Obvestila za javnost

Jan 2017 27

Poročilo z 18. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 27. 1. 2017 – Na januarski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 23 točk dnevnega reda. Osrednje točke dnevnega reda so bile spremembe odlokov s področja športa, gospodarstva ter s področja turističnih in tradicionalnih prireditev. Občinski svet je obravnaval tudi predlog sprememb Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla na Jesenicah. Svetniki so na seji potrdili mandat novi članici Občinskega sveta, imenovali novega člana Odbora za proračun in finance ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice.

Občinski svet Občine Jesenice je na včerajšnji seji potrdil mandat novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, Simoni Zarnik, ki je bila izvoljena na listi kandidatov Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) v 4. volilni enoti.

Na januarski seji je v drugi obravnavi Občinski svet sprejel predlog Odloka o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v občini Jesenice, s katerim se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev proračuna Občine Jesenice, ki so namenjena za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, tradicionalnih prireditev, ter okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice. V drugi obravnavi je Občinski svet sprejel tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice, ki ga je bilo potrebno uskladiti z Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023. Svetnice in svetniki so na podlagi sprememb navedenega Odloka potrdili tudi nov predlog Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice.

V prvi obravnavi je Občinski svet potrdil predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice.

Svetniki in svetnice so po skrajšanem postopku obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Občinski svet je predlog Odloka sprejel in s tem potrdil predlog javnega komunalnega podjetja o spremembi imena podjetja v JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ter predlog o razširitvi dejavnosti podjetja z dejavnostjo 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme.

V nadaljevanju seje je bil obravnavan Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla na Jesenicah, ki ga je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravil koncesionar Ekogor d.o.o. Občinski svet občine Jesenice po daljši razpravi ni potrdil cene storitve javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v višini 101,00 €/tono pripeljanih odpadkov.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta Stanislava Pema imenovali za novega člana Odbora za proračun in finance, za novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, pa je bil po odstopu Blaža Knifica imenovan Sebastjan Klukovič, ki je v javnem komunalnem podjetju zaposlen kot vodja procesa vzdrževanja javnih površin. Na zadnji seji Občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, svetniki in svetnice praviloma potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Na včerajšnji seji so tako za častnega občana potrdili Janeza Pšenico, avtorja, idejnega vodja in realizatorja Spominskega parka na Plavžu. Za prejemnike plakete občine Jesenice pa so bili potrjeni gledališki igralec Bojan Dornik, dolgoletni tehnični vodja in ekonom Hokejskega kluba Jesenice Jože Remar ter samostojni glasbenik instrumentalist, komponist in aranžer Ivan Prešern.

Seje se je udeležil tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je svetnikom predstavil predlog Programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017. Poleg tega programa dela so svetniki sprejeli tudi predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2017 in se seznanili s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2017.

Svetniki so se v nadaljevanju seje obravnavali Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017, v okviru katerega so bili predstavljeni strateška karta hrupa za občino Jesenice in rezultati analiz zelenjave.

Občinski svet se je seznanil še s tremi poročili Nadzornega odbora občine Jesenice, ki jim jih je predstavil član Nadzornega odbora Franc Rožič, in sicer s Poročilom o opravljenem nadzoru investicije: Navezava fekalnega kanala Črna vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava, Poročilom o opravljenem nadzoru investicije: Ureditev pomožnega nogometnega igrišča ter Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Na koncu se je Občinski svet seznanil še z dvema informacijama, in sicer z Informacijo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem ter z Informacijo o spremembi cen storitev Zavetišča Perun, saj je Svet zavetišča za zapuščene živali z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje potrdil dvig cen za 5 % pri postavkah letna pristojbina za eno mesto v zavetišču za nastanitev zapuščenih psov, cena oskrbe na dan in cena ure dela, medtem ko cena prevoznih stroškov ostaja nespremenjena.

Read 2235 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave