Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

dec  2017 21

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2018

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2018  (Ur. list RS št. 74/17, z dne 20.12.2017) in Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015 in spr.; v nadaljevanju Odlok), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini jesenice v letu 2018

 

I. IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi tega 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:

 • prireditev v času cvetenja narcis (izvaja se v času cvetenja narcis),
 • etnološka prireditev,
 • festival (večdnevni),
 • prireditev z elementi inovativnosti
 • druga turistična prireditev, ki se ne uvršča v eno izmed zvrsti iz prejšnjih alinej tega člena.

V okviru vsake posamezne zvrsti turistične prireditve se bo sofinancirala priprava in izvedba ene prireditve in sicer tiste, ki bo na podlagi javnega razpisa ocenjena z najvišjim številom točk. Turistične prireditve morajo biti izvedene v letu 201

III. POGOJI KANDIDIRANJA

Pogoji »de minimis, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji z izjavami iz 3. člena Odloka:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse davke in plačane vse socialne prispevke zaposlenih.
 • upravičenec, za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja po tem razpisu ne bo pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev).
 • upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).

Ostali pogoji kandidiranja:

 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice iz predhodnih javnih razpisov (če je na njih sodeloval) in tudi druge obveznosti do Občine Jesenice;
 • Občina Jesenice bo pri prijaviteljih s katerimi bo sklenila pogodbe o sofinanciranju pred nakazilom sredstev ponovno preverila, če je prijavitelj dolžnik Občine Jesenice in v kolikor je dolžnik, mora v dogovorjenem roku prijavitelj poravnati vse obveznosti, sicer do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen.

 

IV. UPRAVIČENCI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS

Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev, ki so opredeljeni v 8. členu Odloka in sicer:

 • neprofitne organizacije (društva, javni zavodi in njim sorodne neprofitne institucije),
 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki.

Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014.

 

V. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Jesenice v višini 23.000,00 € so zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2018 na proračunski postavki 7090 Turistične prireditve, šifra NRP OB041-07-0015 Turistične prireditve.

V kolikor bodo skupna zaprošena sredstva višja od razpoložljivih sredstev, se bodo dodeljena sredstva sorazmerno znižala. V kolikor sredstva po pregledu Končnih poročil upravičencev ostanejo, se lahko dodatno razdelijo med ostale upravičence, ki so zaprosili za višja sredstva sofinanciranja.

 

VI. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za sofinanciranja so opredeljeni v 10. členu Odloka in morajo biti vsebinsko povezani z organizacijo in izvedbo turistične prireditve v občini Jesenice. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2018 do 31.12.2018. Za turistične prireditve, ki se bodo izvedle v novembru ali decembru 2018, lahko upravičeni stroški nastanejo največ 60 dni po izvedeni prireditvi. Strošek nastane z dnem plačila. 

 

Kategorija stroška

Dodatna pojasnila in opombe

 • stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora (komunalne storitve),

V kolikor gre za zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti (čistilni servisi, komunalno podjetje, …)

 • organizacijski stroški (telefon, poštne storitve, potni stroški),

Največja priznana višina stroškov je 200,00 €.

 • stroški oglaševanja,

Npr. stroški radijskih in televizijskih objav, izdelava plakatov, plakatiranje, ipd; postavitev nove spletne strani ni upravičen strošek.

 

Pri promocijskih aktivnostih mora upravičenec navesti, izjavo ˝Prireditev sofinancira Občina Jesenice˝ in/ali uporabljati logotip ˝Jesenice, mesto jekla in cvetja˝, za katerega upravičenec zaprosi sofinancerja po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Program prireditve mora najkasneje 15 dni pred izvedbo prireditve posredovati na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da se prireditev vključi v občinske medije (Občinski koledar prireditev, spletna stran Občina Jesenice, spletna stran TIC Jesenice, facebook Občine Jesenice, Facebook TIC Jesenice, občinski tednik na Radiu Triglav, ipd).

 

V kolikor upravičenec ne upošteva navodil za promocijske aktivnosti, se celotno sofinanciranje zniža za 10%.

 • stroški najemnin oz. občinskih taks (za najem javnih objektov, javnih površin in javnih prireditvenih prostorov, tehnične opreme),

Stroški najemnine za lokacije izvedbe prireditve (uporaba javne površine oz. najem javnega prireditvenega prostora ipd.) ter za najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve (osvetlitev, ozvočenje, prireditveni šotor, odri …).

 • stroški zabavnega in kulturnega programa,

V to kategorijo se uvrščajo stroški izvajalcev programa (npr. nastop glasbene skupine, nastop klovna, izvedba delavnice, vodenje prireditve ipd.) ter nadomestila za zaščito in avtorskih in drugih del (npr. stroški SAZAS, IPF).

V to kategorijo ne spadajo materialni stroški povezani z izvedbo programa (npr. stroški pokalov, hrane, pijače, potrošnega materiala, nagrad ipd).  

 • stroški zavarovanj,

Stroški zavarovanja prireditve.

 • stroški varovanja,

Stroški varnostne službe.

 • stroški javnega prevoza za potrebe prireditve,

Npr. zagotovitev avtobusnega prevoza na prireditev zaradi prostorskih omejitev.

 • drugi materialni stroški.

Neposredno povezani z izvedbo projekta kot npr. stroški blaga ali potrošnega materiala, upravnih taks, stroški reprezentance, stroški hrane in pijače, v kolikor ne gre za prireditev povezano s kulinaričnim programom), se upoštevajo do 20% skupne vrednosti prireditve.

 • DDV

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. V kolikor imajo prijavitelji status društva ali neprofitne organizacije, je DDV lahko upravičen strošek.

 

Za vložena lastna sredstva, katerih obvezni delež znaša minimalno 20% celotne vrednosti prireditve, se upošteva tudi delo prijavitelja (in prostovoljno delo njegovih članov, če je prijavitelj društvo), urna postavka dela pa se upošteva do višine 5 €/uro. Delež prostovoljnega dela lahko znaša največ 30% celotne vrednosti. Prostovoljno delo se upošteva le pri neprofitnih organizacijah (društva in njim sorodne neprofitne institucije).

Nakup nagrad za udeležence prireditev niso upravičen strošek (npr. nagrada za nagradno igro , ki poteka v času prireditve, nagrade za srečelov, nagrada za najboljšo risbo, ipd…). 

 

VII. MERILA ZA OVREDNOTENJE PRIREDITEV

Vloge za pripravo in izvedbo turističnih prireditev bodo ocenjene na podlagi Meril za vrednotenje turistične prireditve, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

VIII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Javni razpis je bil dne 21.12.2017 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec
 3. Izjave
 4. Finančni načrt in finančno poročilo (excel datoteka)
 5. Merila za vrednotenje turistične prireditve
 6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 7. Primer pravilno opremljene ovojnice
 8. Vsebinsko končno poročilo o izvedbi turistične prireditve
 9. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List 35/2015, z dne 22.5.2015 in spr.).

Razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri kontaktni osebi Aleksandri Orel.

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v ponedeljek 8.1.2018 ob 15.30 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 7.1.2018 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

IX. VSEBINA VLOGE

Vloga na razpis mora vsebovati:

2. Prijavni obrazec

3. Izjave

4. Finančni načrt in finančno poročilo (excel datoteka, delovni list Finančni načrt).

Izpolnjeni morajo biti vsi zahtevani podatki, na vseh obrazcih iz prejšnjega odstavka. Vloga se odda v tiskani verziji in elektronski verziji.

V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, mora za vsako prireditev izpolniti ločeno vlogo.  Vsaka prireditev se vloži v ločeno ovojnico (ena prireditev, ena ovojnica).

 

X. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno srede, 17.1.2018, oddane v sprejemno pisarno oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga za posamezno prireditev mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA –JAVNI RAZPIS TURISTIČNE PRIREDITVE 2018 – sklic 322-24/2017«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

XI. SPREMLJANJE IN POROČANJE O IZVEDBI PRIREDITVE

Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo in poročanje o izvedeni prireditvi se pripravi skladno s 15. členom Odloka. Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo se sporoča na pristojni oddelek. 

Končno poročilo se odda na predpisanih obrazcih in vsebuje:  

 • 8. Vsebinsko končno poročilo o izvedeni turistični prireditvi z obveznimi prilogami, ki so navedene v obrazcu 8,
 • 4. Finančni načrt in poročilo o izvedbi turistične prireditve (excel datoteka, delovni list Finančno poročilo).

Izpolnjeni morajo biti vsi zahtevani podatki, na vseh obrazcih iz prejšnjega odstavka. Končno poročilo se odda v tiskani verziji in elektronski verziji. 

Končnemu poročilu se predložijo računi le za višino dodeljenega zneska v skladu s podpisano pogodbo.

Skladno z 16. členom Odloka je rok za dopolnitev Končnega poročila 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Rok za dopolnitev se lahko podaljša, če prijavitelj pisno sporoči pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 8 (osem) dni.

V primeru, da upravičenec turistične prireditve ne izvede, se sofinanciranje oz. pomoč de minimis ne izplača oz. mora vrniti že nakazana sredstva. Upravičencu ni potrebno oddati končnega poročila, vendar mora le pisno obvestiti pristojni oddelek o neizvedbi in razlogih za nastalo situacijo.

 

XII. NADZOR NAD PORABO NAMENSKIH SREDSTEV

Nadzor nad namensko porabo sredstev se lahko opravi največ 10 let od podpisa pogodbe o sofinanciranju v skladu z 17. členom Odloka.

 

XIII. STOJNICA TIC JESENICE, MASKOTA RUDI, OPREMA ZAVODA ZA ŠPORT

STOJNICA TIC JESENICE

Za čas prireditve se organizatorji s TIC Jesenice lahko dogovorite za sodelovanje in sicer za postavitev stojnice TIC Jesenice. Organizator poskrbi za prostor (npr. stojnica), TIC Jesenice poskrbi za prisotno osebo in promocijski material. Za sodelovanje se dogovorite po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

MASKOTA RUDI

Za čas prireditve si lahko brezplačno izposodite kostum za maskoto RUDI. Kostum za maskoto si lahko brezplačno izposodite, vendar organizator prireditve sam poskrbi za osebo, ki bo nosila kostum maskote RUDI. Za uporabo maskote se dogovorite po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OPREMA ZAVODA ZA ŠPORT

Organizatorji turističnih prireditev, s katerimi bo Občina Jesenice sklenila pogodbo o sofinanciranju po tem javnem razpisu, lahko najamejo opremo (oder, stojnice, šotor, jurčki, mini ozvočenje) pri Zavodu za šport Jesenice. Zavod za šport Jesenice bo organizatorjem prireditev opremo zaračunaval pod enakimi pogoji kot veljajo za izvajalce programa športa na Jesenicah, ter društva v javnem interesu.

Seznam opreme: http://www.zsport-jesenice.si/dox/zsj-cenik-kor1-20170331.pdf

 

Številka: 322-24/2017

Datum: 21.12.2017

ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 21.12.2018
 • Veljavno do: 17.1.2018
Prebrano 2979 krat Nazadnje urejano na petek, 23 marec 2018 10:50

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave