Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

avg 2022 19

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2022

Številka: 410-13/2022-2

Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 – v nadaljevanju: Odlok), objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2022

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

2. Predmet javnega razpisa (nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)

Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2022.

Sofinancira se:

  • izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom in
  • programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu na prvi in drugi stopnji.

Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.

Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja).

Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra 2021 do oktobra 2022.

3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj: 

  • imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ*,
  • predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njem opravlja dela najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in
  • predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano.

4. Merila za dodeljevanje sredstev

Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice so sestavni del Odloka, in sicer se nahajajo v VII. poglavju.

5. Obseg javnih sredstev za sofinanciranje

Višina razpisanih sredstev je 2.000,00 EUR. Sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021).

6. Obdobje porabljenih sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.

7. Rok in način oddaje vlog

Vlagatelji se morajo registrirati na spletni strani v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://jesenice.e-razpisi.si/. Vlogo za posamezni program izpolnijo v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise. Tehnična navodila za uporabo in registracijo se nahajajo na spletni strani.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu https://jesenice.e-razpisi.si/. Za oddano vlogo se šteje vloga s statusom zaključeno najkasneje do vključno ponedeljka, 5. 9. 2022.

Po oddaji vloge v aplikaciji, je potrebno zaključeno vlogo natisniti, podpisati in žigosati ter jo z vsemi potrebnimi prilogami poslati na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Jesenice najkasneje do vključno ponedeljka, 5. 9. 2022.

Vloga, ki je oddana samo v aplikaciji in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana, zato je komisija ne bo obravnavala in bo s sklepom zavržena. Enako velja za vloge, ki so oddane zgolj v fizični obliki, ne pa tudi v aplikaciji.

Prav tako bo vloga, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, s sklepom zavržena.

Natisnjena prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2022 – sklic 410 - 13 / 2022 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo tiskane prijave (vloge) je v pomoč priložena že izdelana naslovnica, ki jo vlagatelji lahko prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je tiskana prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

8. Informacije o javnem razpisu

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure:

Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti ni splošne zadeve
Barbara Toman
Tel: 04 5869 212, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

In

Zavod za šport Jesenice
Gaber Šorn
Tel.: 04 5884 665, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

9. Datum obravnavanja vlog za dodelitev sredstev

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa za obdobje 2020 – 2024 (v nadaljevanju: komisija) bo pričela z odpiranjem vlog dne 6. 9. 2022 in bo odprla samo v roku oddane vloge v spletni aplikaciji in v roku dostavljene ter pravilno označene ovojnice z natiskanimi vlogami. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije, izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Vlagatelj lahko zoper odločbo vloži ugovor v roku 8 (osem) dni od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 19. 8. 2022
  • Veljavno do: 5. 9. 2022
Prebrano 482 krat Nazadnje urejano na petek, 16 december 2022 14:24

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave