Javni razpisi

mar  2015 27

Javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) Občina Jesenice, objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice

1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 04 5869-272, faks 04 5869-213, elektronska pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

2. Predmet javnega razpisa

Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli naslednje investicijske ukrepe:

 1. toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) oziroma toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje),
 2. toplotno izolacijo in obnovo fasade,
 3. toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,
 4. zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata,
 5. prehod na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje)
 6. vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode,
 7. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
 8. vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete  za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
 9. sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v obstoječih večstanovanjskih stavbah,
 10. vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih stanovanjskih stavbah,
 11. hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoječih večstanovanjskih stavbah.

3. Pogoji

Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je:

 • lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe investicijskega ukrepa;
 • najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt oziroma pisno soglasje lastnika objekta k izvedbi investicijskega ukrepa določenega v 2. točki tega razpisa.

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki oziroma najemniki objektov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženci v investiciji.

Za objekt se šteje stavba ali del stavbe na katerem je bil izveden investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe predstavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni objekti in drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso predmet pridobitve finančne spodbude.

Vlogo lahko vloži fizična oseba (upravičenec) oziroma njen zakoniti zastopnik ali skrbnik. Nadalje vlogo lahko vloži tudi oseba (vlagatelj), ki ima pisno pooblastilo upravičenca ali upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki.

Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izvedli enega ali več investicijskih ukrepov na objektih, ki so zgrajeni na območju občine Jesenice.

Upravičenec je upravičen do finančne spodbude samo, če je posamezni investicijski ukrep izvedel izključno za celoten objekt. Izjema sta:

 • investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva, ki se lahko izvede v več fazah, s tem, da morajo biti ob prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa in
 • investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasade v večstanovanjski stavbi, ki se lahko izvede v več fazah, s tem, da morajo biti ob prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa.

Upravičenec je upravičen do finančne spodbude za investicijski ukrep vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno biomaso, če je bil ukrep izveden v naseljih: Hrušica, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna oziroma v naseljih, kjer ni možnosti priklopa na plinovodno omrežje ali na daljinsko ogrevanje. Kot dokazilo o nemožnosti priklopa na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje) se šteje izjava upravljavca te gospodarske javne infrastrukture (Jeko-in d.o.o.).

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukrepe izvedene v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014, kar se dokazuje z računom za izvedbo investicijskega ukrepa (na računu mora biti obvezno točno navedeno kdaj in kje je bila storitev opravljena/izvedena).

Postopek se vodi v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.).

Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Šteje se, da je vloga popolna, v kolikor je obrazec vloga pravilno izpolnjen ter, da so predložena vsa zahtevana dokazila. 

Če je vloga nepopolna pristojni organ od upravičenca zahteva dopolnitev vloge v 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. V kolikor upravičenec vloge  ne dopolni v roku, jo organ vlogo s sklepom zavrže.

Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki so podrobneje določeni v Navodilu za izpolnitev vloge in določitev tehničnih kriterijev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upravičencu ali vlagateljem ne vrača.

Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o dodelitvi finančne spodbude zahteva dodatno dokumentacijo iz katere je razvidno ali so doseženi tehnični kriteriji za posamezni investicijski ukrep, ki so določeni v Navodilu za izpolnitev vloge in določitvi tehničnih kriterijev. Stroški pridobitve te dokumentacije bremenijo upravičenca.

Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o dodelitvi finančne spodbude lahko izvede kontrolo izvedenih investicijskih ukrepov pri upravičencu. V kolikor pristojni organ ugotovi nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne spodbude.

Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pristojni organ občinske uprave, ki odloča o dodelitvi finančne spodbude z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.

4. Višina spodbude:

Višina spodbude za posamezen investicijski ukrep je:

a)

za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe, toplotno izolacija stropa ali poda kleti:

 

5 €/m².

b)

za toplotno izolacijo in obnovo fasade:

 

5 €/m² ,

 

dodatna sredstva za objekte nad 8 stanovanji, in sicer za obnovo celotne fasade 60 €/stanovanje, za obnovo ½ fasade 30 €/stanovanje, za obnovo ¼ fasade 15 €/stanovanje (pri obnovi dela fasade mora biti vsaka faza tehnološko zaključena celota).

c)

za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata:

 

25 €/m2 oken in balkonskih vrat

d)

za prehod na plinovodno omrežje:

 

100 €/priključek (kot priključek se upošteva požarna pipa ; za večstanovanjski objekt se šteje 1 priključek za celotni objekt)

 

Za prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje):

 

1,5 € na kW obračunske moči toplotne postaje za ogrevanje ali za pripravo sanitarne tople vode (STV), vendar največ 1.000 € na celoten večstanovanjski objekt, oziroma 200 € na večstanovanjski objekt z do vključno 3 stanovanja, za 4 ali več stanovanj pa max 1.000 €.

e)

za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode:

 

200 €/toplotno črpalko.

f)

za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode:

 

125 €/m2 vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma max 1.000 € za celotni sistem.

g)

za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete  za centralno ogrevanje na lesno biomaso

 

40 % cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote, vendar največ 1.100 € za celotni sistem.

h)

za sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto:

 

celotna finančna spodbuda se določi na osnovi vrednosti 8 € za vsak vgrajen delilnik na ogrevalo. Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 20 % vrednosti, izkazane z računi.

 

v primeru razdeljevanja z merilniki toplote največ 40 € na stanovanje (npr. kalorimetri)

i)

za vgradnjo termostatskih ventilov:

 

za vgradnjo termostatskih ventilov v vrednosti 15 € na ogrevalo, vendar ne več kot 20 % vrednosti, izkazane z računi o izvedbi.

j)

za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema:

 

celotna finančna spodbuda se dodeli na osnovi vrednosti za 1 € na ogrevalo in 5 € na dvižni vod ogrevalnega sistema, vendar ne več kot 20 % računa za izdelavo projektne dokumentacije.

5. Višina razpoložljivih finančnih sredstev

Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev so na podprogramu 12069001  Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, proračunski postavki 9010 Energetska sanacija Proračuna občine Jesenice za leto 2015 namenjena sredstva v višini 100.000 € (sto tisoč evrov). V kolikor skupna višina vloženih zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za posamezni investicijski ukrep preseže za ta namen zagotovljena proračunska sredstva, se sredstva upravičencem dodeljujejo proporcionalno.

6. Rok za predložitev vloge

Rok za predložitev vlog je od 27.03.2015 do vključno 28.04.2015.

Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo v času od 27.03.2015 do vključno 28.04.2015 na Občini Jesenice, in sicer v Sprejemno - informativni pisarni v času uradnih ur - osebno, ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2015.

Vse nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s sklepom zavržene.

7. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo od 27.03.2015 do poteka razpisnega roka na Občini Jesenice, v Sprejemno informativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v času uradnih ur ali na spletnih straneh Občine Jesenice,  http://www.jesenice.si, v rubriki Razpisi.

8. Dodatne informacije

Vse informacije so interesentom na razpolago na Občini Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P10 – kontaktna oseba Simona Ferčej, tel.: 04 5869-272, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Za dodatne informacije (zapisnik energetsko svetovalne pisarne) vam je na voljo tudi energetski svetovalec g. Andrej Svetina – ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice, tel.: 04 5863-987, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

OPOMBA: V Javnem razpisu za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za območju Občine Jesenice v letu 2016 bodo izhodišča za merila zahteve EKO SKLADA za leto 2015.

Številka: 360-4/2015

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 27-03-2015
 • Veljavno do: 28-04-2015
Prebrano 1764 krat Nazadnje urejano na torek, 31 marec 2015 10:51