Javni razpisi

apr  2011 26

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2011

ZAKLJUČENO

Na podlagi 8. člena  Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice (Ur. l. RS 79/2003, Ur. l. RS 120/2005, Ur.l. RS 105/2008 in Ur.l. RS 25/2010) objavljam naslednji:

 

JAVNI RAZPIS ZA  DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2011

I. Javni razpis:

 1. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ ( rok do 15.3.2011 )
 2. DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV ( rok do 15.3.2011 )
 3. DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN   USPOSABLJANJA ( do porabe sredstev oz najdlje do 15.10.2011 )
 4. PODPORA UMETNIŠKEMU USTVARJANJU NA PODROČJU OBČINE ( rok do 30.9.2011 )
 5. PODPORA MLADIM  UMETNIKOM ( do porabe sredstev oz najdlje do 15.10.2011 za brezplačni najem dvorane )

 

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

 

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan za mandatno obdobje, enako mandatu Občinskega sveta.

O dodelitvi denarnih pomoči za udeležbo na dopolnilnih izobraževalnih oblikah in o podporah mladim umetnikom odloča občinska uprava.

 

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

 

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij oziroma študij ob delu se podeljujejo delavcem,  ki so zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice oziroma delavcem za študij na ostalih področjih, kjer občina izraža svoj interes, in ki so ob delu vpisani v študijske programe strokovnih visokih šol ali v univerzitetni študij dodiplomsko ali podiplomsko, pa jim javni zavod, v katerem so zaposleni ne more omogočiti povračila stroškov šolanja iz utemeljenih razlogov. Denarne pomoči za ta namen se podeljujejo:

 • delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za delo, ki ga opravljajo, pa želijo pridobiti višjo   stopnjo izobrazbe,
 •  delavcem, ki študirajo za pridobitev pogojev, zahtevanih za delo, ki ga  opravljajo.

Denarna pomoč za posamezni letnik znaša največ 50% šolnine oz. največ 2,4 minimalne plače. Od celotnega zneska šolnine se odštejejo morebitne subvencije resornih ministrstev.

Denarne pomoči se podeljujejo izključno za univerzitetni in visokošolski študij, izjemoma tudi za šolanje na srednjih šolah, če gre za umetniške poklice, za katere ni možnosti za študij na akademiji ali drugi visokošolski organizaciji (učitelji v glasbeni šoli). Denarne pomoči se ne podeljujejo za prvo leto študija.

Vlogi (Obr.izredni) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2010/11
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja
 5. potrdilo o plačani šolnini
 6. izjava javnega zavoda, da izkazuje interes za študij kandidata in mu /ji bo

   zagotavljal zaposlitev po končanem študiju najmanj toliko časa kot traja študij.

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za izredni študij do 15. 3. 2011.

 

B: DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV

Denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov (v nadaljnjem besedilu: študenti umetniški akademij) se lahko dodelijo študentom, ki so vpisani dodiplomsko  ali podiplomsko v domovini ali tujini na izobraževalno ustanovo, ki izobražuje za ustvarjalce in poustvarjalce zlasti s področja glasbene, likovne in dramske umetnosti pa tudi drugih področij umetniškega ustvarjanja.

Denarna pomoč lahko znaša za posamezno leto študija največ 1,2 minimalne plače za študij v Sloveniji oz. 2,4 minimalne plače za študij v tujini.

Kandidati za tovrstne denarne pomoči morajo imeti stalno bivališče v občini Jesenice. Denarne pomoči se ne podeljujejo za prvo leto študija.

Vlogi (Obr.umet.akad) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2010/11
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja
 5. potrdilo o plačani šolnini
 6. morebitne reference in priporočila

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih ustanov je do 15. 3. 2011.

 

C: DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN  USPOSABLJANJA

Do dodelitve teh pomoči so upravičeni zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice in študenti ter dijaki s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Denarna pomoč za ta namen se lahko dodeli, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

·           da gre za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne oblike), ki so povezane z delom, ki ga delavec opravlja in za katere je izražen interes zavoda, v katerem je delavec zaposlen oziroma so povezane s študijem, če je kandidat dijak ali študent,

 • da je mogoče tovrstno denarno pomoč opredeliti kot prispevek k razvoju znanja in usposobljenosti zaposlenih v občini in stimulaciji študentov in dijakov za dodatno izobraževanje in usposabljanje,
 • da kandidat za tovrstno denarno pomoč iz lastnih virov zagotavlja najmanj 40% potrebnih sredstev oziroma stroškov,
 • če je višina stroškov izobraževanja racionalna glede na s strani interesa občine ocenjen učinek izobraževanja.

Za posamezno izobraževalno obliko se lahko kandidatu odobri sredstva v višini največ 1,2 minimalne plače.

Vlogi (Obr.sem) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. program izobraževanja
 4. morebitne reference in priporočila
 5. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov
 6. kopijo prijavnice - naknadno dostaviti še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki  in kopije računov, ki izkazujejo stroške navedene v finančni konstrukciji
 7. potrdilo zavoda o povezanosti izobraževalne oblike z delom kandidata
 8. izjavo izobraževalnega zavoda, da je izobraževanje povezano s študijem (za dijake in študente).

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja je odprt do porabe sredstev, ki so namenjene v ta namen, oziroma najdlje do 15.10.2011.

 

D: PODPORA UMETNIŠKEMU USTVARJANJU NA PODROČJU OBČINE

Za pomoči, namenjene umetniškim poklicem, lahko kandidirajo tisti, ki so bodisi občani Jesenic ali nameravajo ustvarjati v tem okolju ali če je njihova dejavnost pomembna za kulturno življenje v občini Jesenice. Podpora umetniškemu ustvarjanju se realizira v obliki odkupa umetniških stvaritev.

Do podpore so upravičeni umetniki s statusom samostojnega kulturnega delavca in umetniki, ki se ukvarjajo z umetnostjo ljubiteljsko, pa so za svoje delo že prejeli državno ali občinsko priznanje.

Upravičeni so tudi študentje umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov, če v času študija niso prejeli denarne pomoči po področju B omenjenega javnega razpisa. Posameznik lahko prejme tovrstno podporo največ trikrat.

Komisija bo določila upravičence za odkup in ugotovila višino sredstev, ki bi bila potrebna za to. Če bo višina potrebnih sredstev presegala razpoložljiva sredstva, bo komisija določila prednostni red kandidatov, pri čemer bo upoštevala:

 •  prednost ima kandidat, katerega delo doslej še nikoli ni bilo odkupljeno,
 • prednost ima kandidat, ki je ima daljši ustvarjalni staž,
 •  prednost ima kandidat, ki je prejel več nagrad in priznanj za svoje delo.

Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti prednosti, se upoštevajo naslednji kriteriji toliko časa, da se lahko ugotovi prednost.

Vlogi (Obr.umet) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 3. potrdilo o statusu samostojnega kulturnega delavca oz. kopije morebitnih državnih ali občinskih priznanj
 4. reference in morebitna priporočila
 5. morebitna fotografija, avdio ali video posnetek ponujene stvaritve, opis
 6. za študente dokazilo o statusu študenta

Rok za oddajo vlog za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine je do 30. 9. 2011.

 

E: PODPORA MLADIM  UMETNIKOM

Občina zagotavlja vsem dijakom srednje glasbene šole in študentom glasbene in drugih akademij, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, brezplačno uporabo ustrezne dvorane za izvedbo diplomskega koncerta.

Vlogi (Obr.dvorana) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. potrdilo izobraževalne organizacije, da bo izvedel diplomski koncert
 3. izjava oz. predlog glasbene šole o podelitvi takšne pomoči
 4. program koncerta

Občina Jesenice podeljuje tudi enkratno denarno podporo nadarjenim učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate z namenom pomoči pri pokrivanju stroškov na različnih dodatnih izobraževalnih oblikah in tekmovanjih. Pomoč se dodeli na predlog Glasbene šole Jesenice s potrdilom o nadpovprečnih rezultatih predlaganega kandidata/ke.

Vlogi (Obr. nadarjeni učenci) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. kopija bančne kartice ali bančnega računa
 3. program izobraževanja
 4. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov (priložiti tudi kopije potrdil o plačilu)
 5. kopijo prijavnice – naknadno dostaviti še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki
 6. predlog Glasbene šole o nadpovprečnih rezultatih predlaganega kandidata/ke

Rok za oddajo vlog za podporo mladim umetnikom je odprt do porabe sredstev ki so namenjene v ta namen, oziroma najdlje do 15. 10. 2011.

 

V. Oblika, rok in način obravnavanja vlog

Kandidati lahko uveljavljajo pravico do denarnih pomoči na obrazcih, ki jih dobite v Sprejemno informacijski pisarni Občine Jesenice ali na internetni strani www.jesenice.si in www.sociala-jesenice.net.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Kandidati oddajo vlogo z dokazili na Občini Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, s pripisom »Vloga za denarne pomoči pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice v letu 2011«.

Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na telefonu 04/ 5869 278 pri Aleksandri Potočnik vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure.

Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo od objave javnega razpisa dalje. Rok za oddajo vlog je:

 1. za denarne pomoči za izredni študij do 15. 3. 2011,
 2. za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov do 15. 3. 2011,
 3. za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja - odprt razpis do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 10. 2011,
 4. za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine do 30. 9. 2010,
 5. za podporo mladim umetnikom - odprt razpis do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 10.  2011.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem roku za prijavo oz. v 60 dneh po oddaji popolne vloge za denarne pomoči, za katere velja odprt razpis.

Z upravičenci bo župan sklenil  pogodbo v skladu s Pravilnikom  o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 28-01-2011
 • Veljavno do: 15-10-2011
Prebrano 4461 krat Nazadnje urejano na sreda, 28 september 2016 17:25

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave