Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2017 20

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2017

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Ur. list RS, št. 80/2016) in Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/15; v nadaljevanju: Odlok) Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
 kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2017


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Jesenice v skupni višini 18.000,00 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja živali.

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

 • Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
 • Pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima, oz. ko sklep o dodelitvi pomoči postane pravnomočen.
 • Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, in sicer takrat, ko je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta (velja za ukrep št. 1).
 • Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
 • Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
 • Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
 • Upravičenec, ki pridobi pomoč iz Odloka, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
 • Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za terenske oglede, ki jo s sklepom imenuje župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo.
 • Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
 • Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz Odloka, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
 • Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu z definicijo nacionalnih operativnih strateških dokumentov državnih razpisov za področje kmetijstva) po že odobreni pomoči iz Odloka, ne more kandidirati naslednji 2 leti.
 • Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2017 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo, je 4.000,00 €.
 • Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen za pomoč, razen kadar na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV ni izterljiv.
 • Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
 • Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostjo uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
 • Pomoči iz Odloka se ne uporabljajo za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
  Odlok se ne uporablja za ukrepe državne pomoči, ki so sami po sebi, zaradi z njimi povezanih pogojev ali zaradi metode njihovega financiranja, neločljivo povezani s kršitvijo prava Unije, zlasti za:
  • pomoč, pri kateri je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot;
  • pomoč, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
  • pomoč, ki upravičencem omejuje možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
 • Do pomoči po Odloku niso upravičeni subjekti, ki so:
  • podjetja v težavah (velja samo za ukrepe državne pomoči iz poglavja II. A Odloka – oziroma ukrepe št. 1, 2. in 3 tega razpisa);
  • v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
  • velika podjetja;
  • subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije, če bi skupna pomoč presegala najvišje intenzivnosti ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s Uredbo št. 702/2014/EU;
  • nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti;
  • naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo  z notranjim trgom.
  • naložbo ali storitev že zaključili (velja za ukrep št. 1).
 • Do pomoči de minimis (16., 17. in 18. člen odloka) niso upravičena podjetja iz sektorjev:
  • ribištva in akvakulture,
  • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
  • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
   • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
   • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 • »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana najmanj v enem izmed razmerij:
 1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
 2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
 3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
 4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

III. MERILA ZA VREDNOTENJE NALOŽB
Merila za vrednotenje naložb so sestavni del razpisne dokumentacije.
Številka: 330-1/2017

VI. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vlagatelji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali pošljejo pnporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo. Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter e-mail pošiljatelja.

Rok za oddajo vlog je do vključno 15.3.2017 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 16:30 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure).

Več o razpisu med priloženimi dokumenti.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 20.2.2017
 • Veljavno do: 15.3.2017
Prebrano 2671 krat Nazadnje urejano na torek, 05 december 2017 14:19

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave