Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jan  2024 10

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice

Številka:    110-28/2023

Občina Jesenice, župan, na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) ter 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št. 39/18) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:

 • končana VII/2. stopnja izobrazbe
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
 • najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva

ali

 • končana VII/1. stopnja izobrazbe
 • najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
 • najmanj 5 let izkušenj s področja gasilstva.

Izbrani kandidat bo funkcijo opravljal v nazivu direktor – poveljnik, zato mora za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati pogoje obeh delovnih mest, torej poleg zgoraj navedenih pogojev še:

 • opravljeno usposabljanje po programu za poklicne gasilce ter
 • opravljeno dodatno usposabljanje za delo poveljnika poklicne gasilske enote in opravljen predpisan strokovni izpit za poveljnika in strokovni izpit za predstojnika gasilske enote, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva.

Kandidati za delovno mesto morajo k svoji prijavi priložiti program dela – vizijo vodenja in razvoja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice za mandatno obdobje 2024 - 2029.

Predpisano dodatno usposabljanje ter strokovna izpita mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela direktorja - poveljnika oz. v enem letu od začetka izvajanja strokovnega izpita pri organu, ki je zadolžen za izvajanje teh izpitov.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu),
 • izpolnjevanje pogoja glede izkušenj na področju gasilstva,
 • izpolnjevanje posebnih pogojev za zasedbo delovnega mesta direktor – poveljnik ter
 • funkcionalna znanja.

Prijavi na priloženem obrazcu naj kandidati priložijo življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev, soglasje o uporabi osebnih podatkov in izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto ter jih v roku 8 (osem) dni od dneva objave razpisa pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE.

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljenem imenovanju.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 10. 1. 2024
 • Veljavno do: 18. 1. 2024
Prebrano 403 krat Nazadnje urejano na petek, 19 januar 2024 13:34

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave