Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jan  2019 16

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2019

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2019 (Ur. list RS, št. 66/2018) in Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/15; v nadaljevanju: Odlok) Občina Jesenice objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2019

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Jesenice v skupni višini 23.000,00 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja živali.

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

 • Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
 • Pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima, oz. ko sklep o dodelitvi pomoči postane pravnomočen.
 • Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, in sicer takrat, ko je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta (velja za ukrep št. 1).
 • Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
 • Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
 • Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
 • Upravičenec, ki pridobi pomoč iz
 • Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za terenske oglede, ki jo s sklepom imenuje župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo.
 • Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
 • Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz Odloka, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
 • Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu z definicijo nacionalnih operativnih strateških dokumentov državnih razpisov za področje kmetijstva) po že odobreni pomoči iz Odloka, ne more kandidirati naslednji 2 leti.
 • Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2019 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo, je 4.000,00 €.
 • Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek, razen kadar na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV ni izterljiv.
 • Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
 • Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostjo uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
 • Pomoči iz Odloka se ne uporabljajo za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
  Odlok se ne uporablja za ukrepe državne pomoči, ki so sami po sebi, zaradi z njimi povezanih pogojev ali zaradi metode njihovega financiranja, neločljivo povezani s kršitvijo prava Unije, zlasti za:
  - pomoč, pri kateri je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot;
  - pomoč, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
  - pomoč, ki upravičencem omejuje možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
 • Do pomoči po Odloku niso upravičeni subjekti, ki so:
  - podjetja v težavah (velja samo za ukrepe državne pomoči iz poglavja II. A Odloka – oziroma ukrep št. 1 tega razpisa);
  - v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
  - velika podjetja;
  - subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije, če bi skupna pomoč presegala najvišje intenzivnosti ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s Uredbo št. 702/2014/EU;
  - nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti
  - naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo  z notranjim trgom.
  - naložbo ali storitev že zaključili (velja za ukrep št. 1).
 • Do pomoči de minimis (16., 17. in 18. člen odloka) niso upravičena podjetja iz sektorjev:
  - ribištva in akvakulture,
  - primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
  - predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
  - če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
  - če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 • »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana najmanj v enem izmed razmerij:
  a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
  b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
  c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
  d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
  Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

OSTALI POGOJI:

 • Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice iz predhodnih javnih razpisov (če je na njih sodeloval) in tudi druge obveznosti do Občine Jesenice
 • Občina Jesenice bo pri prijaviteljih, s katerimi bo sklenila pogodbe o sofinanciranju, pred nakazilom sredstev ponovno preverila, če je prijavitelj dolžnik Občine Jesenice. V primeru, da se ugotovi, da je prijavitelj dolžnik, bo dolžan v dogovorjenem roku poravnati vse obveznosti, sicer do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 16.1.2019
 • Veljavno do: 28.2.2019
Prebrano 3045 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 december 2019 08:02

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave