Javni razpisi

apr  2013 15

Drugi javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2013 v občini Jesenice

1 Ime in sedež razpisovalca

Zavod za šport Jesenice, OE Mladinski center Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, v nadaljevanju MC Jesenice.

2 Podatki o javnem razpisu

2.1 Namen

Namen javnega razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.

2.2 Predmet in upravičenci razpisanih sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov, ki jih izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti. Mladi se lahko na ta razpis prijavijo v okviru mladinskih organizacij oz društev, v okviru mladinskih sekcij društev, neformalnih skupin mladih in drugih neprofitnih organizacij. V primeru prijave neformalne skupine, le ta izvede projekt pod okriljem izbrane neprofitne organizacije, odgovornost za izvedbo pa prevzame polnoletna oseba neformalne skupine oziroma izbrana neprofitna organizacija.

2.3 Področja javnega razpisa

MC Jesenice bo sofinanciral izvajanje projektov, ki jih bodo izvajali mladi od njegovega začetka do formalnega zaključka in se bodo nanašali na naslednja programska področja:

 1. neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
 2. aktivno državljanstvo in participacija mladih v demokratičnih procesih,
 3. socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje mladih,
 4. inovativnost in kreativnost mladih,
 5. prostovoljno mladinsko delo,
 6. zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih.

 

2.4 Vrednost razpisa

Skupna vrednost II. Javnega razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2013 v občini Jesenice je 1.000,00 EUR.

3 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis

3.1. Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis:

 • vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu MC Jesenice, izpolnjena v slovenskem jeziku in mora vsebovati zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije;
 • vloga mora biti popolna, pravočasna in pravilno opremljena;
 • vlagatelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati z določili javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju;
 • vlagatelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu jamčiti, da bo v skladu z določili iz razpisa namensko porabil dodeljena sredstva;
 • vlagatelj mora v izjavi na razpisnem obrazcu označiti ustrezen status opravičenca prijavitelja, za katerega jamči s podpisom te izjave.

3.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis:

 • vloga se mora nanašati na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce, izvajalce in uporabnike rezultatov mladinskega projekta mladi v starosti od 15 do 29 let;
 • prijavljeni projekti na ta razpis morajo biti vsebinsko in terminsko zaokroženi;
 • opravljeno delo prijaviteljev na projektu se v finančnem načrtu vrednoti kot prostovoljno delo;
 • pri morebitnem vključevanju strokovnih izvajalcev se v finančnem načrtu njihov prispevek lahko vrednoti v simbolični višini oziroma predvidi ustrezno sofinanciranje iz drugih virov do višine predvidenega honorarja;
 • vlagatelj lahko v okviru javnega razpisa zaprosi za najmanj 200,00 EUR in največ 1.000,00 EUR;
 • vlagatelj ima sedež, izpostavo ali enoto v občini Jesenice;
 • posamezen vlagatelj lahko odda največ dve vlogi, kot neprofitna organizacija, ki vzame pod svoje okrilje neformalno skupino mladih, pa največ eno vlogo.

4 Merila za dodelitev sredstev

Merila za dodelitev sredstev iz javnega razpisa se nanašajo na celovito predstavitev projekta in bodo ovrednotena v naslednji strukturi:

 1. A.     PREGLEDNOST (10 točk / minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči: 6)
 • projekt temelji na ugotovljenih potrebah mladih po aktivni participaciji in ustvarjalnosti
 • projekt ima postavljene jasne namene in cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa
 1. B.     VSEBINA (20 točk / minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči: 12)
 • projekt je vsebinsko jasno, pregledno in podrobno predstavljen
 • časovni plan aktivnosti projekta je podroben, jasen in realen
 • rezultati projekta so jasno opredeljeni, dosegljivi in predstavljajo dopolnitev ali nadgradnjo k obstoječim
 1. C.    INOVATIVNOST (10 točk / minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči: 6)
 • projekt je inovativen ali v že izvedene projekte v preteklosti vnaša novosti ali vsebuje drugačen pristop k izbrani tematiki
 1. D.    AKTIVNA UDELEŽBA MLADIH (10 točk / minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči: 6)
 • nosilec projekta je skupina mladih (vsaj štiri) z jasno opredelitvijo vlog le teh skozi celoten projekt
 • ciljna skupina mladih je lahko aktivno udeležena v različnih fazah projekta
 1. E.     DOSTOPNOST MLADIM (10 točk / minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči: 6)
 • udeležba mladih v projektu je brezplačna
 • možnost udeležbe mladih ni omejena s članstvom ali kako drugače
 1. F.     EKONOMIČNOST (10 točk / minimalno število točk, ki jih mora projekt doseči: 6)
 • finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov je pregledna in skladna s cilji, vsebino in rezultati projekta
 • finančna konstrukcija predvideva tudi druge vire financiranja
 • stroški projekta so realno ocenjeni z upoštevanjem pogojev razpisa in primerljivi s številom uporabnikov

Iz nadaljnje obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila zahtevanih točk vsakega merila posebej. Pri tem se upošteva, da mora projekt minimalno število točk doseči s strani ocene vsaj dveh članov strokovne komisije.

O dodelitvi sredstev bo odločala strokovna komisija, ki aktivno deluje na področju mladinskega dela, imenovana s strani razpisovalca,. Višina sredstev bo odvisna od števila točk, ki jih bo strokovna komisija dodelila posameznemu projektu.

5 Podpora pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi projektov   

Informacije in podporo pri pripravi razpisne dokumentacije lahko zainteresirani dobijo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonski številki 04 5884 680.

6. Obdobje, v katerem bodo porabljena sredstva sofinanciranja:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v pogodbeno določenem obdobju v skladu s predpisi javnega razpisa v letu 2013.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve:

Vlagatelj mora vlogo za sofinanciranja projektov po tem javnem razpisu poslati izključno s priporočeno pošto na naslov Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, najpozneje do petka, 3. maja 2013. Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je na zadnji dan roka javnega razpisa, 3. maja 2013, oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge:

Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna označba:

 • “Ne odpiraj - Vloga za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2013”

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naslov vlagatelja. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.

8. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Strokovna komisija  bo odpirala vloge v ponedeljek, 6. maja 2013. Odpiranje vlog ne bo javno.

Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o rezultatih, je 14 dni od dneva odpiranja vlog.  Razpisovalec bo upravičence pozval k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od vloge odstopil.

Nosilci mladinskih projektov bodo z razpisovalcem podpisali pogodbo o sofinanciranju projektov. V njej se bodo zavezali, da bodo:

 • sredstva porabili namensko in za to predložili dokazila,
 • pri vseh objavah projekta in njegovih rezultatih navajali sofinancerja projekta in razpisovalca projekta ter dogovorjene logotipe,
 • na zahtevo razpisovalca osebno predstavili projekt in njihov rezultat.

9. Kraj, čas in naslov kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:

Razpisno dokumentacijo zainteresirani vlagatelji dobijo v MC Jesenice, Kejžarjeva 22, 4270 Jesenice, ali na spletni strani MC Jesenice www.mc-jesenice.si. Ta razpis prične veljati 15. aprila 2013.

direktor Zavoda za šport Jesenice
Zoran Kramar

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 15-04-2013
 • Veljavno do: 03-05-2013
Prebrano 2186 krat Nazadnje urejano na torek, 07 maj 2013 09:08