Javni razpisi

sep  2014 05

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2014

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2014 (Ur. list RS št. 110/13, z dne 27.12.2013) in Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/11) Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2014

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Jesenice v skupni višini 28.387,89 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja živali.

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

 • Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
 • Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
 • Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
 • Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
 • Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
 • Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
 • Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za terenske oglede, ki jo s sklepom imenuje župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo.
 • Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
 • Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
 • Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu s pravili državnih razpisov za področje kmetijstva) po že odobreni pomoči iz tega pravilnika, ne more kandidirati naslednji 2 leti.
 • Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2014 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo, je 5.300,00 €.
 • Pri ukrepih, kjer so potni stroški in dnevnice upravičen strošek se priznajo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012).
 • Pri promocijskih aktivnostih (npr. zloženke, časopis, spletna stran, sejmi, izobraževanja, usposabljanja oz. povsod kjer je le možno…) se uporablja grb Občine Jesenice v skladu z Odlokom o grbu in zastavi  občine Jesenice (Ur. list RS št.56/2001, z dne 6.7.2001) ter izjava ˝Projekt sofinancira Občina Jesenice.˝ Grb je na voljo na spletni strani http://www.jesenice.si/sl/predstavitev-obcine/podatki-o-obini. S podpisano pogodbo se vlagatelju dovoljuje uporabo grba. V primeru, da prijavitelj ne uporablja grba in izjave, si sofinancer pridržuje pravico zmanjšanja deleža sofinanciranja v višini 10 % dodeljenih sredstev.

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so:

 • v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • podjetja v težavah,
 • velika podjetja,
 • subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije,
 • nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti,
 • naložbo ali storitev že zaključili (velja za ukrep št. 1).

Celotno besedilo razpisa in ostalo razpisno dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 10-02-2014
 • Veljavno do: 15-09-2014
Prebrano 2308 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 08 september 2014 07:23