Javni razpisi

dec  2016 16

Javni razpis podelitev koncesije za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 5. člena Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/1996, 16/1997 in 57/2013), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik / koncedent), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 13.1.2017 do vključno 10.00 ure v sprejemno pisarno Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

1.1. NAROČNIK (koncedent)

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, tel. 04 5869 200, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

1.2. PONUDNIK (koncesionar)

Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavnega Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 6/16), s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu, ter izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Koncesijsko razmerje je po svoji naravi strogo osebno razmerje, zato glede na naravo posla nastopanje s podizvajalci ni dovoljeno. Ponudba s podizvajalci bo zato izločena kot nepopolna, dovoljene pa so partnerske ponudbe. Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev / ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

1.3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je Izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega linijskega  prevoza (mestnega prometa) na območju občine Jesenice, vključno s šolskimi prevozi. Občina Jesenice kot lokalna skupnost podeljuje pravico za opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe in šolskih prevozov koncesionarju.

Z izbranim ponudnikom bo Občina Jesenice, kot koncedent sklenila koncesijsko pogodbo. Koncesija se podeljuje za dobo petih (5) let, z možnostjo podaljšanja. Koncesija se začne izvajati po podpisu koncesijske pogodbe, predvidoma s 1.2.2017 in se izvaja kot javni linijski prevoz v mestnem prometu znotraj naselij v občini Jesenice na linijah mestnega prometa iz priloge A, vključno s šolskimi prevozi.

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz razpisne dokumentacije in prilog, priloženih k razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev. Delne in nepopolne ponudbe bodo izločene.

1.4. NAČIN, KRAJ IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov:  Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali oddana osebno v sprejemni pisarni naročnika.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na prednji strani ovojnice mora biti v desnem spodnjem kotu naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu pa navedba predmeta razpisa, z označbo:

»NE ODPIRAJ, PONUDBA! Izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza in šolskih prevozov na območju občine Jesenice, št. 354-10/2016«

na hrbtni strani ovojnice pa mora biti naveden polni naslov ponudnika.

Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

Ponudnik mora oddati ponudbeno dokumentacijo v pisni obliki, v mapi povezani s pečatno vrvico na način, da ni možno dodajati dokumentov oziroma listov, sicer si naročnik pridržuje pravico ponudbo zvezati na javnem odpiranju ponudb.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki bo prispela po pošti na naslov naročnika ali bo oddana osebno v sprejemni pisarni naročnika do 13.1.2017 do vključno 10.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

1.5. KRAJ IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB

Strokovna komisija, imenovana s strani župana, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice dne 13.1.2017 ob 12.00 uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika pooblastilo ni potrebno. Strokovna komisija bo na javnem odpiranju objavila izključno imena ponudnikov ter končne ponudbene vrednosti posameznih ponudnikov.

1.6. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Vprašanja naslovite izključno na naslov naročnika Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom: "POJASNILA - JAVNI RAZPIS, št. 354-10/2016 - nujno".

Pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval izključno preko svoje spletne strani (www.jesenice.si). Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike obvezujoči.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni in po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

 

Župan
Tomaž Tom Mencinger

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1. Priloga A – stran 20, točka 3:

Ali je prav razumljeno, da bo cena osnovnošolske vozovnice,  ki jo plača koncedent, vsebovala mesečno tudi 20 enot subvencije za eno vožnjo?

Cena osnovnošolske vozovnice bo vključevala subvencijo občine za dejansko število mesečnih prevozov v osnovno šolo, vendar pa se pri pripravi ponudbe vključi subvencijo za 20 prevozov na mesec v obe smeri, kar pomeni 40 enot subvencije za eno vožnjo.

 

2. Katere podatke o voznem parku naj ponudnik navede v ponudbi (vezano na 3. odstavek 13. člena vzorca pogodbe)?

Ponudnik podatke o vozilih, s katerimi bo zagotavljal nemoteno in kvalitetno izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zahtevami in voznimi redi iz razpisa, navede v obrazcu-7A, s katerim dopolnjujemo razpisno dokumentacijo (op. ur.: dodan v sklopu razpisne dokumentacije med priloženimi dokumenti).

 

3. Vzorec pogodbe - 13. člen: 

Pogodba določa, da koncesionar lahko pri izračunu cene (pričakovano subvencijo občine na posamezno vozovnico) upošteva zmerni dobiček,  ki ni manjši od 2 % in ne večji od 4 %.

Pogodba ne določa načina in roka za izdelavo letnega obračuna koncesije ter izvedbe poračuna. Prosimo za dopolnitev vsebine pogodbe.

Izvedba poračuna ni predvidena, saj pogodba določa, da se v primeru sprememb voznega reda, števila prepeljanih potnikov ali spremembe vrednosti posameznih stroškov, ki bistveno vplivajo na izračun cene, lahko predlaga spremembo cene vozovnic. V kolikor se sprememba cene ne potrdi, je predvideno (dodatno) subvencioniranje cene.

 

4. Glede na objavljeno dodatno pojasnilo z dne 28.12.2016, prosimo za ponovni razmislek o tem, koliko voženj naj se vključi v izračun subvencije pri osnovnošolskih prevozih. Število obračunskih voženj po formuli, ki jo navajate (40 voženj krat  320 vozovnic krat 10 mesecev) je 128.000 voženj na leto, dejansko število voženj po podatkih iz leta 2015  pa znaša 70.381. Kot izhaja iz poročila za leto 2015, skupno število prepeljanih potnikov 367.147 vključuje 70.381 prepeljanih osnovnošolcev. Razlika je namreč velika in znatno vpliva na izračun.

V nadaljevanju dodatno pojasnjujemo naš odgovor z dne 28.12.2016. V njem smo navedli, da bo cena osnovnošolske vozovnice vključevala subvencijo občine za dejansko število mesečnih prevozov v osnovno šolo. Pri tem pa ni bilo mišljeno dejansko število prepeljanih osnovnošolcev oziroma opravljenih voženj, temveč dejansko število potrebnih prevozov v osnovno šolo v enem mesecu (odvisno od šolskih dni). Glede na to, da je občina po zakonu dolžna zagotavljati brezplačen prevoz za osnovnošolce (osnovnošolcev, ki potrebujejo prevoz do matične osnovne šole je približno 320), je po naši oceni predvideno število potrebnih prevozov na posameznega učenca 40 na mesec (2x na dan x20 dni). Cena vozovnice za šolske prevoze osnovnošolcev je sestavljena iz cene mesečne vozovnice za osnovnošolske samoplačnike v skladu s cenikom za določeno cono in iz vključene subvencije občine za predvideno število mesečnih prevozov, (torej 40). Občina bo v vsakem primeru plačala vozovnice za vse učence, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, ne glede na to, koliko prevozov dejansko opravijo.

 

5. Na obrazcu št. 5 je navedeno, da je obvezno priložiti »registracijo ali potrdilo o vpisu v register podjetnikov, ki mora biti predložena v originalu ali fotokopirana in overjena pri notarju in ne starejša od 30 dni«. Ali zadostuje izpis iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki ga vodi AJPES?

Da.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 16.12.2016
  • Veljavno do: 13.1.2017
Prebrano 2016 krat Nazadnje urejano na petek, 13 januar 2017 12:17