Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jun 2017 26

Poročilo z 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 26. 6. 2017 – Na četrtkovi seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 18 točk dnevnega reda. Osrednja točka dnevnega reda je bila predstavitev projekta in predlog za prenos koncesije za Športni center Španov vrh. Občinski svet je po skrajšanem postopku obravnaval spremembo Odloka odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice ter spremembo Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice. V prvi obravnavi je Občinski svet potrdil predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice, ter sprejel 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017 in dopolnitev Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017. Svetniki so na seji potrdili mandat predstavnikom občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, novi članici v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter novemu članu Nadzornega odbora občine Jesenice. Sprejeli so tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta občine Jesenice in predsednici Statutarno pravne komisije ter dali pozitivno mnenje k imenovanju direktolrice Ljudske univerze Jesenice. Ob koncu seje je Občinski svet podprl predlog projekta za ustanovitev Centra za krepitev zdravja, sprejel predlog za pristop Občine Jesenice h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo ter se seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016 in z Informacijo o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2017.

Občinski svet Občine Jesenice je na včerajšnji seji po skrajšanem postopku potrdil spremembe odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice, s katerimi se usklajuje poimenovanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter spremembe in dopolnitve odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice, pri katerem gre za uskladitev določb odloka z Energetskim zakonom, ki na področju priprave in izdaje sistemskih obratovalnih navodil ne določa, da mora nanje podati soglasje tudi občinski svet, temveč določa, da morajo biti sistemsko obratovalna navodila zakonita in pripravljena v skladu s splošnim aktom, ki ga izda Agencija za energijo.

V prvi obravnavi je s predlogi iz razprave Občinski svet potrdil predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice, katerega namen je spodbujati razvoj turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem in turistom, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in pospeševanje promocije turizma za območje občine Jesenice.

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju seje sprejeli 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, s katero Občina Jesenice načrtuje prodajo nepremičnine oz. zemljišča s parc. št. 1534/13. Nakup predmetne nepremičnine za potencialnega kupca predstavlja zaokrožitev zemljišča, ki je že v njegovi lasti, oziroma predstavlja izboljšanje dostopnosti do stanovanjske stavbe Blejska Dobrava 1, ter s tem njene funkcionalnosti. Sprejeli pa so tudi dopolnitev Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017, s katerim so za leto 2017 v program prodaje dodatno vključili še delnice Gorenjske banke d.d. Kranj, ki jih ima v lasti Občine Jesenice.

Osrednja točka 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice je bila predstavitev projekta in predlog za prenos koncesije za Športni center Španov vrh. V začetku meseca januarja 2017je Občina Jesenice v zvezi z žičnico oz. smučiščem Španov vrh prejeli pobudo, ki se je nanašala na nadaljnje obratovanje smučišča. Pobudniki so pripravili in predstavili poslovni načrt Športni center Španov vrh, Občinski svet pa je po razpravi sprejel spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, s katero se izvzame zemljišča, ki predstavljajo del žičnice Španov vrh – spodnja postaja in s katerimi je Zavod za šport Jesenice v preteklosti upravljal. Občinski svet je sprejel tudi sklep, da z dnem pričetka veljavnosti predmetnega Odloka prenehajo vse pravice in dolžnosti Zavoda za šport Jesenice za upravljanje s stvarnim premoženjem občine Jesenice – objekti in pripadajoča zemljišča žičniške naprave Španov vrh. Občinski svet je potrdil 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v lasti Občine Jesenice za leto 2017 ter dal soglasje k prenosu koncesije za obratovanje žičnice Španov vrh, ki bo stopilo v veljavo, ko bodo pobudniki projekta Športni center Španov vrh ustanovili in registrirali družbo za opravljanje žičniške dejavnosti, ki bo izpolnjevala pogoje za koncesionarja v skladu z veljavno zakonodajo ter ko bo k prenosu koncesije izda soglasje koncedent (minister, pristojen za žičnice).

V sklopu volitev in imenovanj je Občinski svet za predstavnike občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice imenoval Igorja Arha, Jureta Krašovca, Vinka Lavtižarja in Roberta Kejžarja. Člani Občinskega sveta so zaradi odstopne izjave potrdili prenehanje mandata članici Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Barbari Dežman, na njeno mesto pa so imenovali Miljano Jeftenić. Ravno tako so zaradi odstopne izjave potrdili predčasno prenehanje mandata članu Nadzornega odbora Rajku Skubicu in na njegovo mesto imenovali Rafaela Franca Peniča. Na podlagi pisne odstopne izjave svetnice Irene Micco, je Občinski svet sprejel ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Občinskega sveta ter predsednici Statutarno pravne komisije. Na junijski seji je Občinski svet dal tudi pozitivno mnenje k imenovanju mag. Maje Radinovič Hajdič za direktorico Ljudske univerze Jesenice za mandatno obdobje 2017-2022. Člani Občinskega sveta pa niso podprli predloga, da se Žiga Jereb imenuje za predstavniku občine Jesenice v Svetu zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice.

Občinski svet je na seji podprl predlog projekta ustanovitve Centra za krepitev zdravja v okviru Zdravstvenega doma Jesenice. Pristojno Ministrstvo za zdravje bo predvidoma v mesecu avgustu 2017 objavilo javni razpis za vzpostavitev 25 Centrov za krepitev zdravja v Sloveniji, in sicer kot nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu (na lokalnem nivoju). V okviru javnega razpisa bo Zdravstveni dom Jesenice lahko pridobil sredstva sofinanciranja za pripravo in izvedbo teh programov.

V nadaljevanu seje je Občinski svet občine Jesenice potrdil predlog za pristop Občine Jesenice h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo ter pooblastil župana za podpis pristopnega obrazca. Konvencija županov je prva iniciativa Evropske komisije, ki spodbuja lokalno upravo in prebivalce k prevzemu pobude v boju proti globalnemu segrevanju, združuje pa lokalne skupnosti, ki so se prostovoljno zavezale k izvajanju ciljev EU na področjih podnebnih sprememb in energije na svojem območju.

V zadnjem delu seje sta bila svetnicam in svetnikom predstavljena Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016 (predstavil ga je član Nadzornega odbora Franc Rožič) in Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2017 (predstavil jo je direktor jpodjetja JEKO, d.o.o. Uroš Bučar). Iz izkaza poslovnega izida podjetja je razvidno, da se v letu 2017 načrtujejo bistveno manjše prihodke od prodaje in poslovne odhodke, iz tabele rezultatov načrtovanja in poslovanja po procesih pa se planira pozitiven rezultat za Občino Jesenice in negativen rezultat za Občino Žirovnico.

Read 2486 times Last modified on Monday, 10 July 2017 09:50

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave