Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2024 13

Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o.

Jesenice Razpisna komisija objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice s štiriletnih mandatom.

Številka: 110-1/2024
Datum: 5. 2. 2024

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Ur. list RS, št.  104/2011, 2/2016, 13/2017, 39/2019, 81/2022) in Družbene pogodbe javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice Razpisna komisija objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice
s štiriletnih mandatom

Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidirajo osebe, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedene zakonske pogoje:

kandidira lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

 • je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
 •  je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje ali zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
 •  ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved ali
 •  je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe (drugi odstavek 255. člena Zakona o gospodarskih družbah).

in ki izpolnjujejo tudi naslednje razpisne pogoje:

 • imajo univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
 • poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja družba,
 • državljanstvo Republike Slovenije.

Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za mandatno obdobje 4 let.

K prijavi morajo kandidati obvezno priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:

 1. fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi (fotokopijo diplome);
 2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (izpisek delovne dobe in potrdilo delodajalca oziroma ustrezno dokazilo, iz katerega je nesporno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela);
 3. izjavo ali potrdilo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
 4. izjavo ali potrdilo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe in dve letipo prestani kazni zapora;
 5. izjavo ali potrdilo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
 6. izjavo ali potrdilo kandidata, ki je bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
 7. izjavo kandidata, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje komisiji pridobitev podatkov iz 3., 4., 5. in 6. točke iz uradnih evidenc;
 8. program razvoja in dela javnega podjetja za mandatno obdobje;

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in programom razvoja in dela javnega podjetja za mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Jesenice, Razpisna komisija, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »Ne odpiraj - razpis za direktorja JEKO, d.o.o.«, do vključno 15. februarja 2024. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela na zadnji dan roka za oddajo prijav. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko na zadnji dan roka za oddajo prijav.

V izbirnem postopku bodo obravnavane samo popolne, ustrezno označene in pravočasno oddane vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. V primeru nepopolnih vlog, bo razpisna komisija v roku petih (5) dni od odpiranja vlog kandidate pozvala, da vlogo v roku petih (5) dni dopolnijo.

Zavržene bodo vloge: 

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v besedilu tega razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa ter kljub pozivu v roku za dopolnitev vloge ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo razpisa (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8. dneh po zaključenem postopku izbire.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje predsednik razpisne komisije, Branislav Zajović  (tel. 040 893 535).

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Prebrano 1123 krat Nazadnje urejano na torek, 13 februar 2024 09:43

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave