Javna naročila

nov  2011 10

Izdelava PGD in PZI za ureditev dvorane Podmežakla

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,  19/10 IN 18/11), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitve po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev dvorane Podmežakla, št. 430-57/2011.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 25.11.2011, najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, zato se ponudba šteje za pravočasno, če je predložena  naročniku do dne 30.11.2011 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo 30.11.2011 ob 11.00 uri. 

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PETEK, dne 25.11.2011, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

 

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 10-11-2011
  • Veljavno do: 30-11-2011
Prebrano 3293 krat Nazadnje urejano na torek, 13 december 2011 12:02