Javni razpisi

avg 2013 02

Razpis delovnega mesta direktorja Javnega zavoda ZAVOD ZA ŠPORT Jesenice

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice«
(Ur. list RS, št. 26/2011)
razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega ZAVODA »ZAVOD ZA ŠPORT Jesenice«


Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma sposobna. Poleg tega pogoja mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima visokošolsko izobrazbo,
  • da ima najmanj 5 let izkušenj pri delu v športu oziroma v športnih organizacijah ter najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, in
  • da ima organizacijske sposobnosti (reference o dosedanjem delu).

Mandat direktorja traja štiri (4) leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave pošljejo na naslov:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »Zavoda za šport Jesenice«.

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Vera Pintar

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 02-08-2013
  • Veljavno do: 17-08-2013
Prebrano 3421 krat Nazadnje urejano na četrtek, 29 avgust 2013 14:38

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave