Javna naročila

maj 2014 27

Ureditev pomožnega nogometnega igrišča - nogometno igrišče z umetno travo

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in 19/14), Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za Ureditev pomožnega nogometnega igrišča - nogometno igrišče z umetno travo, št. 430-7/2014.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za Ureditev pomožnega nogometnega igrišča - nogometno igrišče z umetno travo je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 12.06.2014 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov pooblaščenca za izvedbo javnega naročila: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v ČETRTEK 12.06.2014 ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

        Zoran Kramar

         DIREKTOR

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 27-05-2014
  • Veljavno do: 12-06-2014
Prebrano 2760 krat Nazadnje urejano na četrtek, 03 julij 2014 09:48