Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jun  2021 04

Drugi Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2021

Številka: 410 - 7 / 2021 - 19

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), Občina Jesenice objavlja

 

DRUGI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2021

I. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Namen oz. cilj je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali mladi, stari od 15 do 29 let, in sicer od njegovega začetka do formalnega zaključka in se bodo nanašali na naslednja programska področja:

 1. neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
 2. aktivno državljanstvo in participacija mladih v demokratičnih procesih,
 3. socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje mladih,
 4. inovativnost in kreativnost mladih,
 5. prostovoljno mladinsko delo,
 6. zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 • solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da vlagatelji niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili sredstva za isti projekt, kar jamčijo s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

Na javni razpis za izvajanje mladinskih projektov se lahko prijavijo:

 • mladinske organizacije, društva oz. mladinske sekcije društev, organizacije v mladinskem sektorju oz. organizacije za mlade in druge nevladne organizacije, v okviru katerih so nosilci mladinskih projektov mladi med 15 in 29 letom starosti, in so občani Jesenic in
 • izobraževalne institucije, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice ali Republika Slovenija, ki za izvajanje izobraževalne dejavnosti, za razpisano leto, niso neposredno (so)financirane iz proračuna občine Jesenice.

Poleg splošnih pogojev in pogoja iz prejšnjega odstavka mora vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:

 • ima vlagatelj sedež, izpostavo ali enoto v občini Jesenice,
 • se vloga nanaša na področje mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce, izvajalce in uporabnike rezultatov mladinskega projekta mladi v starosti od 15 do 29 let,
 • vlagatelj lahko odda oz. prijavi največ dva projekta in
 • da je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje mladinskih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice so del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev za izvedbo mladinskih projektov je 7.085,00 €.

VI. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2021. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Drugi Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2021 - sklic 410 – 7 / 2021   - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

IX. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
 • osnutek pogodbe in
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in pri Mitji Blažiču – Mladinski center Jesenice (tel. 04 / 5884 680 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

XI.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 15. 6. 2021 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov.

ŽUPAN
Blaž Račič

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 4. 6. 2021
 • Veljavno do: 14. 6. 2021
Prebrano 879 krat Nazadnje urejano na četrtek, 05 avgust 2021 10:02

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave