Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

apr  2021 23

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Številka:             014-36/2019
Datum:               23. 4. 2021

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB 1 (Ur. list RS, št. 29/2011, 26/2014, 51/2014, 50/2016 in 32/2018) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE

Za direktorja je lahko imenovan kdor strokovno pozna področje dela javnega zavoda, ima vodstvene sposobnosti in ob splošnih pogojih, ki jih določa 36. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

  • univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja);
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju muzejske dejavnosti;
  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika in
  • strokovni izpit za muzejsko področje.

Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Vodstvene sposobnosti se ugotavljajo v okviru izvedbe izbirnega postopka javnega razpisa, na podlagi življenjepisa kandidata in na podlagi drugih morebitnih dokazil.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev in soglasje o uporabi osebnih podatkov (priloga razpisa) ter jih v roku 15 (petnajst) dni od dneva objave razpisa pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 23. 4. 2021
  • Veljavno do: 8. 5. 2021
Prebrano 812 krat Nazadnje urejano na torek, 11 maj 2021 14:19

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave