni mogoče napolniti. V nadaljevanju pa tudi, da je nato ustanovitelj izvedel dela za zagotovitev tesnosti školjke, o katerih Zavod za šport Jesenice nima podatkov.

V poročilu ni najti ugotovitev, ki jih vi izpostavljate v obvestilu javnosti z dne 11.07.2023 - tehnične pomanjkljivosti niso omenjene kot vzrok izpusta vode. Zavod glede "tehničnih pomanjkljivosti" ugotavlja, da je strojnica zelo zastarela in da je vprašljivo nadaljnje delovanje s strani varnosti kopalcev in zaposlenih.

Katere tehnične pomanjkljivosti ste ugotovili dne 11.06.2023 in kakšna je njihova stopnja nevarnosti za kopalce in zaposlene? Kaj pomeni ugotovitev upravljavca v poročilu, da je nadaljnje delovanje naprav vprašljivo? Zakaj Zavod za šport Jesenice ne razpolaga kot upravitelj s podatki, ki se nanašajo na bistvene lastnosti objekta oziroma na dela za zagotavljanje vodotesnosti školjke? Ali vas ni zavod pred polnitvijo opozarjal, da je po sanaciji školjka v slabem stanju in je vodotesnost pod vprašajem? Ali lahko sploh zavod še zagotavlja ustrezno kopalno vodo glede na ugotovitve v poročilu, ki je glede tega skopo, saj ne navaja datumov in rezultatov analiz, kot tudi glede na vaše ugotovljene tehnične pomanjkljivosti? Kdaj nameravate posodobiti tehnologijo in kakšne ukrepe nameravate izvesti po predlogu v poročilu zavoda, katerega je cilj zmanjšanje odhodkov oziroma izgube, ki znaša 126.383,97 EUR v 40 dneh obratovanja kopališča Ukova.

Vprašanje varnosti je za javnost pomembno in z njim ni možno odlašati ob vaših ugotovitvah in ugotovitvah upravljavca kopališča, zato vas prosim za prednostno obravnavo in za pojasnila ter javno objavo odgovora. Pričakovan rok za pojasnila je 7 dni.

S spoštovanjem,

Almin Gorinjac

Izbira načina objave vprašanj in odgovorov: Javno

ODGOVOR:

Spoštovani gospod Almin Gorinjac!

Pošiljam vam pojasnila oz. odgovore na vaša vprašanja v zvezi s kopališčem Ukova, ki sta jih pripravila župan Peter Bohinec in Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

V letu 2023 so bila pri upravljalcu kopališča Ukova, to je Zavod za šport Jesenice, zagotovljena sredstva za izvedbo sanacije bazenske školjke kopališča Ukova. Glede na dejstvo, da je tedanji direktor javnega zavoda zavračal izvedbo vseh aktivnosti ter tudi sodelovanje v delovni skupini za vzpostavitev obratovanja bazena Ukova v času poletne sezone 2023, je izvedbo del vodila Občina Jesenice.

Na podlagi izdelanega projekta sanacije bazenske školjke in priporočili Gradbenega inštituta ZRMK je Občina Jesenice v mesecu maju 2023 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca vzdrževalnih del za sanacijo bazena Ukova. Ponudbo je oddal le en ponudnik. Izbrani ponudnik je z deli pričel v mesecu maju 2023 in jih tudi do roka, to je do meseca junija 2023 tudi izvedel. Po izvedeni sanaciji bazenske školjke se je pričelo polnjenje bazena, vendar pa so se ob dvigovanju vodne gladine pojavile nepredvidene tehnične pomanjkljivosti, ki predhodno niso bile znane oz jih ni bilo moč predvideti, zato se je polnjenje bazena začasno ustavilo. Po izpraznitvi in pregledu bazenske školjke s strani strokovnjakov za bazensko tehniko je bilo ugotovljeno, da je potrebna izvedba tesnjenja bazenske školjke, ki bo in je preprečila prepuščanje vode. Javni zavod je pred pričetkom obratovanja tudi izvedel redni servis dozirne enote za klor in drugih instrumentov povezanih z obratovanjem bazenske tehnike.

Obstoječa bazenska tehnika in vse z njo povezane naprave temeljijo na stari tehnologiji in so posledično zaradi tega energetsko neučinkoviti. Na podlagi navedenega je bila tudi izdelana projektna dokumentacija za obnovo kopališča Ukova, katere cilj je urediti kopališko kompleks s sodobnimi inštalacijami in učinkovito rabo energije in vode.

Zavod za šport Jesenice v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano redno izvaja vzorčenje kot predvideva pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode. Prav tako pa v skladu s pravilnikom vodi ustrezno evidenco analize kopalne vode.

Kopališče na Ukovi (zemljišče in objekti) je razglašeno za javni objekt na področju športa (Ur. list RS, št. 36/99). V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 (Ur. list RS, št. 26/11 s spremembami) so opredeljene naloge, ki jih kot javno službo na področju športa opravlja javni zavod Zavod za šport Jesenice (javni zavod). Med te naloge sodi tudi upravljanje s športnimi objekti (tudi kopališče na Ukovi). V odloku so določeni tudi viri financiranja za izvajanje javne službe. Cilj delovanja javnega zavoda ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje javnih dobrin in storitev, zato sredstva za financiranje javnega zavoda v večji meri zagotavlja ustanovitelj (Občina Jesenice), ob upoštevanju namenske in racionalne porabe javnih sredstev.

Sredstva za kritje materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja kopališča se v pretežnem delu zagotavljajo iz proračuna Občine Jesenice, manjši del prihodkov iz naslova obratovanja kopališča pa javni zavod ustvarja s prodajo vstopnic in z oddajo objekta za športne prireditve. O izgubi, ki jo navajate, bi lahko govorili v primeru, če bi kopališče predstavljalo tržno dejavnost javnega zavoda. Znesek v višini 126.383,97 € predstavlja strošek, za katerega so bila zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice z namenom nemotenega zagotavljanja dobrin, ki so v javnem interesu.  

Kot župan se zavedam odgovornosti, ki me zavezuje k zagotavljanju ekonomičnosti, učinkovitosti in gospodarnosti javnih proračunskih sredstev ter varovanja premoženja lokalne skupnosti. Pred pričetkom kopalne sezone 2024 je tako upravljalec že izvedel naslednje aktivnosti: obnovila se je črpalka za filtre, obnovili so se bazenski filtri, v bazenskih filtrih je bil zamenjan kremenčev pesek za filtracijo vode, izveden je bil servis dozirne enote za klor, vse z namenom zagotavljanja varne uporabe kopalcev.

POŠILJATELJ: Matjaž Kunšič, DATUM: 24. 4. 2024, ZADEVA: Postavitev table za merjenje hitrosti

Spoštovani!
Že dalj časa opazujem promet na križišču pri Metuljčku, ki je sicer semaforizirano, vendar ob ugodnem zelenem valu ostalih semaforjev pri Bolnišnici in SKB Banke na drugi strani pa pri ZD. Nekateri vozniki ne vozijo max. dovoljenih 50 km/h ampak precej več. Ker je to križišče tudi na poti otrok v šolo bi bilo priporočljivo namestiti tablo za merjenje hitrosti, še bolje pa stacionarni radar, predno pride do nesreče?
V upanju na pozitiven odziv o tej problematiki vas lepo pozdravljam
Matjaž Kunšič Jesenice

Izbira načina objave vprašanj in odgovorov: Javno

ODGOVOR:

Spoštovani!

Sporočam vam, da je problematiko, ki ste jo navedli, preučila tehnična komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV). Strinjala se je z vašim predlogom, da je postavitev preventivne radarske table pri Metuljčku na Jesenicah potrebna. Na SPV so zato sklenili, da bo Policijska postaja Jesenice poslala predlog za postavitev preventivne radarske table "Vi vozite" na Direkcijo RS za infrastrukturo. Gre namreč za državno cesto, zato je za kakršnekoli nove signalizacije ali posege na tej cesti pristojna država.

POŠILJATELJ: Katarina Košnjek, DATUM: 24. 4. 2024, ZADEVA: Pismo podpore pomanjkanje prostih mest v vrtcih Jesenice

Spoštovani župan g. Bohinc,

Seznanjeni smo z dejstvom, da ste aktivno vključeni v reševanje problematike pomanjkanja prostih mest v Vrtcu Jesenice. Veseli nas, da ste kot župan urgentno ukrepali in skupaj z vodstvom vrtca iščete najboljšo rešitev za naše najmlajše.

Kot mnogi drugi starši smo prejeli odločbo Vrtca Jesenice, da najin otrok NI sprejet v Vrtec Jesenice za šolsko leto 2024/25. Najin starševski dopust se izteče septembra 2024, zato potrebujemo varstvo za celo šolsko leto. Ker je Lara drugi otrok, ki se vpisuje v Vrtec Jesenice bomo v primeru, da ne dobimo mesta v vrtcu, primorani iskati privatno varstvo, kar pa bi našo družino lahko spravilo v socialno stisko, prav tako kot mnoge druge družine. Preseneča me tudi to, da je Lara naš drugi otrok, kateri je bil vpis zavrnjen.

Starši otrok, ki so ostali brez prostega mesta v vrtcu župana spodbujamo pri iskanju rešitev, zato smo se pripravljeni tudi sami aktivno vključiti z donacijami ( npr. knjige, igrače, pohištvo,...) in aktivnostmi, ki bi pripomogle pri ustanovitvi novega oddelka oziroma vzpostavitvi novih prostorov.

Verjamemo, da se močno zavzemate in angažirano rešujete nastalo situacijo zato upamo, da se najde rešitev – za lepše Jesenice.

Lep pozdrav,
Katarina Košnjek

ODGOVOR:

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za izkazano podporo in vas hkrati obveščamo, da si župan še naprej močno prizadeva, da bodo otroci dobili mesta v jeseniških vrtcih.

Hkrati vam sporočamo, da celoten postopek vključevanja predšolskih otrok za šolsko leto 2024/2025 še poteka. Glede možnosti zagotovitve dodatnih kapacitet z mesecem septembrom 2024 bodo starši obveščeni naknadno.

Sicer pa je Občina Jesenice že pristopila k pričetku izvedbe investicije v enoto Julke Pibernik, kjer se v letu 2024 predvidena rušitev starega objekta, v prihodnjem letu pa je predviden pričetek gradnje novega objekta, kjer bodo zagotovljene tri nove igralnice za 1. starostno obdobje, športna igralnica, prostor za dodatne dejavnosti ter ostali prostori za zaposlene v Vrtcu Jesenice.


Lep pozdrav,

Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Občina Jesenice

POŠILJATELJ: Nenad Tadić, DATUM: 30. 4. 2024, ZADEVA: Javni potniški promet

Spoštovani,
s strani Arrive sem dobil informacijo, da naj bi se s 1. 7. 2024 ukinil mestni potniški promet.
Sem 70% invalid in javni prevoz mi predstavlja okno v svet, tako kot mnogim drugim invalidom, starejšim občanom in mamicam z dojenčki, pa tudi občanom, ki prevoz uporabljajo za odhod in prihod iz službe. Z nizkopodnim mestnim avtobusom se tudi sam vozim v službo in me zanima, od kje ideja, da se ukine mestni promet ? Kako bomo občani, ki smo odvisni mestnega prometa, sploh funkcionirali ? Je župan mogoče pomislil na to dejstvo, da nimamo vsi možnosti voziti avto ?
Ne pišem samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh občanov, ki smo odvisni od mestnega prometa.

Hvala in lep pozdrav!
Nenad Tadić

ODGOVOR:

Spoštovani!

Res je, s 1. julijem 2024 mestni potniški avtobus ne bo več vozil, o čemer je župan že dvakrat obvestil javnost po Radiu Triglav, te dni pa bomo obveščali tudi prek občinske spletne strani in Facebooka.
Pri tem bi radi poudarili, da Občina Jesenice ni ukinila mestnega avtobusnega prevoza, vendar se na razpis za prevoz žal ni prijavil noben avtobusni prevoznik. Bo pa še naprej normalno vozil medkrajevni javni linijski avtobus, tako da bodo očani lahko uporabljali tega.

Pošiljamo vam pojasnilo župana, ki ga je občanom predstavil po Radiu Triglav:

"Občina Jesenice na podlagi novega odloka o koncesiji za opravljanje avtobusne dejavnosti v letu 2023 ni prejela nobene ponudbe na razpisu za potencialnega izvajalca avtobusnega prevoza na območju občine Jesenice. Razpis smo objavili kar 3x (prvega lani junija), pa se ni prijavil nihče. Zato nove koncesije žal nismo mogli podeliti. Bo pa medkrajevni javni linijski prevoz potnikov potekal nemoteno tudi po tem datumu, torej po 1. juliju 2024, po ustaljenem voznem redu. Tudi šolski avtobusi bodo vozili do konca šolskega leta po običajnem voznem redu. Normalno bodo vozili tudi v naslednjem šolskem letu, tako da ni treba skrbeti."

Lep pozdrav,
Kabinet župana

POŠILJATELJ: Aleš, DATUM: 3. 4. 2024, ZADEVA: : Parkiranje v času delovanja bazena na Ukovi

Lep pozdrav
Živim v bližini kopališča Ukova in vsako leto je problem s parkiranjem obiskovalcev. Dejansko smo 3 mesece zaparkirani, brez možnosti, dostopa in odhoda iz lastnih hiš in garaž. Mislim da enosmerni promet po ulici Pod gozdom, brez nadzora redarstva ni rešitev. Velikokrat po službi ni mogoče zapeljati v lastno garažo, večkrat pa je tudi onemogočen dostop rešilcu,...
Mogoče bi bilo dobro razmišljati o uporabi šolskega igrišča za urejeno parkiranje pod nadzorom občinskega redarstva, kot je bilo pred leti v času veteranskih iger.
Hvala za odgovor

Pojasnilo:

Spoštovani!
Sporočamo vam, da smo se v sklopu ureditve prometnega režima v okolici kopališča Ukova v poletnem času (poleg vzpostavitve enosmernega prometa na tej lokaciji) uspeli dogovoriti z vodstvom Osnovne šole Prežihovega Voranca, da bomo njihovo zgornje igrišče tehnično zavarovali in ga poleti namenili za ureditev parkirišča za obiskovalce kopališča. S tem bomo zagotovili boljšo pretočnost in manj nevšečnosti, ki jih navajate glede parkiranja v tem času.
Poleg tega bodo redarji v času spremenjenega poletnega prometnega režima poostrili nadzor nad kršitvami cestno-prometnih predpisov, predvsem nedovoljenim parkiranjem, ki je moteč za tamkajšnje prebivalce.

Lep pozdrav,

mag. Peter Bohinec
Župan občine Jesenice

POŠILJATELJ: občan, DATUM: 27. 3. 2024, ZADEVA: Pokopališki objekt na Blejski dobravi

Prejeli smo vprašanje občana, kdaj oziroma ali je Občina Jesenice že pridobila uporabno dovoljenje za pokopališki objekt na Blejski dobravi.

Pojasnilo:

Občina Jesenice je  oddala vlogo na Upravno enoto Jesenice za pridobitev gradbenega dovoljenja konec decembra 2023. Upravna enota je do zdaj zahtevala že dvakrat dopolnitev vloge. Zadnja dopolnitev je bila vložena 15. marca 2024. Po našem poizvedovanju na Upravni enoti smo prejeli odgovor, da vloga še vedno ni v celoti dopolnjena, zato smo od Upravne enote zahtevali, da nam dajo pisno zahtevo, kaj je potrebno še dopolniti. V vsem tem času vseskozi sodelujemo s projektantom in se trudimo, da pridemo čimprej do uporabnega dovoljenja.

Kabinet župana

POŠILJATELJ: Pavla Eržen, DATUM: 10. 3. 2024, ZADEVA: Parkiranje na Blejski Dobravi

Pozdravljeni!

Zanima me, zakaj moramo parkirnino na Blejski Dobravi plačevati tudi občami, saj občina Kranjska Gora, pa tudi nekatere druge občine občanom dajejo dovolilnice za brezplačno parkiranje: Zame je ura in pol za sprehod odločno premalo, saj običajno prehodim vsaj 10 km.

Imam pač takega psa, ki rabi dolg sprehod. Ker na Jesenicah nimamo pasjega parka, je to skoraj edina primerna lokacija za pasje sprehode. Verjemite, nisem edina s takim problemom.

Lep pozdrav  Pavla Eržen

ODGOVOR:

Spoštovani!

V zadnjih letih je predvsem v poletnih mesecih (maj – september) na Blejski Dobravi moč zaznati izrazito povečano zasedenost parkirišča z avtomobili, avtodomi in avtobusi obiskovalcev in turistov.

Ker je parkirišče na Blejski Dobravi namenjeno predvsem obiskovalcem pokopališča, se zaradi povečanja parkiranja turistov in obiskovalcev dogaja, da za obiskovalce pokopališča in pogrebnih slovesnosti ni na voljo zadosti prostih parkirnih površin.

Zato je bil vzpostavljen sistem parkiranja, ki zagotavlja nemoteno parkiranje obiskovalcem pokopališča in dopušča pod dogovorjenimi pogoji parkiranje tudi obiskovalcem soteske Vintgar oz. drugim obiskovalcem.

Časovno obdobje prostega parkiranja (1,5 ure) je namenjeno za obisk pokopališča, za daljše časovno obdobje je parkiranje plačljivo.

Lep pozdrav,
Oddelek za okolje in prostor

POŠILJATELJ: Vanja Vulelija, DATUM: 16. 2. 2024, ZADEVA: Parkirni prostori

Spoštovani,
lansko leto mi je predsednik KS Plavž v pisnem odgovoru pojasnil, da naj bi v naslednjem letu KS Plavž pridobila vsaj 100 parkirnih mest in sicer za garažami, kjer se trenutno nahajajo vrtički – med železniško progo in garažami pri Cesti Revolucije. Prebrala sem zapisnik s seje sveta KS Plavž, da so njihovi predlogi glede omenjenih parkirnih mest prezrti. Zanima me, zakaj? Ali lahko prosim krajanom nekdo objasni, zakaj ne bo dodatnih parkirišč, ker nekako že vsi nestrpno pričakujemo rešitev v tej smeri.

