Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

apr  2016 15

Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Lužilnica

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe), v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), objavlja

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Lastnica nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.

III. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje so nepremičnine s parc. št.:

  • 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), v izmeri 2.301 m2;
  • 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), v izmeri 335 m2;
  • 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), v izmeri 69 m2;
  • 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027), v izmeri 1.056 m2;
  • 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800), v izmeri 14 m2.
Nepremičnine s parc. št. 902/222, 902/71 in 901/5, vse tri k.o. 2175 Jesenice, predstavljajo zemljišče, na katerem stoji industrijska stavba – lužilnica, ki se nahaja v poslovno - industrijski coni FIPROM na območju Stare Save, nepremičnini s parc. št. 902/57 in 901/6, obe k.o. 2175 – Jesenice pa predstavljata makadamsko parkirišče, neposredno ob zgoraj navedenem industrijskem objektu.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležijo nepremičnine s parc. št. 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800) v območju J2/CU11-X - območje centralnih dejavnosti in se obravnavajo kot stavbno zemljišče.

Na nepremičninah s parc. št. 902/222 k.o. 2175 - Jesenice, 902/71 k.o. 2175 - Jesenice in 902/57 k.o. 2175 - Jesenice je vknjižena predkupna pravica.

Predmet prodaje se prodaja izključno kot celota. Ponudniki lahko ponudbe oddajo kot posamezne pravne ali fizične osebe, oziroma lahko več partnerjev odda skupno ponudbo.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena je 251.770,00 EUR.

Več o Pozivu za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v spodaj priloženih dokumentih

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 15.4.2016
  • Veljavno do: 16.5.2016
Prebrano 2926 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 maj 2016 15:51

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave