Javna naročila

jul  2013 26

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, v javnih objektih Občine Jesenice

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OPIS PREDMETA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Na podlagi 48. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS št.: 127/2006, v nadaljevanju ZJZP), 8. člena Odloka o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice« (Ur.l. RS št.: 57/2013, v nadaljevanju Odlok), ter ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/2013 – UPB5; v nadaljevanju ZJN-2), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, za izbiro zasebnega partnerja skladno z določili zakona o javno – zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi zakona o javnem naročanju za izvedbo projekta  »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, v javnih objektih Občine Jesenice«.

Predmet javnega razpisa je izbira zasebnega partnerja skladno z določili ZJZP in ob smiselni uporabi ZJN-2.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Javni razpis je bil v skladu z ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

 ODLOČITEV O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU IN AKT O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU

Javni partner, Občina Jesenice, je z Odlokom o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«, ki je bil sprejet na Občinskem svetu Občine Jesenice dne 20/6/2013, in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 5/7/2013, ugotovil obstoj javnega interesa za realizacijo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«, po modelu javno – zasebnega partnerstva.

ZAČETEK IN PREDVIDENI ČAS TRAJANJA RAZMERJA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Pri posameznem objektu se bo kot datum dokončanja pripravljalnih storitev upošteval datum, ko izbrani ponudnik uresniči ukrepe zahtevane s strani naročnika za zagotavljanje prihrankov energije, kot najkasnejši datum dokončanja del pa je v vsakem primeru datum 31.12.2013.

Obveznost izvedbe ukrepov za znižanje porabe energije – glavna storitev izbranega ponudnika, ter merjenje prihrankov, se začne z dnem dokončanja izvajanja pripravljalnih storitev za vsak objekt posebej.

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za določen čas 10 let, ki začne teči v začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu, na katerem so se zaključile pripravljalne storitve. Pogodba preteče za vse objekte v istem trenutku.

KRAJ, ČAS IN PLAČILNI POGOJI, ZA DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

Razpisna dokumentacija bo z dnem objave javnega razpisa objavljena na Portalu JN (www.enarocanje.si) in spletni strani naročnika www.jesenice.si in je za ponudnike brezplačna.

 PREDLOŽITEV PONUDBE

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 04.09.2013 do vključno 10.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku. Na prednji strani kuverte mora biti nalepljen obrazec 13:

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice.

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB

Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za oddajo ponudb. Odločitev o podaljšanju roka objavi naročnik, na enak način kot je bil objavljen javni razpis.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 04.09.2013 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, št. 430-50/2013, z dne 09.07.2013.

 Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Strokovna komisija bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije in prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo naročnik, najkasneje v treh (3) delovnih dneh od dneva odpiranja ponudb, posredoval vsem ponudnikom, ki so predložili svoje ponudbe.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 26-07-2013
  • Veljavno do: 04-09-2013
Prebrano 3975 krat Nazadnje urejano na četrtek, 03 oktober 2013 08:04