Razburjenost krajanov pa je povzročila tudi novica o ureditvi Trga prijateljstva – idejna zasnova je krasna, lep doprinos h kvalitetnejšemu bivanju v KS, vendar ne na račun parkirnih mest, ki jih je absolutno premalo. KS Plavž se sooča z veliko problemi, od pomanjkanja parkirišč, asfalt v križišču pri spominskem parku je tako naguban, da se zdi, da voziš po gozdni cesti, starejši otroci nimajo prostora za športne aktivnosti (šola igrišče zaradi vandalizma zaklepa), zadnji mesec je smrad iz deponije neznosen. Tako da jeze občanov glede načrtovanega trga ni za zameriti, ker imamo občutek, da se na vse prošnje po izboljšanju kvalitete bivanja v najbolj naseljeni KS nihče ne odzove.

Hvala za vaš odgovor,

s prijaznimi pozdravi,
Vulelija Vanja

ODGOVOR:

Najprej pojasnjujemo, da za garažami, kjer so vrtički (območje Ceste revolucije), parkirna mesta niso načrtovana.

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije letos začenja s prenovo celotne železniške postaje Jesenice (vključno s tirnimi napravami). Investicija se bo izvajala tudi na območju omenjenih vrtičkov – del vrtičkov je namreč na zemljišču, ki je v lasti RS – zato tam ne bo možno zgraditi parkirnih površin.

Bo pa Občina Jesenice letos pripravila idejno zasnovo za ureditev enosmernega prometa z ureditvijo mirujočega prometa z dodatnimi parkirišči na Plavžu, ki bo podlaga za nadaljnje aktivnosti za zagotovitev dodatnih parkirnih površin. O poteku projekt in postopkih bomo javnost ustrezno obveščali prek občinskih kanalov obveščanja (spletna stran, Fecebook … )

V zvezi s parkirnimi površinami, ki so povezane z ureditvijo Trga prijateljstva, pa pojasnjujemo, da Občina Jesenice vzporedno z izvedbo teh aktivnosti vodi tudi aktivnosti za vzpostavitev dodatnih parkirišč ob stolpnici Cesta Cirila Tavčarja 3b, kjer v okviru participativnega proračuna načrtuje 17 novih parkirnih mest. Eno med njimi bo namenjeno gibalno oviranim osebam.

POŠILJATELJ: Igor Novak Dolenc, DATUM: 18. 1. 2024, ZADEVA: Jeseniški hokej

Župan, prišel ste na stolček župana na račun hokeja. Ljudje na Jesenicah so vas izvolili samo zato, ker ste se imenovali za rešitelja hokeja in ker ste bil predsednik hokejskega kluba. Samo vi niste rešitelj, vi ste grobar hokeja na Jesenicah. Lahko vas je sram za to, kar ste naredili. Hokej je na Jesenicah glavna stvar in vi ste jo pokopali. Žal mi je fantov, ki igrajo brez palic, brez plačila. Ni čudno, da zmeraj mlajši odhajajo v tujino, ko pa nimajo na Jesenicah konkretnega članskega moštva. In vi ste obljubljali ICEHL. Večini vaših volivcev je že žal, da so vas volili.

Lp

ODGOVOR:

Zahvaljujem se vam za sporočilo, vašo skrb in mnenje. Na Jesenicah ni samo hokej in če ga lokalno okolje ne podpira, tudi župan ne more delati čudežev. Verjamem, da se bodo stvari uredile z novim vodstvom HDD Sij Acroni Jesenice.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec

POŠILJATELJ: Tomaž Kozar, DATUM: 31. 8. 2023, ZADEVA: Parkirna mesta Koroška Bela

Spostovani,
Sem lastnik stanovanja na naslovu Cesta talcev 7 na Koroski Beli.
Vsa "okolica" razen bloka je v lasti obcine. Zanima me zakaj se ta okolica ne more, ob dogovoru, ponuditi v odkup lastnikom stanovanj naslova ali okoliskih sostanovalskih blokov ?
Bilo bi nam v veliko korist, da bi imeli lastniske parkirisca oziroma, ce to ni mogoce vsaj asfaltirano parkirisce. Iskreno, tezko mi je tudi gledat starejse obcane / sostanovalce v zimskih casih, ko ne-asfaltirano parkirisce zmrzne in sostanovalci se bojijo iti ven iz bloka.
Verjamem, da je se veliko takih blokov, ampak bi bil res hvalezen, da bi obcina nekaj delala na tem oziroma vsaj obvestila o potencialnih planih obcane.

Hvala vam in lep pozdrav,
Tomaz

ODGOVOR:

Spoštovani,
Občina Jesenice razume problematiko parkiranja na celotnem območju Koroške Bele, kot tudi v drugih delih občine, kjer je koncentracija prebivalstva visoka.
Zavedamo se, da je v preteklih letih število avtomobilov močno naraslo in primanjkuje parkirnih mest.
Ker delne rešitve parkiranja za posamezni objekt ali skupino objektov vnašajo v okolje le več konfliktov, je k problematiki parkiranja potrebno pristopiti celostno.

V kolikor je želja ob stanovanjskem bloku urediti dvorišče ali parkirišče, naj upravnik stavbe po sklepu etažnih lastnikov vloži vlogo za izdajo soglasja za predvideno ureditev.
Poseg se izvede na podlagi  soglasja Občine Jesenice, vendar v organizaciji lastnikov stanovanj, kakor tudi na stroške lastnikov stanovanj.
Naj opozorimo, da tudi v tem primeru lastniki stanovanj ne pridobijo ekskluzivne pravice parkiranja.

Glede na dejstvo, da pripadajoče površine k posameznim večstanovanjskim stavbam po večini še niso določene kot funkcionalna zemljišča, pa imajo etažni lastniki možnost, da po določilih Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na pristojno sodišče podajo predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Predlog prav tako vloži upravnik, ki ga lastniki stanovanj za to pooblastijo.
Občina Jesenice bo v postopku sodelovala kot stranka.
Pripadajoče zemljišče  določi sodišče. Le to postane last etažnih lastnikov, ki ga samostojno urejajo in z njim upravljajo, ter tudi sami določijo režim parkiranja za lastne potrebe.

S spoštovanjem,

Mag. Valentina Gorišek
Vodja Oddelka za okolje in prostor

POŠILJATELJ: Matjaž Kunšič, DATUM: 20. 8. 2023, ZADEVA: Ureditev prometa skozi Jesenice

Spoštovani!

Že kar nekaj poletij je za nami, mi Jeseničani pa še kar nimamo urejenega prometa skozi mesto zaradi tujcev, ki preskakujejo kolono od izvoza Lipce- uvoza Hrušica.
Lepo bi bilo, da se to enkrat za vselej reši na način, ki bo občanom všečen in nas ne bo omejeval v gibanju med temi enormnimi prometnimi kolapsi.
Obenem bi blo potrebno vse table, ki označujejo dovoljenje samo za lokalni promet opremit tudi z v napisi nemščini in angleščini.
V upanju, da se najde ustrezna rešitev, vas pozdravljam in želim še naprej uspešno delo
Matjaž Kunšič
Jesenice

ODGOVOR:

Spoštovani,
posredujemo vam odgovore pristojnih institucij.
Lep pozdrav.
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Od:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pozdravljeni, 
v prilogi 1548_001.pdf vam pošiljamo odgovor na vaše pisanje z dne 21. 8. 2023. 

s spoštovanjem, 

Od:    Gregor Jarkovič, vodja skupne občinske uprave, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Pozdravljeni, 

Zastoji in zgoščen promet so se na Jesenicah začeli pojavljati že pred leti, kar je bilo takoj zaznano kot problem. S tem smo se na MIR-u in Občini takoj začeli zelo resno in analitično ukvarjati. Do danes smo skupaj z Občino s postavitvijo dodatne prometne signalizacije, na podlagi izkušenj, predvsem pa na podlagi sodelovanja s Policijo in DARS-om dosegli, da se skozi Jesenice povečan tranzitni promet občuti minimalno in še to le takrat, ko je Bled/Bohinj v popolnem prometnem kolapsu, na AC pa preko 10 km kolone. V tem času se vse razpoložljive patrulje trudijo promet zadržati na AC in izven lokalnih koridorjev.  
Mislim, da je popolnoma razumljivo, da je takrat tudi skozi Jesenicen zgoščen promet, saj regulacije prometa ni mogoče izvajati lokalno, ker se posledice hitro kažejo v celotni regiji.  

V času prometnih konic MIR nadzira lokalne povezave, ki so ves čas prevozne, prav tako pa omejitve vnašamo v navigacijske sisteme, in tako dodatno omogočimo, da te ceste ostanejo bolj proste za lokalni promet. 

Torej, smatramo da je tranzitni promet, glede na okoliščine in infrastrukturo, dobro reguliran in izjemno omejen, kar si štejemo kot uspeh skupnih ukrepov Policije, MIR-a, DARS-a in Občine. Torej, nikakor ne gre za t.i. "enormne prometne kolapse", saj je promet skozi Jesenice, tudi če so v okolici stoječe kolone,  praktično celotno sezono tekoč.  

Seveda pa je dejansko nemogoče zagotoviti 100% spoštovanje zapor in prometne signalizacije v vsakem trenutku.  Nenazadnje, pa je glede na razmere v prometu in viške poletne sezone, na mestu opozoriti na strpnost v prometu.  

https://www.youtube.com/watch?v=RXil3FDpY3c

https://www.youtube.com/watch?v=lJjHeEHyu6k

Lep pozdrav.

POŠILJATELJ: Marina, DATUM: 20. 6. 2023, ZADEVA: Parkirnina na Dobravi

Zanima me ali bomo občani dobili možnost parkirnja po urah?Včasih kakšen potep traja več kot 1.30 min,za kakšno uro dlje moraš kupiti celodnevni parkirni listek.
Lp Marina

ODGOVOR:

Spoštovana,

brezplačno parkiranje do 1,5 ure je namenjeno predvsem obiskovalcem pokopališča, za parkiranje nad 1,5 ure pa se, kot ste navedli, kupi celodnevni parkirni listek. Plačilo parkirnine po urah ni predvideno.

Lep pozdrav,

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec

POŠILJATELJ: Jure Krašovec, DATUM: 10. 6. 2023, ZADEVA: PP in Kres (Koroška Bela)

Pozdravljen g. zupan,

Zanima me, zakaj obcina Jesenice sploh izvaja participativni proracun za letosnje leto, obenem pa izvajanje lanskoletnega ne realizirate? Receno je bilo, da bo rekreacijski center Kres urejen se letos, pa se to pac ni (in kot berem se niti ne bo) realiziralo. Kako si potem predstavljate, da bomo obcani podajali predloge in sodelovali, ce tudi tisto, kar je bilo predlagano/izglasovano/potrjeno ne uredite?

ODGOVOR:

Spoštovani,

projekt ureditve degradiranega igrišča Kres na Blejski Dobravi je bil v skladu s potrditvijo projekta v participativnem proračunu za leti 2022/2023 uvrščen v proračun Občine Jesenice za leto 2023, o čemer je bil predlagatelj tudi obveščen. Projekt je še vedno v proračunu, tako kot je načrtovan, in sicer v vrednosti 20.000 €, kar je tudi sicer maksimalni znesek za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.
Dejstvo pa je, da omenjeni projekt ne predstavlja kompletne ureditve območja Rekreacijskega centra Kres. Glede na to, da je bilo območje v letu 2022 dano v upravljanje Zavodu za šport Jesenice, je ta izdelal dokument, imenovan Dokument identifikacije projekta, katerega predmet pa je celostna ureditev celotnega območja RC Kres. Ta je ocenjena na 136.000 €. Medtem ko za celotno ureditev projekta do višine 136.000 € v tem trenutku nimamo zagotovljenih sredstev, pa je projekt, predlagan v okviru participativnega proračuna, kot že omenjeno, v letošnjem letu uvrščen v proračun Občine Jesenice v višini 20.000 € in izvedba v tej višini ni sporna.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec

POŠILJATELJ: Bogdan Bricelj, DATUM: 30. 4. 2023, ZADEVA: Prometni kaos na Poljanah in Dobravi

Spoštovani gospod župan,

zanima me, kako bo Občina Jesenice ukrepala proti prometnemu kaosu, ki se še posebej ob nedeljah, praznikih in prostih dneh pojavlja na relaciji Vintgar - Blejska Dobrava - Jesenice. Brezštevilni avtobusi turistov vozijo na tej relaciji 20km/h, skozi Dobravo 3 km/h. Parkirišče pri pokopališču je popolnoma zatrpano z avtobusi. Osebni avtomobili sploh ne morejo mimo. Nikjer na tej relaciji se avtobus ne more normalno srečati z osebnim avtom brez ustavljanja.  Vse te ceste so tako ozke, da bi jih bilo treba zapreti za vse avtobuse razen rednih.

Ves ta kaos so povzročili Gorjanci z zaprtjem peš prometa skozi Vintgar v obe smeri. Tako sedaj avtobusi peljejo turiste v Gorje, potem jih hodijo iskat na Dobravo, da si turist ne bi preveč obrabili nog. Mnogi avtobusi peljejo direktno z avtoceste čez Poljane.

Če Gorjanci že pobirajo vso smetano pri pobiranju vstopnine v Vintgar in ne vedo, kako naj si razdelijo dobičke, naj še poskrbijo za potrebno infrastrukturo za dostop do soteske.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Jesenice v zadnjih nekaj letih območju Blejske Dobrave v povezavi z obiskom soteske Vintgar posveča veliko pozornosti. Blejska Dobrava namreč predstavlja dostop do soteske, ki se ga vedno bolj zavedajo tudi turisti, ki obiskujejo sotesko. Po eni strani je to za nas prednost, ki jo skušamo izkoristiti v povezavi z razvojem turizma, po drugi strani pa se zavedamo, da to, seveda, predstavlja tudi določene posledice, predvsem na lokalno okolje, ki jih je treba nasloviti. Tako je že nekaj let vzpostavljen režim parkiranja na parkirišču tako, da po eni strani ne vpliva na obiskovalce pokopališča, hkrati pa onemogoča dolgotrajno parkiranje in kampiranje za obiskovalce Vintgarja. Pozornost posvečamo tudi okolici dostopa do soteske (WC, urejanje poti itd.). Medobčinski inšpektorat in redarstvo omenjeno območje in promet redno nadzoruje, nadzori pa so v času turistične sezone še poostreni. S TD Gorje smo glede soteske Vintgar vseskozi v kontaktu. Dogovorjene so tudi skupne aktivnosti in ukrepi, ki so s strani TD Gorje v določeni meri tudi sofinancirane, saj se zavedamo, da je obisk soteske ter režim dostopa do le-te stvar obeh občin, zato je sodelovanje nujno. Pri tem pa bomo na Občini Jesenice seveda tudi naprej skrbeli, da bodo lokalni prebivalci čutili čim manj posledic.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec

POŠILJATELJ: Igor, DATUM: 4. 4. 2023, ZADEVA: Hokejska dvorana

Pozdravljeni
Zanima me ali imate v planu renovirati ledeno ploskev v hali. Kajti večkrat se voha amoniak in tudi ograda je dotrajana. Glede na to da se oz. ste bil predsednik hokejskega kluba in glede na to da je tradicija hokeja na Jesenicah ogromna in se je ne bi smelo tako uničiti, bi se spodobilo da bi bilo to prioriteta v vašem programu. 

Lp Igor

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Jesenice je z rebalansom proračuna za leto 2023, ki ga je obravnaval in potrdil Občinski svet na svoji 3. redni seji dne 9. 3. 2023, zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežkala (vključno s potrebnimi posegi v strojnici). Nosilec aktivnosti je Zavod za šport Jesenice, ki je tudi upravljavec dvorane. V okviru zagotovitive projektne dokumentacije bodo upoštevani tudi veljavni standardi glede igrišča ter tudi glede hokejske ograde. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo možno pristopiti k nadaljnjim aktivnostim v zvezi z izvedbo posegov (ter predhodno tudi zagotoviti sredstva za ta namen).

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec

POŠILJATELJ: Ksenija Čop, DATUM: 4. 4. 2023, ZADEVA: Plezalna stena

Spoštovani !

Kratko vprašanje. Zakaj se plezalne stena ne zgradi v kulturnem domu na Hrušici. Interes za to dejavnost je velik , a sedanja lokacija je premajhna .
Hvala lepa za odgovor in lp
Ksenija Čop

ODGOVOR:

Spoštovana gospa Čop,

dvorana Kulturnega doma Hrušica je sicer namenjena tudi športnim dejavnostim, vendar pa za to, da bi bila plezalna stena dejansko funkcionalna, veljajo določeni parametri, ki jih v dvorani Kulturnega doma Hrušica ni mogoče zagotoviti. Obnova dvorane se izvaja po projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju, v katerih plezalna stena ni bila predvidena, niti za to do sedaj ni bilo izraženega predloga. Smo pa ravno lani obstoječo plezalno steno, ki je urejena na Tržnici Stara Sava, nadgradili še z balvansko plezalno steno, za kar smo uspešno kandidirali tudi na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vem, da je plezanje šport, za katerega se tudi na Jesenicah sploh v zadnjih letih kaže velik interes, zato bo mogoče v prihodnost treba razmisliti še o kakšni dodatni lokaciji, a ker smo ravno zaključili z ureditvijo balvanske stene v Tržnici Stara Sava, za zdaj tega ne načrtujemo.

Lep pozdrav,

mag. Peter Bohinec
Župan občine Jesenice

Prebrano 704 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 10 junij 2024 07:22

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...