Javni razpisi

okt 2015 16

Javna dražba za prodajo solastniškega deleža nepremičnine

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2015, št. 478-58/2014, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2014, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

- solastniški delež Občine Jesenice, delež : 6169/10000 na nepremičnini/stavbnem zemljišču s parc. št. 142/4, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju OPPN Plavški travnik II - Vrbje, del zemljišča ob bivši betonarni in separaciji Hrušica. Nepremičnina s parc. št. 142/4 k.o. 2172 – Hrušica, je v solastnini Primorja d.d. – v stečaju, in sicer v deležu do 3831/10000.  Na podlagi določb Stvarno-pravnega zakonika ima drugi solastnik, Primorje d.d. – v stečaju, pri prodaji predmetnega solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172- Hrušica predkupno pravico, ki pa je ne bo uveljavljal.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice, leži nepremičnina s parc. št. 142/4 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/IG1-OPPN, ki ga ureja  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Ur. list RS, št. 108/2009), osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4  k.o. 2172 – Hrušica, znaša 71.749,00 EUR (z besedo: enainsedemdeset tisoč sedemsto devetinštirideset EUR, 00/100). V izhodiščno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo solastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala dne 4.11.2015 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE

Najkasneje do vključno z 2.11.2015 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup solastniškega deleža na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica, v višini 7.174,90 EUR (z besedo: sedem tisoč sto štiriinsedemdeset EUR 90/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-2001004-47808515 s pripisom »varščina za javno dražbo – solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1.    Solastniški delež Občine Jesenice na nepremičnini s parc. št. 142/4 k.o. 2172 - Hrušica se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2.   
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3.    Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

4.    Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

  • potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
  • potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
  • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni od datuma objave razpisa:
  • da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
  • da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
  • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
  • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
  • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
  • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelji na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost solastniškega deleža predmetne nepremičnine, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).  

5.   Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, solastniški delež nepremičnine ni prodan, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziroma, če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša cene, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj po izklicni ceni, za predmetni solastniški delež nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6.    Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

7.    Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno  3.11.2015.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).      

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-85/2008        

Prebrano 2352 krat Nazadnje urejano na četrtek, 15 oktober 2015 10:50

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave