Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

nov  2015 27

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

Številka: 478-64/2015

Datum: 27.11.2015

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

 

1.    ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, Jesenice – lastnik stvarnega premoženja

2.    PREDMET PRODAJE JE RABLJENA OPREMA ZA ČRPANJE IN TRANSPORT VODE:

Črpalka TVS 10.3-1 VV + HFR 3002D 

9 kos

Hladilni plašč DN350 R

9 kos

DN150 Zn Agro cev s spojko in tesnilom

L=6 m

25 kos

L=2 m   

24 kos

L=1 m 

15 kos

DN150 Zn Agro cev koleno 90°

16 kos

Samostoječa elektro omara za frekvenčno regulacijo

9 kos

Frekvenčni regulator 137 kW LG

3 kos

Razdelilna omarica 7x100A; razvod 120/100/40

1 kos

Zasun DN 150 PN 10 16 TYP 735 IMP

9 kos

Koleno DN 150 PN 10 16    

9 kos

Prehodni kos Agro cev / črna cev DN 150

9 kos

3.    IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za posamezne premičnine – opremo za črpanje in transport vode znaša:

Izhodiščna cena za en kos posamezne premičnine znaša:

Črpalka TVS 10.3-1 VV + HFR 3002D 

4.409,06 EUR

Hladilni plašč DN350 R

426,70 EUR

DN150 Zn Agro cev s spojko in tesnilom

L=6 m

269,63 EUR

L=2 m   

154,91 EUR

L=1 m 

121,93 EUR

DN150 Zn Agro cev koleno 90°

135,12 EUR

Samostoječa elektro omara za frekvenčno regulacijo

3.047,22 EUR

Frekvenčni regulator 137 kW LG

3.251,64 EUR

Razdelilna omarica 7x100A; razvod 120/100/40

1.266,81 EUR

Razdelilna omarica 7x100A; razvod 120/100/40

1.266,81 EUR

Zasun DN 150 PN 10 16 TYP 735 IMP

227,61 EUR

Koleno DN 150 PN 10 16    

174,45 EUR

Prehodni kos Agro cev / črna cev DN 150

155,52 EUR

 

V izhodiščno ceno ni vključen 22% DDV, ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

4.    NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

5.    VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javnem zbiranju ponudb, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za premičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-47804015 s pripisom »varščina  za nakup OPREME ZA ČRPANJE IN TRANSPORT VODE«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

6.    POTEK RAZPISA: 

Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  PREMIČNINE – OPREME ZA ČRPANJE IN TRANSPORT VODE« v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o opremi, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Jesenice. Osnutek pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da, v kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni  pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno premičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če Navodila ne določajo drugače.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7.    ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je 14.12.2015 do 11.00 ure.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 14.12.2015 po 11.00 uri ne bodo upoštevane.

Odpiranje bo javno dne 14.12.2015 ob 13.00 v sejni sobi Občine Jesenice.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb pri Mitju Kapusu, tel. št.  (04) 5869 336, v zvezi z opremo, ki je predmet javnega zbiranja ponudb in njenim ogledom pa pri Petru Pfajfarju, tel. št. (04) 5869 222.

Pripravila:

Mitja Kapus, univ.dipl.prav.

Peter Pfajfar, dipl. ing. str.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 27-11-2015
  • Veljavno do: 14-12-2015
Prebrano 2419 krat Nazadnje urejano na torek, 15 december 2015 20:05

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave