Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

mar  2021 12

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/2018 in 79/2018), v nadaljevanju ZSPDSLS-1, in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 31/2018), v nadaljevanju Uredba, ter Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2021, št. 478-61/2020, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO POSLOVNEGA PROSTORA

 I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je: nepremičnina z ID znakom 2175-397-105, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 99,56 m2na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe je v lasti Občine Jesenice. Za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, je izdelana energetska izkaznica št. 2017-167-173-45922, veljavna do 12.01.2027.

III. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA:

Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105, k.o. 2175  Jesenice znaša  50.000,00 EUR (z besedo petdeset tisoč eurov).  Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

IV. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

V. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 07.04.2021 ob 15.00 uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Javno dražbo bo vodila komisija za vodenje javne dražbe.

VI.  VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje do vključno z 31.03.2021 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremičnine z ID znakom: 2175-397-3105, k. o. 2175 – Jesenice, v višini 5.000,00 EUR (pet tisoč eurov), ki predstavlja 10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-352832021 s pripisom »varščina za javno dražbo – Občine Jesenice za nepremičnino z ID znakom: 2172-397-105«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. V kolikor oseba, ki je vplačala varščino, iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na javno dražbo oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljena kupiti predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.

VII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

 1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve elektronskega ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
 3. Rok sklenitev pogodbe:
  Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
 4. Udeležba najavni dražbi in njeni pogoji:
  Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
  - potrdilo o plačani varščini priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
  - potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
  - dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneva objave razpisa:
      - da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna    oseba ali s.p.;
      - da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
  - potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
  - potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
  - izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
  - izjavo, da dražitelja ni povezana oseba po 7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1 (glej točko IX.),
  - morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.
  Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odstavek 50. člena ZSPDSLS-1). 
 5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
  Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. Če ni nobenega dražitelja oziroma na javno dražbo ne pristopi noben dražitelj, je javna dražba neuspešna.
 6. Ustavitev postopka:
  Župan Občine Jesenice lahko ta postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
 7. Pravila javne dražbe:
  Javna dražba se izvaja v skladu z določili ZSPDSLS-1 in določili Uredbe.

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepremičnin, zainteresirani dražitelji lahko pokličejo na tel. št. (04) 5869 304 (Marija Lah, Občina Jesenice), in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 31.03.2021.

Vzorec prodajne pogodbe in izjavi iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletnih straneh  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 12. 3. 2021
 • Veljavno do: 31. 3. 2021
Prebrano 1404 krat Nazadnje urejano na torek, 11 maj 2021 14:18

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave