Javne objave

maj 2015 21

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun

Številka: 3500-6/2013

Občinski podrobni prostorski načrt Perun (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je bil javno razgrnjen med 9. 3. 2015 in 10. 4. 2015, javna obravnava je bila izvedena dne 17.03.2015.

Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odl. US) je pripravljavec skupaj z izdelovalcem OPPN, v času javne razgrnitve prejete pripombe temeljito preučil ter do njih zavzel stališča.

Na podlagi sprejetih stališč pripravljavca bo gradivo dopolnjenega osnutka OPPN spremenjeno oz. dopolnjeno in izdelan predlog OPPN, ki bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da k predvidenim rešitvam podajo svoja mnenja.

 V stališčih do pripomb je k vsaki vsebini na začetku podana opredelitev do pripombe, v nadaljevanju pa so podane obrazložitve stališč. Stališča so opredeljena na naslednje načine:

  • Pripomba se upošteva.

Pripomba se upošteva pri pripravi nadaljnjih faz OPPN. V tej skupini so tudi pripombe, pri katerih se ugotavlja, da OPPN v pripombi predlagane rešitve že predvideva.

  • Pripomba se delno upošteva.

V stališču je podana obrazložitev, v katerem delu se pripomba upošteva oziroma ne upošteva.

  • Pripomba se ne upošteva.

V stališču je podana obrazložitev, zakaj pripomba ni upoštevana.

  • Pripomba podaja mnenje/vprašanje.

V pripombi so podana mnenja oziroma vprašanja, ki zahtevajo le obrazložitev.

  • Pripomba ni predmet OPPN.

Gre za pripombe, ki niso predmet obravnave OPPN oziroma se ne nanašajo neposredno na njegovo vsebino.

STALIŠČA DO PRIPOMB

Pripomba št. 1

Predlagamo, da se v odlok navede, da se prevozi za izgradnjo nasipa opravljajo po novo zgrajeni obvoznici, nikakor pa ne skozi Lipce.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev: Odlok o OPPN se bo ustrezno dopolnil z določilom, da je izvajanje 2. faze predvidene prostorske ureditve (v kateri je med drugim predvidena tudi izgradnja nasipa) dopustno šele po izgradnji nove obvoznice Lipce – Črna vas ter da se prevozi materiala za potrebe izgradnje obravnavanega nasipa lahko opravljajo samo po novo zgrajeni obvoznici.

Pripomba št. 2

V OPPN naj se vnese možnost izgradnje bazena in morebitnih drugih športnih objektov.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev: Odlok o OPPN v 10. členu (vrste dopustnih objektov in dejavnosti) med drugim dopušča tudi gradnjo objektov za šport, rekreacijo in prosti čas (CC-SI 241) in sicer: igrišča za športe na prostem (npr. za nogomet, tenis, košarko, odbojko) in za vodne športe, bazenska kopališča na prostem, agility poligone, adrenalinske ter plezalne parke.

Pripomba št. 3

Ponovno naj se preveri oskrba z vodo, kajti težava, s katero se srečujemo v naselju Blejska Dobrava, je že sedaj pereča in ne želimo, da bo krajani ostali brez vode.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev: Podatki o zmogljivosti obstoječega vodovodnega omrežja so bili ponovno preverjeni pri pristojnem upravljavcu (JEKO-IN), na podlagi česar bodo predvidene rešitve glede oskrbe obravnavanega območja s pitno vodo in vodo za gašenje ter Odlok o OPPN deloma dopolnjeni in spremenjeni.

Za obstoječe kapacitete območja, vključno z ureditvijo kampa, obstoječ vodovodni priključek zadošča. V fazi načrtovanja predvidenih ureditev, ki so dopustne v 2. fazi (umestitev gostinsko-nastanitvenega objekta, gradnja novega objekta za zavetišče, idr.…) pa je potrebno ponovno preveriti obstoječ vodovodni priključek ter ga po potrebi obnoviti oz. z drugimi ukrepi zagotoviti ustrezno oskrbo z vodo (npr. izgradnja zadrževalnega bazena).

Pripomba št. 4

Nujno naj se prehodno opravi prepise zemljišč, po katerih poteka javna cesta znotraj območja OPPN do spodnje terase.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev: Na območju OPPN je na novo določena parcela za predvideno dostopno cesto do spodnje terase. S sprejemom in uveljavitvijo predmetnega OPPN bo vzpostavljena ustrezna prostorska podlaga za izvedbo nove parcelacije zemljišč ter za zemljiško-knjižno ureditev zemljišč za javno cesto.

Pripomba št. 5

Svetnici in svetniki KS pričakujemo, da ne bo v prihodnje nikakršnih dodatnih stroškov financiranja ureditve območja in izgradnje objektov v območju OPPN Perun.

Stališče do pripombe: Pripomba ni predmet OPPN.

Obrazložitev: Pripomba se ne nanaša na vsebino obravnavanega OPPN. Občina v prihodnje ne namerava prevzemati nikakršnih stroškov financiranja v zvezi z urejanjem območja OPPN Perun.

Stališča se skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju objavijo na oglasni deski Občine Jesenice ter na uradni spletni strani Občine Jesenice.

Pripravila:

Evgenija Petak, univ. dipl. inž. arh.
Andraž Tolar, dipl. inž. grad.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Prebrano 1470 krat