Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

dec  2011 23

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2012

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice in 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja ob-čine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004), Komisije za mandatna vpra-šanja, volitve in imenovanja objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2012

 

I.

Priznanja občine Jesenice se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja za izjemne uspehe na posameznih področjih. Vrsta priznanj občine Jesenice je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

II. Priznanja občine Jesenice so:

  1. podelitev naziva častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv).
  2. plaketa občine Jesenice (podelijo se največ tri plakete).

1. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice

Naziv častni občan občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine.  Podelitev naziva častni občan občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.

2. Plaketa občine Jesenice

Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in se podeljuje:

državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Plaketa občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v 1. odstavku tega besedila.

III. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti pobudi:

Pobuda za priznanje mora vsebovati poleg osnovnih in osebnih podatkov o posamezniku ali kolektivu tudi utemeljitev pobude, v kateri mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandidata/kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoštevaje I. točko tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odloka in določil Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja občine Jesenice.

IV.

V utemeljitvi posameznih pobud mora biti navedeno, za katero priznanje je pobuda predlagana.

V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanjaje:

Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati v zaprti ovojnici Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice najkasneje do vključno petka, 20. januarja 2012, do 12. ure na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, "Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja".

Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena "ne odpiraj - priznanja občine Jesenice v letu 2012". Zapečatena ovojnica se lahko odda tudi v sprejemni pisarni sedeža Občine Jesenice na Jesenicah, Cesta železarjev 6 (na naslov Komisije).

Odpiranje ovojnic bo v torek, 24. januarja 2012, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 16. uri.

Nepravočasne, nepravilno označene ovojnice in vsebinsko pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla. Priznanja občine Jesenice v letu 2012 bo podelil župan občine Jesenice na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20. marca 2012.

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Vera PINTAR

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 23-12-2011
  • Veljavno do: 20-01-2012
Prebrano 3968 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 06 februar 2012 07:42

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave