Javni razpisi

dec  2015 24

Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (m/ž)

Na podlagi 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Ur. list RS, št. 44-2009 – UPB, 92/2011 in 45/2015) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE (m/ž)

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

  • univerzitetna izobrazba,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture,
  • poznavanje dela v javnem zavodu.

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave razpisa oziroma najkasneje do vključno 8. januarja 2016 pošljejo na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 233 pri Mojci Levstik.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka:  014-59/2015

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 24-12-2015
  • Veljavno do: 08-01-2016
Prebrano 2566 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 18 januar 2016 14:24