Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jan  2012 16

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja občinske uprave

ZAKLJUČEN


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Na podlagi 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo  uradniškega delovnega mesta na položaju

 

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

I.

Skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji občinske uprave Občine Jesenice se naloge na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljajo v nazivu sekretar.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • poznavanje upravnega poslovanja,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog za župana,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog,
 • zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
 • neposredno vodi delo občinske uprave in skrbi za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
 • izdelovanje in vzdrževanje obrambnih načrtov.

II.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu in navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 6. izjavo o znanju upravnega poslovanja,
 7. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

        8.    izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja občinske uprave Občine Jesenice.

III.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem postopku strokovni izpit opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje uprav«.

V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, ki bodo priložena prijavi, glede na priložene reference in po potrebi tudi na osnovi osebnih razgovorov.

IV.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje 5 let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na Cesti železarjev 6.

V.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj« na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Alenki Justin na telefonski številki 04 5869 231.

V besedilu uporabljeni izrazi , zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-4/2012
Datum: 16.1.2012

Župan  Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 16-01-2012
 • Veljavno do: 26-01-2012
Prebrano 4860 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 06 februar 2012 07:46

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave