Javni razpisi

dec  2014 29

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2015

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004 in 84/2012) ter 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2015

I. Priznanja  občine  Jesenice

se  podeljuje  enkrat  letno  za posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela za občino Jesenice. Vrsta priznanj občine Jesenice je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

II.  Priznanji občine Jesenice sta:

 1. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv).
 2. Plaketa občine Jesenice (podeli se največ tri plakete).
 1. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice
  Naziv častni občan občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove  ustvarjalnosti  oziroma  k  ugledu  in  razvoju  občine. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.
 2. Plaketa občine Jesenice
  Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in se jo podeljuje državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s  katerim  so  pomembno  prispevali  k  razvoju  in  ugledu  občine, gospodarskim  družbam,  zavodom,  organizacijam  in  skupnostim ter  društvom  za  izredne  uspehe  in  dosežene  rezultate,  zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
  Plaketo  občine  Jesenice  se  podeli,  če  predlagani  kandidat  najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v 1. odstavku tega besedila.

III. Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti pobudi:

Pobuda za priznanje mora poleg osnovnih in osebnih podatkov o posamezniku ali kolektivu vsebovati tudi utemeljenost pobude, v katerem mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandidata oziroma kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoš-tevaje I. točko tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odloka in določil Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja občine Jesenice.

IV. V utemeljitvi posameznih pobud mora biti točno  navedeno, za katero priznanje je pobuda predlagana.

V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska  priznanja:

Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati v zaprti  ovojnici  na  naslov  Občina  Jesenice,  Cesta  železarjev  6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«,  najkasneje  do  ponedeljka,  5.  januarja  2015, do 12. ure.

Zapečatena  ovojnica  mora  biti  jasno  označena  z  napisom »ne odpiraj – priznanja občine Jesenice v letu 2015«. Zapečatena  ovojnica  se  lahko  odda  tudi  v  sprejemni  pisarni  sedeža Občine Jesenice,  na  Jesenicah,  Cesta železarjev  6  (na  naslov Komisije).

Odpiranje ovojnic bo v sredo, 7. januarja 2015, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 16.30.

Nepravočasne  ali  nepravilno  označene  ovojnice  in  vsebinsko pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla.

Priznanja  občine  Jesenice  v  letu  2015  bo  podelil  župan  občine Jesenice na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20. marca 2015.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan ŽIGON

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 05-12-2014
 • Veljavno do: 05-01-2015
Prebrano 1456 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 29 december 2014 07:45