Javni razpisi

avg 2013 27

Javno zbiranje ponudb oddaja Doma Pristava in Kurirskega doma s pripadajočim zemljiščem v najem

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20., 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), v skladu s 35. in 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB - ODDAJA DOMA PRISTAVA IN KURIRSKEGA DOMA S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM,
V NAJEM

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM:

 Dom Pristava s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 422/0, del parc. š. 427/11, parc. št. 427/12 in parc. št. 427/13 vse k.o. 2177 – Javorniški Rovt ) in Kurirski dom s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 427/2 k.o. 2177 – Javorniški Rovt).
Poslovni stavbi se oddajata v najem za potrebe opravljanja gostinsko – turistične dejavnosti, in sicer za določen čas (maksimalna doba najema je 5 let), z možnostjo podaljšanja.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Oddaja nepremičnega premoženja v najem – Najemna pogodba v obliki notarskega zapisa.

IV. IZHODIŠČNA NAJEMNINA:

Izhodiščna mesečna najemnina za najem Doma Pristava in Kurirskega doma s pripadajočim zemljiščem je 150 €.

V. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je do torka 10.9.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek 12.9.2013 ob 12.00 uri, v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VI. VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred potekom roka za oddajo ponudbe, vplačati znesek izhodiščne mesečne najemnine na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593, sklic na številko 18 75400-2001004-35281513, odprtega pri Banki Slovenije, pod šifro: »varščina za najem Doma Pristava in Kurirskega doma«,

Plačana izhodiščna mesečna najemnina bo izbranemu ponudniku vračunana v prvo mesečno najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

VII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo registrirano gostinsko oziroma turistično dejavnost. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – 3528-15/2013 PONUDBA ZA NAJEM« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnem prostoru, ki je predmet javnega zbiranja ponudb ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, vsak delovni dan, od dne objave javnega razpisa dalje. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si .

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po preteku tega roka, ne bodo upoštevane.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek oddaje ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe.

VIII. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Ogled poslovnih stavb bo možen po predhodnem dogovoru.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 3528-15/2013

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 27-08-2013
  • Veljavno do: 10-09-2013
Prebrano 2969 krat Nazadnje urejano na četrtek, 03 oktober 2013 07:45

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave