Javni razpisi

jul  2016 01

Ponovna javna dražba za prodajo nepemičnine

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2015, objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

- nepremičnina/stavbno zemljišče s parc. št. 429/31, v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce-Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja - naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/IG3-OPPN, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone (območje urejanja z OPPN).

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA:

Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica znaša 299.407,50 EUR (z besedo: dve sto devetindevetdeset tisoč štiri sto sedem EUR, 50/100). V izhodiščno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 20.07.2016 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje do vključno z 18.07.2016 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, v višini 29.940,75 EUR (devetindvajset tisoč devet sto štirideset EUR 75/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-47811016 s pripisom »varščina za javno dražbo – parc. št. 429/31 k.o. Hrušica«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano  vrednost (22% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.

2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

3. Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji morajo najpozneje do 18.07.2016 na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v zapečateni ovojnici s pripisom ˝NE ODPIRAJ, JAVNA DRAŽBA˝ in s pripisom imena in priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob izvedbi javne dražbe:

  • potrdilo o plačani varščiniin priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
  • potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec ali tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
  • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni od datuma objave razpisa:
  • da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
  • da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;

Tujec ali tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi  

enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, s.p. in pravne 

osebe; v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ni v postopku poravnave, stečaja ali

likvidacije (pravna oseba) ali v postopku osebnega stečaja (fizična oseba);

  • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). Tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe in s.p. . V kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh bank;
  • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražiteljpravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci in tuje pravne osebe);
  • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.);
  • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelji na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetne nepremičnine, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)). 

5. Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe predloži osebno izkaznico ali potni list na vpogled ter podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6. Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7. Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. 04 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 18.07.2016.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).                               

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Številka: 478-11/2015                                                        

Prebrano 2792 krat Nazadnje urejano na petek, 12 avgust 2016 09:59

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave