Javna naročila

feb  2018 05

Vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav v občini Jesenice v letih 2018 in 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi naročila male vrednosti storitev za Vzdrževanje cestne razsvetljave (CR) in svetlobno signalnih naprav (SSN) v občini Jesenice v letih 2018 in 2019, št. 430-41/2017.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

 

Vrsta in obseg del za Vzdrževanje CR in SSN v občini Jesenice v letih 2018 in 2019 je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno na dva vsebinska dela, in sicer vzdrževanje cestne razsvetljave in vzdrževanje svetlobno signalnih naprav.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za Vzdrževanje CR in SSN v občini Jesenice v letih 2018 in 2019, so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

 

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 20.02.2018 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

 

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK 20.02.2018, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

 

S spoštovanjem!

 

 

                                                                                                                                         Tomaž Tom Mencinger

                                                                                                                                       ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 05.02.2018
  • Veljavno do: 20.02.2018
Prebrano 1675 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 februar 2018 14:25